تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 103
 • بازدید دیروز : 65
 • بازدید کل : 738295

انواع انرژی + چند سوال تستی شیمی


- 18 كيلوژول انرژي گرمايي دماي چند گرم آلومينيوم را 10 درجه سلسيوس افزايش مي‌دهد؟
C=900J/kgoc
الف- 1000
ب- 2000
ج- 1500
د- 5
Q= mc Δ θ --> 18000 = m*900*10
m= 18000/9000 = 2kg m = 2000g
گزينه (ب) درست است.

2- گرمايي برابر kj15 بايد به g500 ازيك جسم بدهيم تا دماي آن به cْ 90 برسد، اگر گرماي ويژه جسم j/kgoc 400 باشد دماي اوليه آن چند درجه سلسيوس است؟
الف- 15
ب- 75
ج- 60
د- 85
گزينه (الف) درست است.
3- دو گلوله هم جنس را با هم تماس مي‌دهيم گلوله‌ي سنگين‌تر ابتدا دماي بيشتري دارد. بعد از برقراري تعادل گرمايي:
الف- هر دو گلوله به يك اندازه تغيير دما مي‌دهند
ب- تغيير دماي گلوله‌ي سنگين‌تر اندازه‌ي بيشتري دارد
ج- تغيير دماي گلوله‌ي سنگين‌تر اندازه‌ي كمتري دارد.
د- انرژي دروني هر دو گلوله مساوي مي‌شود.
4- درون گرم كني كه در هر ثانيه 420 ژول گرما توليد مي‌كند، چند گرم آب cْ50 بريزيم تا در مدت 4 دقيقه به جوش آيد؟
C=4200 j/kgoc آب
الف- 48/0
ب- 5/0
ج- 28/0
د- 24/0
5- براي آنكه دماي 2 كيلوگرم آب را 25 درجه سانتي گراد بالا ببريم ازيك گرمكن كه در هر ثانيه 350 ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبديل مي‌كند استفاده مي‌كنيم با صرفنظر از اتلاف گرما اين گرمكن چند ثانيه روشن بوده است؟
C=4200 j/kgoc آب
الف- 10
ب- 60
ج- 600
د- 120
6- گلوله‌اي با گرماي ويژه‌ي j/kgoc450 و جرم g200 با سرعت m/s 30 به تنه درختي برخورد مي‌كند. اگر 80 درصد انرژي آن صرف بالا رفتن انرژي دروني‌اش گردد، دمايش چند درجه‌ي سلسيوس افزايش مي‌يابد؟
الف- 6/0
ب- 8/0
ج- 1
د- 2/1
7- يك گرمكن مي‌تواند در مدت يك دقيقه 600 گرم آب cْ90 را به جوش آورد اين گرمكن در هر ثانيه چند ژول گرما توليد مي‌كند؟
الف- 420
ب- 3780
ج- 4200
د- 25200
8- جرم جسم A، 4 برابر جسم B و نسبت تغيير دماي جسم B به A برابر سه چهارم است. اگر گرماي داده شده به جسم A دوبرابر جسم B باشد، نسبت گرماي ويژه‌ي جسم A به جسم B چقدر است؟
الف- سه چهارم
ب- دوازده
ج- سه
د- سه شانزدهم
ادامه پاسخ سوال 8:

 ==========================

انرژي پتانسيل گرانشي:
جسمي كه از سطح زمين ارتفاع داشته باشد انرژيي نسبت به سطح زمين در آن ذخيره مي‌شود پس انرژي كه جسم به علت ارتفاعش ازسطح زمين دارد را انرژي پتانسيل گرانشي گويند و به عوامل زير بستگي دارد.
1- متناسب با جرم جسم (m) است
2- متناسب با ارتفاع جسم ازسطح زمين (h)مي‌باشد
3- متناسب با شتاب گرانشي زمين مي‌باشد (g)
U=mgh
m ‌ جرم جسم بر حسب كيلوگرم (kg)
h ارتفاع جسم از سطح زمين برحسب متر (m)
g شتاب گرانشي زمين برحسب متر بر مجذور ثانيه (m/s2)


توجه:
مقايسه انرژي پتانسيل دو جسم متفاوت به جرمهاي m1 و m2 و ارتفاع‌هايh1‌و h2 ازرابطه زير استفاده مي‌كنيم.
U2/U1 = m2/m1 * h2/h1

1- جسمي به جرم 80 گرم در امتداد قائم به سمت بالا پرتاب مي‌كنيم زماني كه حداكثر 6/1 ژول انرژي در جسم ذخيره شده، در چه ارتفاعي ازسطح زمين قرار مي‌گيرد؟ (از اتلاف انرژي صرف نظر مي‌ِشود)
g = 10 m/s2
الف- 2/0
ب- 02/0
ج- 2
د- 2/2
گزينه (ج) درست است.

 


2- جسمي به جرم 2 كيلوگرم از ارتفاع 40 سانتي متري ازسطح زمين به ارتفاع 70 سانتي متري منتقل مي‌كنيم انرژي پتانسيل گرانشي جسم نسبت به سطح زمين چقدر تغيير مي‌كند؟
الف- 6
ب- 8
ج- 14
د- 22
گزينه (الف) درست است.

 


3- انرژي پتانسيل جسم A دو برابر انرژي پتانسيل جسم B است اگر ارتفاع جسم B‌، 4برابر ارتفاع جسم A‌ باشد نسبت mB/mA برابر است با:
الف- هشت
ب- يك هشتم
ج- دو
د- يك دوم
گزينه (ب) درست است.

 


انرژي پتانسيل كشاني:
وقتي فنري را بكشيم يا فشرده كنيم انرژيي در فنر ذخيره مي‌شود كه به آن انرژي پتانسيل كشاني گويند.

قانون پايستگي انرژي:
انرژي يك جسم ازبين نمي‌رود و خود به خود به وجود نمي‌آيد بلكه مقدار آن پايسته (ثابت) مي‌ماند و همواره از صورتي به صورت ديگر تبديل مي‌شود مگر اينكه مقداري انرژي از جسم خارج شود يا از جسم ديگر انرژي دريافت كند.مثلاً وقتي به توپ ضربه مي‌زنيم به آن انرژي جنبشي داده مي‌ِشود، پس از مدتي توپ متوقف مي‌شود يعني پس از مدتي انرژي جنبشي به انرژي دروني توپ و سطح تماس آن تبديل شده درنتيجه توپ متوقف مي‌ِشود.

انرژي مكانيكي:
مجموع انرژي پتانسيل و جنبشي يك جسم را انرژي مكانيكي گويند و با E‌ نشان مي‌دهند
E = K + U

اصل پايستگي انرژي مكانيكي:
اگر اتلاف انرژي ناچيز باشد مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل پايسته (ثابت) مي‌ماند يعني انرژي مكانيكي جسم پايسته مي‌ماند.
E1=E2=E3=…
K1+U1= K2+U2= K3+U3= …


1- جسمي به جرم kg1 بدون سرعت اوليه از ارتفاع h رها مي‌گردد (مقاومت هوا قابل چشم پوشي است) اگر انرژي جنبشي آن در نيمه‌ي مسير j20 باشد ارتفاع h چند متر است؟ (m/s2 10= g)
الف- 5/1
ب- 75/2
ج- 6
د- 4

 

1= E2
U1+K1 = U2+K2
Mgh + 0 = mg (h/2) + 20
1 * 10 * h = 1 * 10 * h/2 + 20
10h = 5h + 20
5h = 20
h = 4 m

2- جسمي به جرم يك كيلوگرم از ارتفاع 20 متري با سرعت m/s 10 در امتداد قائم بطرف پايين پرتاب مي‌ِشود. سرعت در نيمه راه چند متر بر ثانيه است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر مي‌شود)

 

گزينه (ب) درست است.

 

3- درشكل مقابل وزنه‌اي به جرم kg4/0 از نقطه A‌ بدون سرعت اوليه به پايين مي‌لغزد اگر انرژي تلف شده توسط اصطكاك در مسير ABC برابر j2/3باشد انرژي جنبشي جسم در نقطه C چند ژول است؟ (m/s2 10= g)
الف- 4
ب- 4/1
ج- 4/2
د- 8/2

 

EA = mgh = 0.4 * 10 * 1.8 =7.2 j
انرژي در نقطه C
7.2 – 3.2 = 4j
EC = mgh + KC
4 = 0.4*10*0.4 + KC
4= 1.6 + KC KC = 2.4
گزينه (ج) درست است.

4- جسمي را از ارتفاع 20 متري سطح زمين رها مي‌كنيم اگر يك پنجم (5/1) انرژي آن هنگام سقوط تلف شود سرعت جسم در لحظه برخورد به زمين چند متر بر ثانيه است؟

 


5- جسم در لحظه سقوط داراي انرژي پتانسيل است اگر يك پنجم اين انرژي تلف شود پس چهارپنجم اين انرژي در لحظه برخورد به زمين به انرژي جنبشي تبديل مي‌شود.

 

گزينه (ب) درست است.


6- گلوله‌اي به جرم g25 روي يك سطح افقي با سرعت m/s20 به فنري برخورد مي‌كند اگر تا زماني كه فنر حداكثر فشردگي را پيدا مي‌كند، 10 درصد انرژي جسم بر اثر اصطكاك تلف شود، حداكثر انرژي پتانسيل كشاني ذخيره شده در فنر چند ژول مي‌شود؟
الف- 9
ب- 5/4
ج- 5
د- 4

 

گزينه (ب) درست است.

 ========================

- با انرژي آزاد شده از 400 گرم شير چند ثانيه مي‌توان شنا كرد؟ (انرژي شيميايي شير kj/g2 و آهنگ مصرف انرژي هنگام شنا kj/min30 است)
الف- 800
ب- 1200
ج- 1400
د- 1600
انرژي موجود در 400 گرم شير

 

گزينه ( د ) درست است


2- انرژي لازم براي 10 دقيقه شنا با خوردن چند گرم شير تامين مي‌شود؟ (انرژي شيميايي شير kj/g3 و آهنگ مصرف انرژي هنگام شنا kj/g30 است)
الف- 100
ب- 200
ج- 300
د- 400
انرژي مصرف شده در 10 دقيقه

 

مقدار شير مورد نياز براي 10 دقيقه شنا

 


3- 400 كيلوژول به شخصي انرژي مي‌رسد اگر بدن اين شخص با بازده 20 درصد كار كند چند ثانيه به آرامي مي‌تواند راه برود؟(درصورتي كه آهنگ مصرف انرژي در اين مورد kj/min16 است)
الف- 300
ب- 1200
ج- 1500
د- 1000

20 درصد از كل انرژي (400 كيلوژول)

 

گزينه (الف) درست است


انواع انرژي:
الف) انرژي جنبشي
ب) انرژي پتانسيل گرانشي
ج) انرژي پتانسيل كشاني


انرژي جنبشي:
هر جسم متحرك داراي نوعي از انرژي است كه به آن انرژي جنبشي گويند و به دو عامل زير بستگي دارد:
1- متناسب با جرم جسم (m) مي‌باشد
2- متناسب با مجذور سرعت جسم v2 مي‌باشد

K=1/2mV2

m : جرم جسم بر حسب كيلوگرم(kg)
V : سرعت جسم بر حسب متر بر ثانيه (m/s)
k : انرژي جنبشي جسم بر حسب ژول (j)


توجه:
مقايسه انرژي جنبشي دو جسم مقاومت به جرمهاي m1 وm2 ‌ و سرعتهاي V1 و V2 ازرابطه زير استفاده مي‌كنيم:

 

1- اگر گلوله‌اي به جرم g‌100 با سرعت m/s100 حركت كند انرژي جنبشي آن چند كيلوژول است؟
الف- 5/0
ب- 500
ج- 103×5
د- 105×5
گزينه (الف) صحيح است

 


2- جسمي در حال حركت جرم آن نصف وسرعت آن دو برابر مي‌شود انرژي جنبشي آن نسبت به حالت اول چند برابر مي‌شود؟
الف- دو
ب- يك دوم
ج- چهار
د- يك چهارم
گزينه (الف) درست است

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1178

برچسب های مهم

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

  فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت     مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می ... ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (جلد 1) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (جلد 1) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

  فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56     این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و ... ...

تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی

تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل (جلد اول)   حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو

آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو     فرمت فیلم: mp4 مدت زمان پخش: 9 دقیقه و 44 ثانیه حجم فیلم: 21 مگابایت     فرمت فایل: pdf تعداد اسلایدها: 76 حجم فایل: 36 مگابایت     تصاویری از محیط فایل pdf: فایل pdf شامل موارد زیر است: عنوان پیشرو یک سیستم ... ...

آموزش نرم افزار شالی

آموزش نرم افزار شالی

آموزش نرم افزار حسابداری شالی (شرکت داده پردازی کاشان) آدرس سایت شرکت: https://kdps.ir/ مجموعه فایل PDF آموزش نرم افزار شالی شامل حساب و انبار + تمرین و حل تمرین ... ...

دریافت فایل : آموزش نرم افزار شالی
پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ... ...

خلاصه کتاب اخلاق و مسولیت اجتماعی+- دکتر رمضان علی رویایی

خلاصه کتاب اخلاق و مسولیت اجتماعی+- دکتر رمضان علی رویایی- منطبق با سرفصلهای دکتری  ...

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار هلو

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار هلو

کار با نرم افزار هلو     فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 29     بخشی از محتوا: کار با نرم‌افزار هلو طی 4 بخش انجام می‌شود: بخش اول (اطلاعات اول دوره) بخش دوم (انتهای عملیات اول دوره) بخش سوم (ورود اطلاعات طی دوره) بخش آخر (بستن حسابها) اجرای اولیه برنامه ... ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس     ******** ... ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت (دکتر نیکبخت)

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت (دکتر نیکبخت)

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ... ...

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری   تایپ شده( با رنگ های مختلف همراه با جدول بندی به صورت کاملا جذاب) pdf آماده پرینت 33 صفحه مناسب همه دانشجویان رشته حسابداری و مرتبط در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، ... ...

جزوه حسابداری مالی استاد کرمی دستنویس

جزوه دستنویس حسابداری مالی استاد کرمی در دو بخش به صورت دستنویس و بسیار مفید ...

دانلود پاورپوینت عدم اطمینان در محیط اقتصادی (تئوری حسابداری) با توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت عدم اطمینان در محیط اقتصادی (تئوری حسابداری) با توضیحات کامل

پاورپوینت با موضوع عدم اطمینان در محیط اقتصادی (از کتاب تئوری حسابداری دکتر ساسان مهرانی فصل دهم جلد دوم) با توضیحات کامل در 35 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود: بسم الله الرحمن الرحیم ... ...

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم     نوع فایل: PowerPoint تعداد اسلاید (ها): 32     مقدمه: پیش بینی تولید جهت شناسایی مواد مورد نیاز برای تولیدات مختلف کاربرد دارد و به کاربر کمک می کند که اگر می خواهد تعدادی محصول با فرمول های مختلف کند به چه مواد اولیه ای ... ...

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری   ارائه مبحث ریسک و بازده - 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت ارائه فصل 15 کتاب تصمیم ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون ترجمه توسط دکتر پارساییان)

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون ترجمه توسط دکتر پارساییان)

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه ... ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

جزوه درس تئوری حسابداری2 (بر اساس کتاب دکتر ساسان مهرانی)

جزوه درس تئوری حسابداری2 (بر اساس کتاب دکتر ساسان مهرانی)

این جزوه برگرفته از مطالب تئوری حسابداری2-دکتر مهرانی تنظیم گردیده است تعداد صفحات:43  این جزوه توسط دکتر موسوی شیری تدریس شده است.   دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه شده بهره مند شوند. همچنین دانشجویانی که کتاب را مطالعه نموده ... ...

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری     pdf آماده پرینت اسکن شده با کیفیت بسیار عالی دستنویس، خوش خط و خوانا 31 صفحه فهرست مطالب: مستند سازی مکاتبات تجاری یا بازرگانی مکاتبات اداری تفاوت بین دفتر روزنامه و سند ارکان نامه های ... ...

دانلود کاملترین پکیج آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

دانلود کاملترین پکیج آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

محتوای فیلم های آموزشی نرم افزار پارمیس پلاس تعداد ویدئو ها : 20 فایل نوع فایل : MP4 قابل پخش در موبایل،کامپیوتر و سایر دستگاه ها نمونه ای از فیلم آموزشی       محتوای فایل های ویدئویی تعداد ویدئوها : 20 نوع فایل : MP4 قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و... فیلم ... ...

دانلود کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده مرجع اصلی پیام نور

دانلود کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده مرجع اصلی پیام نور

کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده  به عنوان منبع اصلی دانشگاه پیام نور در رشه های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ....شامل 418 صفحه به همراه نمونه سوالات چند سال اخیر مخصوص ورودی های 94و 95 به بعد در قالب pdf و پاور پوینت شامل فهرست مطالب زیر ارائه می ... ...

دانلود جزوه حسابداری مالیاتی 2 کریمی

دانلود جزوه حسابداری مالیاتی 2 کریمی

جزوه حسابداری مالیاتی 2 آماده برای دانلود مشخصات استاد: کریمی تعداد صفحات: 311 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 9.32 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی (اسلاید) ... ...

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی     مناسب همه دانشجویان رشته حسابداری و مرتبط در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و... pdf آماده پرینت   90 صفحه   اسکن شده با کیفیت ... ...

متن کامل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی

متن کامل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی تا پایان فصل 7 به تعداد 392 صفحه pdf   ...

جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضی کاربردی1) مخصوص دانشجویان حسابداری و رشته های مرتبط

جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضی کاربردی1) مخصوص دانشجویان حسابداری و رشته های مرتبط

جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضی کاربردی1) مخصوص دانشجویان حسابداری و رشته های مرتبط     pdf آماده پرینت اسکن شده با کیفیت بسیار عالی دستنویس، خوش خط و خوانا 53 صفحه این پکیج شامل 2 جزوه زیر می باشد: 1- جزوه انتگرال 15 صفحه: فهرست مطالب: تابع اولیه ضد ... ...

دانلود فایل اکسل حسابداری

دانلود فایل اکسل حسابداری

عنوان پروژه : فایل اکسل حسابداری تعداد صفحات : 12 فرمت فایل : excel توضیحات فایل :  این فایل شامل موارد زیر می باشد . - ارتباط - سند حسابداری - دفتر روزنامه - دفتر کل - تراز آزمایشی - صورت سود و زیان - صورت حساب سرمایه - ترازنامه  - بستن حسابهای موقت - تراز ... ...

آموزش نرم افزارمحک ( pdf + فیلم)

آموزش نرم افزارمحک ( pdf + فیلم)

  عنوان: آموزش نرم افزار محک بصورت کاربردی نوع فایل: pdf + فیلم این آموزش شامل بخش های زیر می باشد:       -تعریف اطلاعات پایه: در این قسمت نحوه وارد کردن اطلاعات در سیستم نرم افزار محک را فرا می گیرید. انبار صندوق بانک دستگاه های کارتخوان حساب های کل حساب ... ...

دانلود فایل اکسل صورت مالی و حسابداری شرکت

دانلود فایل اکسل صورت مالی و حسابداری شرکت

عنوان پروژه : صورت مالی و حسابداری شرکت تعداد صفحات : 13 فرمت فایل : excel توضیحات فایل : این فایل شامل موارد زیر می باشد . - ساعات کاری - فیش حقوقی - صفحه بانکی جهت واریز وجه گروهی - خلاصه وضعیت دریافتی ها و کسورات - ساعات کاری روی پروژه - بیمه - خلاصه وضعیت ... ...

پاورپوینت سیاستهای تقسیم سود

پاورپوینت سیاستهای تقسیم سود

پیشنمایش پاورپوینت سیاستهای تقسیم سود   پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیاست تقسیم سود  در  40 اسلاید  ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد پاورپوینت سیاست های تقسیم سود مناسب جهت ... ...


مطالب تصادفی

 • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
 • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
 • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
 • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
 • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
 • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
 • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir