تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 130
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 709128

وجود و اهمیت آب در طبیعت


وجود آب و اهميت آن در طبيعت
آب مايه حيات است. شصت و هفت درصدوزن بدن انسان را آب تشكيل ميدهدكه حدود نيمي ار آن در سلول هاي بدن و باقيمانده آن در خون و ساير مايعات بدنيافت مي شود.آب مواد غذايي و همچنين موادي را كه بايند دفع شوند در بدن جابجا ميكند . اكسيژن هوا به وسيله ي هموگلوبين خون از ششها به سلول هاي بدن مي رسد.غذاييكه مي خوريم در محيط آبي هضم مي شود و محصولات هضم غذا بوسيله خون به سلول ها ميرسند و محصولات غير مفيد تنفس سلول ها به وسيله ي خون به عضوهايي كه براي دفع آنهانقش دارند،منتقل مي شوند.آب تنها ماده اي است كه در شرايط عادي موجود در زمين به هرسه حالت جامد،مايع و گاز يافت مي شود .آب خالص ماده اي بيرنگ ،بي بو و عملاًبي طعماست،در C100(درفشار يك جو مي جوشد) و در C0منجمد مي شود.آب در رودخانه ها درياهادرياچه ها و اقيانوس ها وجود داردو به صورت برف و يخ نيز نواحي قطبي و قله هايكوههاي بلند را مي پوشاند.
خواص فيزيكي آب
دماهاي ذوب و جوش آب و چند ماده مولكولي ديگر كه وزن مولكول هايآنها به هم نزديك استدرزير داده شدهاست.به طوري كه ملاحظه مي كنيد دماهاي ذوب و جوشآب به ميزان قابل توجهي از ساير مواد مولكولي بيشتر است .علت آن را بايد در ساختاروپيوندهاي مولكول آب جستجو كرد.
 
خاصيت قطبي آب
براي نشان دادن خاصيت قطبي مولكولهاي آب چنانچه يك شانه پلاستيكيرا به موهاي خشك خود كشيده ايد يا ميله اي را كه بر اثر مالش بار دار شده است بهجريان بار يك و مداوم آب از شير آزمايشگاه مطابق شكل نزديك كنيد مشاهده مي كنيد كهجريان آب منحرف مي شود زيرا مولكول هاي قطبي آب به سمت بار الكتريكي ساكني كه درشانه يا ميله ايجاد شده است جذب مي شود.
 
تجزيه الكتريكي آب
آب تركيبي از هيدروژن و اكسيژن است و اجزاي تشكيل دهنده ي آن رامي توان با عبور دادن جريان برق از درون آب معين كرد . اين عمل الكتروليز ناميده ميشود .الكتروليز آب در ظرفي به نام ولتا متر انجام مي گيرد.الكترود هاي ولتامتر رابه دوسر يك باتري مناسب وصل مي كنيم.الكترودي كه به قطب مثبت باطري وصل مي شود آندو الكترودي كه به قطب منفي وصل مي شوت كاتد ناميده مي شود.
آب مقطر جريان آب را از خود عبور نمي دهداز اين رو بايد مقداريمحلول سود يا اسيدسولفوريك به آن بيفزاييم و به هم بزنيم نا جرريا عبور كند.حبابهاي گاز روي الكترودها ظاهر مي شود و گازها زير لوله ها ي پر از آب روي الكترود هاجمع مي شوند .آزمايش نشان مي دهد كه مقدار سود يا اسيد تغيير نمي كند،يعني گازها ازتجزيه آب بدست مي آيند .حجم گاز در كاتد تقريباًدو برابر حجم گاز دز آند است.
گازهايي كه در لوله ها جمع مي شوند،يكسان نيستند.در آند گازيبيرنگ بدست مي آيد و يك چوب كبريت نيم افروخته در آن شعله ور مي شود. اين گازاكسيژن است.
 
در كاتد گازي بيرنگ بدست مي ايد كه در مجاورت هوا به كمك شعله ميسوزدو انفجار كوچكي توليد مي كند.اين گاز هيدروژن است
اكسيژن و هيدروژن را كه از الكتروليز آب بدست مي آيند ،مي توانباهم تركيب كرد و دوباره آب بوجود آورد.آزمايش تركيب شدن اين دو گاز را در دستگاهيبه نام آب سنج انجا ممي دهند.اين دستگاه از يك لوله با جدار ضخيم تشكيل شده است كهدر آن دو ميله فلزي براي عبور جريان برق و ايجاد جرقه قرار دارد.اين لوله بر رويتشتك پر از جيوه واژگون مي كنند.
براي انجام دادن آزمايش ،10 ميلي ليتر اكسيژن و 20 ميلي ليترهيدروژن را وارد آب سنج كرده كرده جريان برق را وصل مي كنيم .باايجاد جرقه واكنشبين اين دوگازانجام ميشودوجيوه
درلوله بالا مي رودوآب به صورت قطره هايي برجدارلوله مينشيند.
با دانستن اين كه از تجزيه آب 2 حجم هيدروژن و 1 حجم اكسيژن بدستمي آيد و تشكيل آن نيز همين نسبت حجمي مصرف مي شوند،مي توان نسبت حجمي اين دو عنصررا در آب حساب كرد. فرض كنيم كه در تجزيه آب يك ليتر اكسيژن و دو ليتر هيدروژندرشرايط متعارفي آزاد شده باشد . يك ليتر هيدروژن089/0گرم و يك ليتر اكسيژن 924/1گرم وزن دارد.در نتيجه نسبت وزني اكسيژن به هيدروژن 871/0:934/1يا1:8 است.يعني درتشكيل آب يك قسمت وزني هيدروژن و 8 قسمت وزني اكسيژن لازم است.
آب به عنوان حلال
يكي از خواص قابل توجه آب توانايي آن در حل مواد ديگر است . پارهاي از نمك ها مانند كلريد سديم در آب حل مي شوند.علت حل شدن موارد جامد يوني در آباثر جاذبه مولكولهاي قطبي آب براي يون هاي مثبت و منفي تشكيل دهندهي شبكه بلوراست.به اين ترتيب مولكول هاي آب به درون شبكه بلور نفوز مي كنند و بر نيروهايي كهيون ها را در شبكه در شبكه بلور به يكديگر متصل نگهداشته اند غلبه كرده يون ها رااز هم جدا مي كنند.به طوري كه يون ها در آب حل مي شوند . يون هاي مثبت و منفي بهوسيله لايه اي از مولكول ها ي آب احاطه مي شوندو اين گونه يون هاي آب پوشيده مينامند.در مقابل آن دسته از مواد جامد يوني كه انحلال پذيرند،مواد مولكولي غير قطبيمانند نفت و بنزين در آب (كه قطب است)حل نمي شوند.
 
گاز ها نيز درآب انحلال پذيرند اما وقتي محلول بيشتر گاز ها درآب را مي جوشانيم گاز ها از آن خارج مي شوند. گازهايي مانند اكسيژن و نيتروژن بهمقدار كم در آب حل مي شونداما همين مقدار كم اكسيژن براي آبزيان مهم است .دي اكسيدكربن در آب به نسبت خوب حل مي شوند و در اثر انحلال در آب باران محلولي مي دهدكهاندكي اسيدي است.در شهر هاي بزرگ و مناطق صنعتي در نتيجه استفاده از زغال سنگ،كك يامواد نفتي گوگرد دار مقادير زيادي دي اكسيد گوگرد به وجود مي آيد.انحلال پذيري اينگاز در آب باران زياد است و محلول اسيدي مي دهد.ذره هاي كربن (دوده)موجود در هوا ميتوانند بخار آب و گاز هاي اسيديبه خود جذب مي كند در نتيجه در درون اين ذره ها يكربن غلظتهاي موضعي بالايي از اسيد به وجود مي آيد.گاز هاي ديگر به ويژه اكسيدهاينيتروژن،از تخليه الكتريكي ميان ابر ها يا از واكنش اكسيژن و نيتروژن در موتوراتوموبيل ها حاصل مي شوند،نيز ممكن است در آب باران موجود باشند.اسن گازهاي اسيديبه سنگ بنا ها آسيب مي رسانندو خوردگي آهن را سريعتر مي كند.
چرخه آب در طبيعت
چهار پنجم از سطح زمين پوشيده از آب است اما تنها 3 درصد به صورتآب شيرين است. آب رودخانه ها كه درصد كمي از كل آب را تشكيل مي دهد بخشي است كهبيشترين مورد مصرف انسان قرار مي گيرد.آب از سطح در ياها و اقيانوس ها بخار مي شودو بخار آب بوسيله جريان باددر سطح زمين جابجا مي شود. بخار آب نامئي با تبديل شدنبه قطره هاي بسيار كوچك آب،ابر را بوجود مي آوردو اين قطره ها بر اثر سرد شدنسرانجام به صورت برف يا باران فرو مي ريزند.آب باران يا آب حاصل از ذوب شدن برف ،خاك را مرطوب مي كند و رودخانه ها را پرمي كند.آب با نفوذ در خاك مقداري مواد حلشدني آن را حل مي كند و با خود مي برد.آب بيستر رودخانه ها به دريا مي ريزد از اينرو دريا انباري از مواد شيميايي است.
آب سخت
سختي آب معمولاًمربوط به وجود يونهاي كلسيم است.كربنات كلسيم درآب حل نمي شود اما آب باران كه داراي مقداري دي اكسيد كربن باشد مي توان سنگهايآهكي را در خود حل كند.در اين واكنش كربنات هيدروژن كلسيم تشكيل مي شود كه انحلالپذير است:
 
اين واكنش برگشت پذير است و چنانچه آب رابجوشانيم كربنات كلسماز نو حاصل مي شودو اين همان رسوب سفيد رنگي است كه در كتري يا ديگ بخا ر مشاهدهميشود:
 
چند يون فلزي كه به طور عمده يون هاي كلسيم،منيزيم و آهن باشندتوليد سختي مي كنند.اين يون ها با صابون يا با بعضي شوينده ها واكنش مي دهند. صابونمعمولي با يون كلسيم تولي رسوب مي كنند . از اين رو صابون در /اب سخت به خوبي كفنمي كند و براي انجام دادن شست و شو بايد مقدار صابون بيشتري به كاربرده شود در ضمنپارچه هم لك مي شود.
چنانچه سختي آب مربوط به يون هاي كلسيم و منيزيم به صورت نمكانحلال پذير كربنات هيدروژن باشد ان را سختي موقتي مي نامند و اين نوع سختي باجوشاندن آب و تشكيل نمكهاي انحلال نا پذير كربنات كلسيم و كربنات منيزيم بر طرف ميشود.يكي از روش هاي ملايم كردن آب استفاده از روش تقطير است ،دستگاهي كه درآزمايشگاهها براي تقطير به كار مي رود . اين دستگاه شامل بالن با لوله جانبي برايجوشاندن آب،يك خنك كننده براي خنك كردن بخارآب و يك بالن تخت براي جمع آوري آب مقطراست . اين روش تقطير نسبتاًگران است و معمولاً در مقياس وسيع به كار برده نمي شود. يكي از موارد مصرف آب مقطر در پزشكي و داروسازي براي تهيه آمپولها و سرم هاست.روشديگري كه براي ملايم كردن آب بكار مي رود شامل اضافه كردن كربنات سديم است . كربناتسديم در آب به طور كامل جدا مي شود و يون هاي كربنات آن با يون هاي كلسيم و منيزيمموجود در آب تركيب شده به صورت رسوب جدا مي شوند.
 
كشش سطحي آب
به طوري كه قبلاً ديديم مولكول هاي آب خاصيت قطبي دارند و يكديگررا جذب مي كنند.در زير سطح آب هر مولكول از هر جهت تحت تاثير نيروهاي جاذبه يمولكولهاي ديگر است اما مولكول هاي موجود در سطح تحت تاثير كششي از سمت بالا نيستند . نتيجه ي آن كه مولكول هاي سطح آب به وسيله ي مولكول هايي كه در زير آنها قراردارند به سمت درون كشيده مي شوند و اين درست مثل اين مي ماند كه روي آس ((پوستنازكي))وجود دارد . اين پوست نازك سبب مي شود كه آب نتواند به خوبي در پارچه نفوزكند و آن را تر كند. اما اگر بخواهيم چيزي را بشوييم بايد كاملاً((تر))شود . درنتيجه براي بالا بردن قدرت تر كنندگي آب بايد ماده اي اضافه كرد تا پوست نازك آبرا سست كند.صابون و شوينده هاي سنتزي مي تواند اين كار را انجام دهند.
 
تصفيه آب طبيعي
براي تامين آب آشاميدني شهر هاي بزرگ ابتدا آب رودخانه ها را درحوضهاي بزرگ زخيره مي كنند بر اثر تابش نور خورشيد بسياري از باكتريهاي مولد بيماريها كه در آب موجودندكشته ميشوند.آب داراي مواد ريز كلوييدي است كه منشا آنها به طورعمده خاك رس است . اين ذره ها باره الكتريكي دارند و يكديگر را دفع مي كنند و ازاين رو به صورن معلق انداين ذره ها در اين حوض ها به كندي ته نشين مي شوند . برايتسريع در ته نشين شدن ذره هاي كلوييدي مي توان تركيب هاي آلومينيم به آن افزود اينيون ها ذره هاي كلوييدي را خنثي كرده ته نشين مي شوند.
عيب زخيره كردن آب در حوض اين است كه گاهي جلبك ها در آن رشد ميكنند و رشد آنها سبب برگشتن طعم آب مي شوند.براي جلوگيري از رشد جلبك ها سولفات مساضافه مي كنند ول مقدار آن خيلي كم بايد باشد چون كه مقدار زياد آن موجب مسموميتانسان ميشود.
آب را پس از حوض ته نشيني از روي صافي شني عبور مي دهند و درمرحله بعد باكتري هاي باقيمانده را با كلر زدن از بين مي برند . در انجام دادن اينكار بايد دقت شود زيرا زيرا اگر مقدار كلر از 1/0 قسمت در ميليون قسمت باشد باكتريهارا نمي كشد و اگر بيش از يك قسمت در يك ميليون قسمت باشد آب بد مزه مي شود. نسبتكلر مصرف شده را بر حسب فصول سال و احتمال شيوع بيماريها ي منتقل شده بوسيله ي آب ،كم و زياد مي كنند.
آلودگي هاي آب
آب جاري در جويها و آبي كه در منازلپس از مصرف در آشزخانه،حمام،توالت وارد فاضلاب مي شود ،آلوده است و در شهر هاي بزرگ كه از سيستم فاضلابشهري استفاده مي شود لازم است كه آب را پيش از رها كردن به رودخانه ها يا برايمصارف كشاورزي ؤتصفيه كنند،تصفيه فاضلاب شهري در سه مرحله صورت مي گيرد.مرحله اولشامل حذف مواد جامد است براي اين منظور از تورهاي سيمي استفاده مي شود تا تكه هايچوب و كهنه جمع آوري شوند . پس از آنكه فاضلاب را با سرعت كم در كانالهايي وارد ميكنند تا ذره هاي نخاله و شن آن ته نشين شوند سرانجام در مخزن هاي بزرگي نگه ميدارندتا در آنجا مواد جامد باقيمانده ته نشين شوند . به اين ترتيب در ته مخازن لجنجمع مي شود كه از آن با استفاده از باكتري هاي غير هوا زي گاز متان براي مصرف سوختتوليد مي كنند . مرحله دوم شامل حذف مواد آلي زائد است .براي اين منظور فاضلاب رااز روي يك بازوي گردان روي بستري از شن هاي درشت مي پاشند اين فاضلاب قطره قطره ازلا به لاي دانه هاي درشت شن رد مي شوند باكتري هاي هوازي در سطح شن ها رشد مي كنندو در معرض هوا از فاضلاب تغذيه مي كنند و به اين ترتيب ماده ي آلي بهنيتراتها،فسفاتها و گازهايي مثل دي اكسيد كربن شكسته مي شوند.آبي كه از اين بسترخارج مي شود پس از عبور از مخزن ته نشيني و سپس كلر زني خلوص آن در حدي است كه بهرودخانه هدايت مي شود يا براي آبياري به كار مي رود. مرحله سوم شامل حذف نيترات هاو فسفات هاست.اين نا خالصي هاي انحلال پذير براي گياهان مادهي غذايي مناسبس به شمارمي رودو از اين رو موجب رشد بيش از حد جلبك ها مي شوند در اين صورت با مصرفاكسيژنحل شده درآب زندگي آبزيان از جمله ماهيها به مخاطره مي افتد. در پودر هايشوينده نيز از فسفاتها استفاده مي شود و اين امر به نوبه خود به افزايش مقدار فسفاتدر فاضلاب كمك مي كند.
مقادير زيادي كودهاي نيتروژن دار و فسفر دار در زمين هاي كشاورزيبه كار مي رود.آب باران مقاديري از اين مواد را با خود به رودخانه ها و آبهايزيرزميني مي برد وموجب آلودگي اين آبها مي شود.
كار خانه هاي توليد مواد شيميايي اجازه ندارد فاضلاب كارخانه رابه سيستم فاضلاب شهري يا رودخانه سرازير كنند

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1550

برچسب های مهم

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** ...

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی به تعداد 392 صفحه pdf ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :60 سال انتشار : 1395 چکیده مجموعه منحصر به فرد حل المسائل نسخه اصلی کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور) واژگان کلیدی ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می نمایند. صورتحساب سود و زیان: در یک مؤسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش ...

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل کتاب (جلد اول) حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت در 73 اسلاید فابل ویرایش مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فهرست مطالب پیشگفتار کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری گرایش های اقلام بهای تمام شده مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده روش های برآورد اقلام بهای ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

نوع فایل : PDF با قابلیت چاپ تعداد صفحات : 43 عناوین: تعریف کلی سیستم حسابداری مالی امکانات و ویژگی های اصلی سیستم گردش کار سیستم به طور خلاصه نمودار گردش کار سیستم حسابداری مالی امکانات سیستم بخش حساب ها: کل و معین حساب های تفصیلی مجموعه ها بخش اسناد: ویرایش ...

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

پکیج فیلم آموزش ویدئویی + کتاب PDF به همراه نرم افزار حسابداری رافع نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،کامپیوتر،تبلت و سایر دستگاه های پخش تعداد : 14 فایل ویدئویی زمان کل : 1 ساعت و 20 دقیقه عناوین ویدئو ها : 1-ویدئوی آموزش صدور سند افتتاحیه در رافع 7 2-ویدئوی آموزش صدور ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56 این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و قابلیت ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ...

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 10 تعداد اصلاحات: 266 در این فایل تعداد 266 لغات و اصطلاحات (انگلیسی) تخصصی بیمه وجود دارد که به زبان شیرین فارسی ترجمه شده است. ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری تیزپرداز زمان : 2 ساعت و 13 دقیقه نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و سایر دستگاه ها تعداد : 48 فایل ویدئویی عناوین فیلم های آموزشی : 1-شروع كار - تيزپرداز 2-سند ابتداي دوره -تيزپرداز 3-سند ازاد - تيزپرداز 4-سند پرداخت - تيز ...

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم الدن اس . هندریکسن - مایکل اف . ون بردا 572 صفحه ویرایش دوم ترجمه دکتر پارسائیان انتشارات ترمه 1384 ...

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می شود که ...

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی تالیف دکتر جعفر باباجانی 330 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

موسسه آموزش عالی علامه جعفری گروه حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده استاد راهنما: جناب آقای دکتر انصاری دانشجو: محمد شمس چکیده : هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و ...

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته 229 اسلاید... عناوین تاکتیک های اجراییاستراتژی رقابتیتاکتیک های زمانیتاکتیک های رقابتی تاکتیک های زمانیپیش قراولپس گام تاکتیک های موقعیت بازارتاکتیک تهاجمیتاکتیک ...

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

فهرست مندرجات عنوان فصل اول - کلیات، مفاهیم و طبقه بندی هزینه ها......... فصل دوم - گزارشات هزینه برای برنامه ریزی و کنترل ........... فصل سوم - سربار پیش بینی شده، جذب شده و واقعی فصل چهارم - حسابداری مواد، دستمزد و سربار... فصل پنجم - تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر . فصل ششم - هزینه یابی ...

حل تمرین بهای تمام شده حجم و سود دکتر ایرج نوروش

بهای تمام شده حجم و سود حل تمام مسائل فصل 5 حسابداری مدیریت تعداد صفحات 8 با فرمت pdf بصورت دست نویس و روان و سلیس و قابل فهم فرمول ها و سوالات کتاب کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت تالیف دکتر ایرج نوروش و بیتا مشایخی و فریما نوروش ...

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

دانلود جزوه حسابداری صنعتی دکتر محمد قسیم عثمانی شامل صنعتی 1 (56صفحه) صنعتی 2(62 صفحه) و صنعتی 3(56صفحه) .مفید برای دانشجویان کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری حسابداریجامع ترین منبع حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 ...

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز - زیمرمن فصل هشتم فرایند بستن قراردادها به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه داستان مالک خود مدیر مدیر و شرکا مدير چندبار حاضر است به چنين سفرهايي برود؟ حمایت قیمتی تمایل به ...

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 1 پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور تألیف و ترجمه سید محمود موسوی شیری - محمد ابراهیم زاده کاریزکی - علی اصغرترابی __________________________ دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور نوشته سید محمود موسوی ...

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

این محصول شامل کاربرگ های حسابرسی جهت رسیدگی به حسابهای مختلف( فایل خام کاربرگ های حسابرسی) و هم چنین فهرست رسیدگی به هر حساب می باشد شامل حسابهای موجودی نقدو بانک دارایی ثابت بدهکاران وبستانکاران و........... ...

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی بودجه بندی سرمایه ای به تعداد 52 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری ...


مطالب تصادفی

  • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
  • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
  • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
  • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
  • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
  • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
  • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir