تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 185
  • بازدید دیروز : 79
  • بازدید کل : 691718

انواع انرژی + چند سوال تستی شیمی


- 18 كيلوژول انرژي گرمايي دماي چند گرم آلومينيوم را 10 درجه سلسيوس افزايش مي‌دهد؟
C=900J/kgoc
الف- 1000
ب- 2000
ج- 1500
د- 5
Q= mc Δ θ --> 18000 = m*900*10
m= 18000/9000 = 2kg m = 2000g
گزينه (ب) درست است.

2- گرمايي برابر kj15 بايد به g500 ازيك جسم بدهيم تا دماي آن به cْ 90 برسد، اگر گرماي ويژه جسم j/kgoc 400 باشد دماي اوليه آن چند درجه سلسيوس است؟
الف- 15
ب- 75
ج- 60
د- 85
گزينه (الف) درست است.
3- دو گلوله هم جنس را با هم تماس مي‌دهيم گلوله‌ي سنگين‌تر ابتدا دماي بيشتري دارد. بعد از برقراري تعادل گرمايي:
الف- هر دو گلوله به يك اندازه تغيير دما مي‌دهند
ب- تغيير دماي گلوله‌ي سنگين‌تر اندازه‌ي بيشتري دارد
ج- تغيير دماي گلوله‌ي سنگين‌تر اندازه‌ي كمتري دارد.
د- انرژي دروني هر دو گلوله مساوي مي‌شود.
4- درون گرم كني كه در هر ثانيه 420 ژول گرما توليد مي‌كند، چند گرم آب cْ50 بريزيم تا در مدت 4 دقيقه به جوش آيد؟
C=4200 j/kgoc آب
الف- 48/0
ب- 5/0
ج- 28/0
د- 24/0
5- براي آنكه دماي 2 كيلوگرم آب را 25 درجه سانتي گراد بالا ببريم ازيك گرمكن كه در هر ثانيه 350 ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبديل مي‌كند استفاده مي‌كنيم با صرفنظر از اتلاف گرما اين گرمكن چند ثانيه روشن بوده است؟
C=4200 j/kgoc آب
الف- 10
ب- 60
ج- 600
د- 120
6- گلوله‌اي با گرماي ويژه‌ي j/kgoc450 و جرم g200 با سرعت m/s 30 به تنه درختي برخورد مي‌كند. اگر 80 درصد انرژي آن صرف بالا رفتن انرژي دروني‌اش گردد، دمايش چند درجه‌ي سلسيوس افزايش مي‌يابد؟
الف- 6/0
ب- 8/0
ج- 1
د- 2/1
7- يك گرمكن مي‌تواند در مدت يك دقيقه 600 گرم آب cْ90 را به جوش آورد اين گرمكن در هر ثانيه چند ژول گرما توليد مي‌كند؟
الف- 420
ب- 3780
ج- 4200
د- 25200
8- جرم جسم A، 4 برابر جسم B و نسبت تغيير دماي جسم B به A برابر سه چهارم است. اگر گرماي داده شده به جسم A دوبرابر جسم B باشد، نسبت گرماي ويژه‌ي جسم A به جسم B چقدر است؟
الف- سه چهارم
ب- دوازده
ج- سه
د- سه شانزدهم
ادامه پاسخ سوال 8:

 ==========================

انرژي پتانسيل گرانشي:
جسمي كه از سطح زمين ارتفاع داشته باشد انرژيي نسبت به سطح زمين در آن ذخيره مي‌شود پس انرژي كه جسم به علت ارتفاعش ازسطح زمين دارد را انرژي پتانسيل گرانشي گويند و به عوامل زير بستگي دارد.
1- متناسب با جرم جسم (m) است
2- متناسب با ارتفاع جسم ازسطح زمين (h)مي‌باشد
3- متناسب با شتاب گرانشي زمين مي‌باشد (g)
U=mgh
m ‌ جرم جسم بر حسب كيلوگرم (kg)
h ارتفاع جسم از سطح زمين برحسب متر (m)
g شتاب گرانشي زمين برحسب متر بر مجذور ثانيه (m/s2)


توجه:
مقايسه انرژي پتانسيل دو جسم متفاوت به جرمهاي m1 و m2 و ارتفاع‌هايh1‌و h2 ازرابطه زير استفاده مي‌كنيم.
U2/U1 = m2/m1 * h2/h1

1- جسمي به جرم 80 گرم در امتداد قائم به سمت بالا پرتاب مي‌كنيم زماني كه حداكثر 6/1 ژول انرژي در جسم ذخيره شده، در چه ارتفاعي ازسطح زمين قرار مي‌گيرد؟ (از اتلاف انرژي صرف نظر مي‌ِشود)
g = 10 m/s2
الف- 2/0
ب- 02/0
ج- 2
د- 2/2
گزينه (ج) درست است.

 


2- جسمي به جرم 2 كيلوگرم از ارتفاع 40 سانتي متري ازسطح زمين به ارتفاع 70 سانتي متري منتقل مي‌كنيم انرژي پتانسيل گرانشي جسم نسبت به سطح زمين چقدر تغيير مي‌كند؟
الف- 6
ب- 8
ج- 14
د- 22
گزينه (الف) درست است.

 


3- انرژي پتانسيل جسم A دو برابر انرژي پتانسيل جسم B است اگر ارتفاع جسم B‌، 4برابر ارتفاع جسم A‌ باشد نسبت mB/mA برابر است با:
الف- هشت
ب- يك هشتم
ج- دو
د- يك دوم
گزينه (ب) درست است.

 


انرژي پتانسيل كشاني:
وقتي فنري را بكشيم يا فشرده كنيم انرژيي در فنر ذخيره مي‌شود كه به آن انرژي پتانسيل كشاني گويند.

قانون پايستگي انرژي:
انرژي يك جسم ازبين نمي‌رود و خود به خود به وجود نمي‌آيد بلكه مقدار آن پايسته (ثابت) مي‌ماند و همواره از صورتي به صورت ديگر تبديل مي‌شود مگر اينكه مقداري انرژي از جسم خارج شود يا از جسم ديگر انرژي دريافت كند.مثلاً وقتي به توپ ضربه مي‌زنيم به آن انرژي جنبشي داده مي‌ِشود، پس از مدتي توپ متوقف مي‌شود يعني پس از مدتي انرژي جنبشي به انرژي دروني توپ و سطح تماس آن تبديل شده درنتيجه توپ متوقف مي‌ِشود.

انرژي مكانيكي:
مجموع انرژي پتانسيل و جنبشي يك جسم را انرژي مكانيكي گويند و با E‌ نشان مي‌دهند
E = K + U

اصل پايستگي انرژي مكانيكي:
اگر اتلاف انرژي ناچيز باشد مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل پايسته (ثابت) مي‌ماند يعني انرژي مكانيكي جسم پايسته مي‌ماند.
E1=E2=E3=…
K1+U1= K2+U2= K3+U3= …


1- جسمي به جرم kg1 بدون سرعت اوليه از ارتفاع h رها مي‌گردد (مقاومت هوا قابل چشم پوشي است) اگر انرژي جنبشي آن در نيمه‌ي مسير j20 باشد ارتفاع h چند متر است؟ (m/s2 10= g)
الف- 5/1
ب- 75/2
ج- 6
د- 4

 

1= E2
U1+K1 = U2+K2
Mgh + 0 = mg (h/2) + 20
1 * 10 * h = 1 * 10 * h/2 + 20
10h = 5h + 20
5h = 20
h = 4 m

2- جسمي به جرم يك كيلوگرم از ارتفاع 20 متري با سرعت m/s 10 در امتداد قائم بطرف پايين پرتاب مي‌ِشود. سرعت در نيمه راه چند متر بر ثانيه است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر مي‌شود)

 

گزينه (ب) درست است.

 

3- درشكل مقابل وزنه‌اي به جرم kg4/0 از نقطه A‌ بدون سرعت اوليه به پايين مي‌لغزد اگر انرژي تلف شده توسط اصطكاك در مسير ABC برابر j2/3باشد انرژي جنبشي جسم در نقطه C چند ژول است؟ (m/s2 10= g)
الف- 4
ب- 4/1
ج- 4/2
د- 8/2

 

EA = mgh = 0.4 * 10 * 1.8 =7.2 j
انرژي در نقطه C
7.2 – 3.2 = 4j
EC = mgh + KC
4 = 0.4*10*0.4 + KC
4= 1.6 + KC KC = 2.4
گزينه (ج) درست است.

4- جسمي را از ارتفاع 20 متري سطح زمين رها مي‌كنيم اگر يك پنجم (5/1) انرژي آن هنگام سقوط تلف شود سرعت جسم در لحظه برخورد به زمين چند متر بر ثانيه است؟

 


5- جسم در لحظه سقوط داراي انرژي پتانسيل است اگر يك پنجم اين انرژي تلف شود پس چهارپنجم اين انرژي در لحظه برخورد به زمين به انرژي جنبشي تبديل مي‌شود.

 

گزينه (ب) درست است.


6- گلوله‌اي به جرم g25 روي يك سطح افقي با سرعت m/s20 به فنري برخورد مي‌كند اگر تا زماني كه فنر حداكثر فشردگي را پيدا مي‌كند، 10 درصد انرژي جسم بر اثر اصطكاك تلف شود، حداكثر انرژي پتانسيل كشاني ذخيره شده در فنر چند ژول مي‌شود؟
الف- 9
ب- 5/4
ج- 5
د- 4

 

گزينه (ب) درست است.

 ========================

- با انرژي آزاد شده از 400 گرم شير چند ثانيه مي‌توان شنا كرد؟ (انرژي شيميايي شير kj/g2 و آهنگ مصرف انرژي هنگام شنا kj/min30 است)
الف- 800
ب- 1200
ج- 1400
د- 1600
انرژي موجود در 400 گرم شير

 

گزينه ( د ) درست است


2- انرژي لازم براي 10 دقيقه شنا با خوردن چند گرم شير تامين مي‌شود؟ (انرژي شيميايي شير kj/g3 و آهنگ مصرف انرژي هنگام شنا kj/g30 است)
الف- 100
ب- 200
ج- 300
د- 400
انرژي مصرف شده در 10 دقيقه

 

مقدار شير مورد نياز براي 10 دقيقه شنا

 


3- 400 كيلوژول به شخصي انرژي مي‌رسد اگر بدن اين شخص با بازده 20 درصد كار كند چند ثانيه به آرامي مي‌تواند راه برود؟(درصورتي كه آهنگ مصرف انرژي در اين مورد kj/min16 است)
الف- 300
ب- 1200
ج- 1500
د- 1000

20 درصد از كل انرژي (400 كيلوژول)

 

گزينه (الف) درست است


انواع انرژي:
الف) انرژي جنبشي
ب) انرژي پتانسيل گرانشي
ج) انرژي پتانسيل كشاني


انرژي جنبشي:
هر جسم متحرك داراي نوعي از انرژي است كه به آن انرژي جنبشي گويند و به دو عامل زير بستگي دارد:
1- متناسب با جرم جسم (m) مي‌باشد
2- متناسب با مجذور سرعت جسم v2 مي‌باشد

K=1/2mV2

m : جرم جسم بر حسب كيلوگرم(kg)
V : سرعت جسم بر حسب متر بر ثانيه (m/s)
k : انرژي جنبشي جسم بر حسب ژول (j)


توجه:
مقايسه انرژي جنبشي دو جسم مقاومت به جرمهاي m1 وm2 ‌ و سرعتهاي V1 و V2 ازرابطه زير استفاده مي‌كنيم:

 

1- اگر گلوله‌اي به جرم g‌100 با سرعت m/s100 حركت كند انرژي جنبشي آن چند كيلوژول است؟
الف- 5/0
ب- 500
ج- 103×5
د- 105×5
گزينه (الف) صحيح است

 


2- جسمي در حال حركت جرم آن نصف وسرعت آن دو برابر مي‌شود انرژي جنبشي آن نسبت به حالت اول چند برابر مي‌شود؟
الف- دو
ب- يك دوم
ج- چهار
د- يك چهارم
گزينه (الف) درست است

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1081

برچسب های مهم

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** ...

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی به تعداد 392 صفحه pdf ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :60 سال انتشار : 1395 چکیده مجموعه منحصر به فرد حل المسائل نسخه اصلی کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور) واژگان کلیدی ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می نمایند. صورتحساب سود و زیان: در یک مؤسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش ...

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل کتاب (جلد اول) حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت در 73 اسلاید فابل ویرایش مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فهرست مطالب پیشگفتار کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری گرایش های اقلام بهای تمام شده مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده روش های برآورد اقلام بهای ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

نوع فایل : PDF با قابلیت چاپ تعداد صفحات : 43 عناوین: تعریف کلی سیستم حسابداری مالی امکانات و ویژگی های اصلی سیستم گردش کار سیستم به طور خلاصه نمودار گردش کار سیستم حسابداری مالی امکانات سیستم بخش حساب ها: کل و معین حساب های تفصیلی مجموعه ها بخش اسناد: ویرایش ...

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

پکیج فیلم آموزش ویدئویی + کتاب PDF به همراه نرم افزار حسابداری رافع نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،کامپیوتر،تبلت و سایر دستگاه های پخش تعداد : 14 فایل ویدئویی زمان کل : 1 ساعت و 20 دقیقه عناوین ویدئو ها : 1-ویدئوی آموزش صدور سند افتتاحیه در رافع 7 2-ویدئوی آموزش صدور ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56 این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و قابلیت ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ...

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 10 تعداد اصلاحات: 266 در این فایل تعداد 266 لغات و اصطلاحات (انگلیسی) تخصصی بیمه وجود دارد که به زبان شیرین فارسی ترجمه شده است. ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری تیزپرداز زمان : 2 ساعت و 13 دقیقه نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و سایر دستگاه ها تعداد : 48 فایل ویدئویی عناوین فیلم های آموزشی : 1-شروع كار - تيزپرداز 2-سند ابتداي دوره -تيزپرداز 3-سند ازاد - تيزپرداز 4-سند پرداخت - تيز ...

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم الدن اس . هندریکسن - مایکل اف . ون بردا 572 صفحه ویرایش دوم ترجمه دکتر پارسائیان انتشارات ترمه 1384 ...

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می شود که ...

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی تالیف دکتر جعفر باباجانی 330 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

موسسه آموزش عالی علامه جعفری گروه حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده استاد راهنما: جناب آقای دکتر انصاری دانشجو: محمد شمس چکیده : هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و ...

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته 229 اسلاید... عناوین تاکتیک های اجراییاستراتژی رقابتیتاکتیک های زمانیتاکتیک های رقابتی تاکتیک های زمانیپیش قراولپس گام تاکتیک های موقعیت بازارتاکتیک تهاجمیتاکتیک ...

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

فهرست مندرجات عنوان فصل اول - کلیات، مفاهیم و طبقه بندی هزینه ها......... فصل دوم - گزارشات هزینه برای برنامه ریزی و کنترل ........... فصل سوم - سربار پیش بینی شده، جذب شده و واقعی فصل چهارم - حسابداری مواد، دستمزد و سربار... فصل پنجم - تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر . فصل ششم - هزینه یابی ...

حل تمرین بهای تمام شده حجم و سود دکتر ایرج نوروش

بهای تمام شده حجم و سود حل تمام مسائل فصل 5 حسابداری مدیریت تعداد صفحات 8 با فرمت pdf بصورت دست نویس و روان و سلیس و قابل فهم فرمول ها و سوالات کتاب کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت تالیف دکتر ایرج نوروش و بیتا مشایخی و فریما نوروش ...

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

دانلود جزوه حسابداری صنعتی دکتر محمد قسیم عثمانی شامل صنعتی 1 (56صفحه) صنعتی 2(62 صفحه) و صنعتی 3(56صفحه) .مفید برای دانشجویان کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری حسابداریجامع ترین منبع حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 ...

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز - زیمرمن فصل هشتم فرایند بستن قراردادها به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه داستان مالک خود مدیر مدیر و شرکا مدير چندبار حاضر است به چنين سفرهايي برود؟ حمایت قیمتی تمایل به ...

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 1 پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور تألیف و ترجمه سید محمود موسوی شیری - محمد ابراهیم زاده کاریزکی - علی اصغرترابی __________________________ دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور نوشته سید محمود موسوی ...

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

این محصول شامل کاربرگ های حسابرسی جهت رسیدگی به حسابهای مختلف( فایل خام کاربرگ های حسابرسی) و هم چنین فهرست رسیدگی به هر حساب می باشد شامل حسابهای موجودی نقدو بانک دارایی ثابت بدهکاران وبستانکاران و........... ...

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی بودجه بندی سرمایه ای به تعداد 52 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری ...


مطالب تصادفی

  • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
  • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
  • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
  • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
  • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
  • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
  • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir