تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 152
 • بازدید دیروز : 69
 • بازدید کل : 735336

آنتروپي در مقياس نانومتري


آنتروپي در مقياس نانومتري

خلاصه

اين مقاله از كشف يك پديده خبر مي دهد كه - يك لوله نانومتري معلق درمحلول كلوئيدي به هنگام مجاورت با ديواره، بر اثر نيروهايي كه منشأ آنتروپيك دارند،ابتدا يك سر لوله به ديواره برخورد مي كند و سپس در يك مسير معين و غير رندم بهموازات ديواره قرار مي گيرد و در آن حالت به دام مي افتد - نويسندگان مقاله حدس ميزنند كه اساس مجاورت ابتدايي پروتئنهايي كه در سيستمهاي بيولوژيك از يك سر به يكجاي مشخص از سطح قفل مي شوند، به عبارت ديگر كليد مسير رسيدن به قفل را مي يابد،همين اثر مي باشد. در پايان نويسندگان اشاره مي كنند كه علي الاصول مهندسان نانو بههنگام طراحيهاي خود با اين پديدة دنياي نانومتر مواجهند و بايد از اين پديده درابتكارات خود استفاده كنند و حداقل آنرا در طراحيهاي خود لحاظكنند.

آنتروپي در مقياس نانومتري

15 آگوست 2002- نيروهاي بازدارنده- فعل و انفعالاتآنتروپيك كه ذرات كلوئيدي را جذب يكديگر ميكند- ميتوانند گشتاوري را بر روي يك ميلهنانومتري ايجاد نمايند كه آن را در يك جهت خاص در نزديكي يك ديواره هدايت نمايد.
در مقياس مولكولي و نانومتري، اگر يك شئ ميله مانند به ديوارهاي نزديك شود، تحتتاثير آنتروپي به جهت خاصي خواهد چرخيد. اين نتيجه، حاصل تحقيقات تيمي از دانشمندانآلماني است كه بيان ميدارد "نيروي بازدارنده" كه بر روي ذرات كلوئيدي عمل ميكند، نهتنها يك نيروي جاذبه، بلكه يك گشتاور جهتدار نيز ايجاد ميكند.
براي مثال، يكميله نانومتري معلق در محلول و نزديك به ديواره ظرف را در نظر بگيريد. هرچه اينميله به ديواره نزديكتر ميشود از توانايي چرخش آزدانه آن كاسته ميشود و در عوض،بيشتر در جهت خاصي نسبت به ديواره به تله ميافتد. اگر از نوسانات گرمايي ميله دراين جهت خاص صرفنظر شود براي بازگرداندن آن به حالت اوليه يك گشتاور لازم است.
رولند روت از انيستيتو ماكس – پلانك در اشتوتگارت آلمان و همكارانش معتقدند كهاين گشتاور آنتروپيك ممكن است در سيستمهاي بيولوژيكي بر روي فعل و انفعالات بين يكپروتئين و زيرلايهاي كه به آن متصل ميگردد مؤثر باشد. اتصال پروتئين به زيرلايه بهصورت نوعي قفل و كليد عمل ميكند كه در آن، زير لايه كاملاً در داخل حفرة قفل مانندپروتئين چِفت ميشود. اما براي اينكه اين چفت شدن اتفاق بيافتد اين زير لايه بايد درجهت درستي قرار بگيرد. آيا ممكن است حفرة پروتئين به منظور فراهم آوردن بهترين جهتنسبت به زير لايه شكل دهي گردد به طوري كه تحت تاثير نيروهاي آنتروپيك قرار گيرد وبدين ترتيب احتمال يك انطباق خوب به حداكثر برسد؟
چنين موضوعاتي ممكن است برايايجاد وسايل نانومتري داراي چفت و بستهايي كه آزادانه در حركتند مورد نظر باشد. مثلاً اگر يك گشتاور آنتروپيك موجب تغيير جهت و انحراف راس يك نانولوله كربني شود،قرار دادن آنرا در داخل يك حفره دشوار خواهد ساخت.
نيروهاي بازدارنده حاصلتغيير در "فضاي آزاد" قابل دسترسي براي ذرات كوچك (مثلاً مولكولهاي حلال) ، هنگامنزديك شدن دو ذره بزرگتر (مثلاً ذرات كلوئيدي) به يكديگر هستند. به خاطر دافعه بينهسته مركزي ذرات، در نزديكي سطح ذرات كلوئيدي ناحيهاي وجود دارد كه از تجمع تودهايذرات حلال جلوگيري ميكند. اما اگر دو ذره كلوئيدي با هم تماس پيدا كنند نواحيجلوگيري كننده آنها بر هم منطبق ميشود و بنابراين فضاي قابل دسترسي براي ذرات حلالو نيز آنتروپي افزايش مييابد و اين باعث جاذبه بين ذرات بزرگتر ميگردد.
از آنجاكه اين اثر صرفاً يك اثر آنتروپيك است، نيروهاي جاذبه فقط در سيستمهايي با هستةثابت نمود پيدا ميكند كه نيروهاي جاذبه طبيعي (نظير نيروي واندرووالس) بين ذراتوجود ندارد. نيروهاي بازدارنده ميتوانند رفتار فازي كلوئيدها را كنترل كنند. مثلاًبا افزايش غلظت ذرات كلوئيدي در يك سوسپانسيون، اين نيروها باعث جدايي فازي درمخلوطهاي كلوئيدي و يا موجب جابجايي فازهاي چگالتر ميگردند. به نظر ميرسد كهنيروهاي بازدارنده در سيستمهاي بيولوژيكي نيز حضور داشته باشند (هرچند چنين رفتاريممكن است در يك حلال كاملاً ساختاري مانند آب، بسيار پيچيدهتر باشد) .
به خاطرنيروي بازدارنده، مناسبترين وضعيت يك ميله توپر در برخورد با يك ديواره، در حالتياست كه ميله به موازات اين ديواره قرار گرفته و بيشترين سطح برخورد با ديواره راداشته باشد. اما روت و همكارانش ميگويند كه نزديك شدن چنين ميلهاي به ديواره بسيارپيچيدهتر از اين ميباشد زيرا در صورت چرخش ميله، نيروي بازدارنده به شكل ظريفيتغيير ميكند.
در حالت رو در رو ممكن است انتظار رود كه اين ميله در جهت موازيبه اين ديواره نزديك شود. عملاً اين پژوهشگران براي پي بردن به اينكه پتانسيلبازدارندگي در اين حالت حداقل مقدار را دارد، از تئوري دانسيته كاركردي - روشي براييافتن حداقل انرژي برپايه نيروهاي درون ذرهاي- استفاده كردند.
اما مقادير كمينةديگري نيز وقتي كه ميله از ديواره كاملاً دور ميشود وجود دارد. اين مقادير راميتوان با بررسي تغييرات گشتاور ميله نسبت به زاوية آن با ديواره تعيين كرد. درحالت كمينة پتانسيل، اين گشتاور صفر بوده و شيب تغييرات آن نسبت به افزايش زاويهمنفي است. به عبارت ديگر نوعي نيروي بازگرداننده وجود دارد كه اين ميله را در يكجهت خاص نگه ميدارد. در حالتي كه ميله دور از ديواره قرار دارد، اين مقادير صفر درزواياي بسيار كمتر از 90 درجه (نسبت به حالت موازي) اتفاق ميافتد. اين پژوهشگرانپيبردهاند كه مدلسازيهاي رايانهاي آنان از چنين سيستمي كاملاً منطبق بر محاسباتياست كه با استفاده از تئوري دانسيته كاركردي صورت گرفته است.
از آنجا كه هر چهميله به ديواره نزديكتر ميشود موانع پتانسيلي براي تغييرجهت آن افزايش مييابد، اينميله در حين نزديك شدن به ديواره در يكي از اين جهات غيرموازي به دام افتاده ونميتواند تغيير جهت دهد؛ با آنكه جهت موازي، عموماً پايدارترين حالت است. از اين رواين محققين ميگويند كه اين ميله در مسير خاصي به ديواره نزديك خواهد شد. به طوري كهابتدا يك انتهاي آن به ديواره برخورد كرده و پس از آن، اين ميله به تدريج خواهدچرخيد تا از حالت موازي خارج گردد. به هر حال، وضعيت اين ميله به صورت تصادفي تعييننميشود زيرا برخي جهات متقدم وجود دارد. يك مهندس باهوش نانوتكنولوژي ممكن استبهرهبرداري از اين خاصيت را مد نظر قرار دهد.

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1100

برچسب های مهم

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

  فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت     مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می ... ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (جلد 1) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (جلد 1) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

  فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56     این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و ... ...

تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی

تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل (جلد اول)   حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

آموزش نرم افزار شالی

آموزش نرم افزار شالی

آموزش نرم افزار حسابداری شالی (شرکت داده پردازی کاشان) آدرس سایت شرکت: https://kdps.ir/ مجموعه فایل PDF آموزش نرم افزار شالی شامل حساب و انبار + تمرین و حل تمرین ... ...

دریافت فایل : آموزش نرم افزار شالی
پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ... ...

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار هلو

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار هلو

کار با نرم افزار هلو     فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 29     بخشی از محتوا: کار با نرم‌افزار هلو طی 4 بخش انجام می‌شود: بخش اول (اطلاعات اول دوره) بخش دوم (انتهای عملیات اول دوره) بخش سوم (ورود اطلاعات طی دوره) بخش آخر (بستن حسابها) اجرای اولیه برنامه ... ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس     ******** ... ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو

آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو     فرمت فیلم: mp4 مدت زمان پخش: 9 دقیقه و 44 ثانیه حجم فیلم: 21 مگابایت     فرمت فایل: pdf تعداد اسلایدها: 76 حجم فایل: 36 مگابایت     تصاویری از محیط فایل pdf: فایل pdf شامل موارد زیر است: عنوان پیشرو یک سیستم ... ...

خلاصه کتاب اخلاق و مسولیت اجتماعی+- دکتر رمضان علی رویایی

خلاصه کتاب اخلاق و مسولیت اجتماعی+- دکتر رمضان علی رویایی- منطبق با سرفصلهای دکتری  ...

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری   تایپ شده( با رنگ های مختلف همراه با جدول بندی به صورت کاملا جذاب) pdf آماده پرینت 33 صفحه مناسب همه دانشجویان رشته حسابداری و مرتبط در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، ... ...

جزوه حسابداری مالی استاد کرمی دستنویس

جزوه دستنویس حسابداری مالی استاد کرمی در دو بخش به صورت دستنویس و بسیار مفید ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت (دکتر نیکبخت)

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت (دکتر نیکبخت)

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ... ...

دانلود پاورپوینت عدم اطمینان در محیط اقتصادی (تئوری حسابداری) با توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت عدم اطمینان در محیط اقتصادی (تئوری حسابداری) با توضیحات کامل

پاورپوینت با موضوع عدم اطمینان در محیط اقتصادی (از کتاب تئوری حسابداری دکتر ساسان مهرانی فصل دهم جلد دوم) با توضیحات کامل در 35 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود: بسم الله الرحمن الرحیم ... ...

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری   ارائه مبحث ریسک و بازده - 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت ارائه فصل 15 کتاب تصمیم ...

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم     نوع فایل: PowerPoint تعداد اسلاید (ها): 32     مقدمه: پیش بینی تولید جهت شناسایی مواد مورد نیاز برای تولیدات مختلف کاربرد دارد و به کاربر کمک می کند که اگر می خواهد تعدادی محصول با فرمول های مختلف کند به چه مواد اولیه ای ... ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون ترجمه توسط دکتر پارساییان)

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون ترجمه توسط دکتر پارساییان)

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه ... ...

جزوه درس تئوری حسابداری2 (بر اساس کتاب دکتر ساسان مهرانی)

جزوه درس تئوری حسابداری2 (بر اساس کتاب دکتر ساسان مهرانی)

این جزوه برگرفته از مطالب تئوری حسابداری2-دکتر مهرانی تنظیم گردیده است تعداد صفحات:43  این جزوه توسط دکتر موسوی شیری تدریس شده است.   دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه شده بهره مند شوند. همچنین دانشجویانی که کتاب را مطالعه نموده ... ...

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری     pdf آماده پرینت اسکن شده با کیفیت بسیار عالی دستنویس، خوش خط و خوانا 31 صفحه فهرست مطالب: مستند سازی مکاتبات تجاری یا بازرگانی مکاتبات اداری تفاوت بین دفتر روزنامه و سند ارکان نامه های ... ...

دانلود کاملترین پکیج آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

دانلود کاملترین پکیج آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

محتوای فیلم های آموزشی نرم افزار پارمیس پلاس تعداد ویدئو ها : 20 فایل نوع فایل : MP4 قابل پخش در موبایل،کامپیوتر و سایر دستگاه ها نمونه ای از فیلم آموزشی       محتوای فایل های ویدئویی تعداد ویدئوها : 20 نوع فایل : MP4 قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و... فیلم ... ...

دانلود کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده مرجع اصلی پیام نور

دانلود کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده مرجع اصلی پیام نور

کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده  به عنوان منبع اصلی دانشگاه پیام نور در رشه های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ....شامل 418 صفحه به همراه نمونه سوالات چند سال اخیر مخصوص ورودی های 94و 95 به بعد در قالب pdf و پاور پوینت شامل فهرست مطالب زیر ارائه می ... ...

دانلود جزوه حسابداری مالیاتی 2 کریمی

دانلود جزوه حسابداری مالیاتی 2 کریمی

جزوه حسابداری مالیاتی 2 آماده برای دانلود مشخصات استاد: کریمی تعداد صفحات: 311 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 9.32 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی (اسلاید) ... ...

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی     مناسب همه دانشجویان رشته حسابداری و مرتبط در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و... pdf آماده پرینت   90 صفحه   اسکن شده با کیفیت ... ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

متن کامل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی

متن کامل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی تا پایان فصل 7 به تعداد 392 صفحه pdf   ...

دانلود فایل اکسل حسابداری

دانلود فایل اکسل حسابداری

عنوان پروژه : فایل اکسل حسابداری تعداد صفحات : 12 فرمت فایل : excel توضیحات فایل :  این فایل شامل موارد زیر می باشد . - ارتباط - سند حسابداری - دفتر روزنامه - دفتر کل - تراز آزمایشی - صورت سود و زیان - صورت حساب سرمایه - ترازنامه  - بستن حسابهای موقت - تراز ... ...

آموزش نرم افزارمحک ( pdf + فیلم)

آموزش نرم افزارمحک ( pdf + فیلم)

  عنوان: آموزش نرم افزار محک بصورت کاربردی نوع فایل: pdf + فیلم این آموزش شامل بخش های زیر می باشد:       -تعریف اطلاعات پایه: در این قسمت نحوه وارد کردن اطلاعات در سیستم نرم افزار محک را فرا می گیرید. انبار صندوق بانک دستگاه های کارتخوان حساب های کل حساب ... ...

دانلود فایل اکسل صورت مالی و حسابداری شرکت

دانلود فایل اکسل صورت مالی و حسابداری شرکت

عنوان پروژه : صورت مالی و حسابداری شرکت تعداد صفحات : 13 فرمت فایل : excel توضیحات فایل : این فایل شامل موارد زیر می باشد . - ساعات کاری - فیش حقوقی - صفحه بانکی جهت واریز وجه گروهی - خلاصه وضعیت دریافتی ها و کسورات - ساعات کاری روی پروژه - بیمه - خلاصه وضعیت ... ...

جزوه حسابداری و حسابرسی آزمون حسابدار رسمی

جزوه حسابداری و حسابرسی آزمون حسابدار رسمی

جزوه حسابداری و حسابرسی آزمون حسابدار رسمی(استاندارد های حسابداری ایران )   حجم فایل 107 مگابایت   ... ...

فرمول های مدیریت مالی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

فرمول های مدیریت مالی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

با سلام به دانشجویان گرامی دوره : کارشناسی و کارشناسی ارشد فرمول های کتاب مدیریت مالی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری بصورت روان و سلیس در تعداد 24 صفحه بصورت pdf که شامل: ( ارزش زمانی پول,بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان,بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ... ...


مطالب تصادفی

 • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
 • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
 • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
 • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
 • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
 • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
 • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir