تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 125
 • بازدید دیروز : 69
 • بازدید کل : 735309

نمونه سوالات فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی


 

 

1- کدام یک از واکنش های زیر برگشت پذیر نمی باشد ؟

 

 

 

1) تشکیل استالاگمیت در غارها .

 

 

 

2) واکنش آب زدایی از کبالت (ll) كلريد 6 آبه .

 

 

 

3) تجزیه محلول هیدروژن پراکسید در حضور کاتالیزر Kl .

 

 

 

4) انحلال گاز اکسیژن در آب .

 

 

 

 

 

 

 

2- با توجه به ثابت تعادل واکنش های (الف) و (ب) ، ثابت تعادل واکنش (ج) کدام است؟

 

 

 

الف - H2Co3 H+ + Hco3- K1 = 4*10-7 8*10-24 1-

 

 

 

ب- H2Co3 2H+ + Co32- K2 = 2*10-17 2*1010 2-

 

 

 

ج - Hco3- H+ + CO32- K3 = ? 5*10-11 3-

 

 

 

4- 8*10-10

 

 

 

 

 

3- کدام واکنش در ظرف سربسته می تواند برگشت پذیر باشد ؟

 

 

 

1) HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(l) ∆H < .

 

 

 

2) 2HgO(s) 2Hg(l) + O2(g) ∆H >.

 

 

 

3) Mg(s) + 2HCl(aq) MgCl2(aq) + H2g ∆H < .

 

 

 

4) CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g) ∆H < .

 

 

 

 

 

4- ثابت تعادل برای 4 واکنش مختلف عبارت است از :

 

 

 

K1 = 2/8 * 10 12 k2 = 2/8 * 10 -12

 

 

 

k3 = 1/6* 10 18 k4 = 1/6 * 10 -18

 

 

 

در کدام یک از واکنش ها نسبت مواد اولیه به محصولات زیادتر است ؟

 

 

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

 

 

 

 

 

5- در واکنش تعادلی H2 + I2 2HI + q کدام گزینه نادرست است ؟

 

 

 

1) با کاهش دما ، سرعت واکنش رفت کم می شود .

 

 

 

2) با افزایش فشار ، تعادل گازی جا به جا نمی شود .

 

 

 

3) با افزایش دما ، تعادل گازی در جهت برگشت جا به جا می شود .

 

 

 

4) با افزایش فشار ، سرعت واکنش رفت و برگشت تغییر نکرده و تعادل جا به جا نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

6-یکای ثابت تعادل برای واکنش های (الف) و (ب) به ترتیب کدامند ؟

 

 

 

الف ) NH4HS(s) NH3(G) + H2S(g)

 

 

 

ب ) N2(g) + O2(g) 2NO(g)

 

 

 

1) mol-2.L2 - ندارد

 

 

 

2) mol2.L-2 –mol.l-1

 

 

 

3) mol2.L-2- ندارد

 

 

 

4) mol.L-1-mol.L-1

 

 

 

 

 

7- در هنگام تعادل ، غلظت تمامی مواد شرکت کننده در واکنش با هم برابر و مقداری بیش از 1 مول بر لیتر است و k (ثابت تعادل) برابر 1 می باشد . این مشخصات مربوط به کدام واکنش تعادلی زیر است ؟

 

 

 

1) A(g) + B(s) 2AB(s) 2)C(g) + D(g) CD(g)

 

 

 

3) 2AB(g) A(g) + B(g) 4) F(g) 2E(g)

 

 

 

 

 

8- بزرگ بودن K (ثابت تعادل) نشان دهنده ی کدام مورد است ؟

 

 

 

1) زیاد بودن نسبت واکنش دهنده ها به فراوده ها .

 

 

 

2) بزرگتر بودن سرعت واکنش رفت نسبت به سرعت واکنش برگشت .

 

 

 

3) گرماده بودن واکنش در جهت برگشت .

 

 

 

4) مصرف نسبتاً زیاد واکنش دهنده ها .

 

 

 

 

 

9- 2 مول ماده x و 5/0 مول ماده y به همراه 3 مول ماده z را در ظرفی به حجم 5/0 لیتر مخلوط می کنیم . چنانچه k (ثابت تعادل) در این دما برابر 1 باشد ، کدام گزینه درست خواهد بود ؟ (X + 2Y Z)

 

 

 

1) غلظت z افزایش و غلظت y کاهش می یابد .

 

 

 

2) غلظت هر 3 ماده افزایش می یابد .

 

 

 

3) غلظت z کاهش و غلظت x وy افزایش می یابد .

 

 

 

4) غلظت هر 3 ماده کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

10- در تعادل گازی : N2 + 3H2 2NH3 (K = 32) ، اگر در ظرف واکنش 8 مول NH3 ، 2 مول H2 و 4 مول N2 داشته باشیم ، حجم ظرف واکنش (بر حسب لیتر) چقدر باشد تا مخلوط در حال تعادل باشد ؟

 

 

 

1) 4 2) 8 3) 16 4) 32

 

 

 

 

 

11- در یک ظرف 10 لیتری ، 3/0 مول CaCo3 وارد می کنیم . در لحظه تعادل تنها 2/0 مول CaCO3 در ظرف وجود دارد . بر طبق واکنش تعادلی زیر k (ثابت تعادل) کدام است ؟

 

 

 

CaCo3(s) CaO(s) + CO2(g)

 

 

 

1) 1/0 2) 05/0 3) 01/0 4) 005/0

 

 

 

 

 

12- ثابت تعادل واکنش CO2(g) + CaO(s) CaCO3(s) در دمای

 

 

 

C ° 500 برابر 25/1 می باشد . هر گاه 100 مول CaCO3 و 8 مول CaO همراه با 5 مول CO2 را در یک ظرف 4 لیتری مخلوط کنیم ، وضعیت سامانه به چه ترتیبی خواهد بود ؟

 

 

 

1) سامانه در حال تعادل است .

 

 

 

2) واکنش در جهت رفت پیشرفت می کند .

 

 

 

3) واکنش در جهت برگشت پیشرفت می کند .

 

 

 

4) سامانه بدون صورت گرفتن واکنش در مخلوط ، در حال تعادل قرار می گیرد .

 

 

 

 

 

13- 4 مول CO و 6 مول H2 را در دمای معین در ظرفی به حجم 5 لیتر قرار می دهیم تا به تعادل برسند . در هنگام تعادل ، 1 مول H2O در ظرف واکنش وجود دارد تعداد مول های موجود در ظرف واکنش و مقدار ثابت تعادل به ترتیب کدام هستند ؟

 

 

 

( CO + 3H2 CH3 + H2O )

 

 

 

1)8 و 2) 10 و 3) 8 و 4) 10 و

 

 

 

 

 

14- در یک ظرف به حجم v ، 3/0 مول از ماده A را وارد می کنیم . در لحظه تعادل ، k (ثابت تعدل) در دمای ثابت برابر 3-10*5 می شود . اگر در لحظه تعادل ، تنها 2/0 مول در حجم ظرف از ماده A وجود داشته باشد ، حجم ظرف کدام است ؟

 

 

 

A B + C

 

 

 

1) L1 2) L100 3) L10 4) L5

 

 

 

 

 

15- تعادل CL2 + H2O HCl + O2 از قرار دادن 6 مول H2O و 5 مول O2 در یک ظرف سربسته 5 لیتری در دمای ثابت حاصل شده است . اگر تعداد مول های موجود در ظرف موقع تعادل برابر با 12 باشد ، ثابت تعادل(k)واکنش کدام است ؟ (واکنش موازنه نشده است) .

 

 

 

1) mol.L-1 2) mol-1.L

 

 

 

3) mol-1.L 4 ) 1mol.L-1

 

 

 

 

 

16- تعادل گازی شکل A(g) B(g) در دماهای 100 و 200 و 400 درجه ی سانتیگراد به ترتیب در ظرفهای 1 و 2 و 3 برقرار است . کدام گزینه درست است ؟

 

 

 

1) ثابت تعادل در هر سه ظرف برابر است .

 

 

 

2) غلظت A در هر 3 ظرف برابر است .

 

 

 

3) سرعت واکنش های رفت و برگشت در هر سه ظرف برابر است .

 

 

 

4) در هر ظرف سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر است .

 

 

 

 

 

17- در یک واکنش تعادلی + q C(g) A(g) + B(g) سرعت واکنش رفت در کدام یک از گزینه های زیر بیش تر است ؟

 

 

 

1) 3 مول A و 3 مول B در یک ظرف 6 لیتری در دمای C ° 100

 

 

 

2) 1 مول A و 1 مول B در یک ظرف 5/0 لیتری در دمای C ° 50

 

 

 

3) 1 مول A و 1 مول B در یک ظرف 5/0 لیتری در دمای C ° 100

 

 

 

4) 3 مول A و 3 مول B در یک ظرف 6 لیتری در دمای C ° 50

 

 

 

 

 

18- واکنش تعادلی 2NO2 N2O4 + q را در نظر بگیرید . سامانه در حال تعادل است . ظرف محتوی سامانه را در یک ظرف آب سرد قرار می دهیم . کدام گزینه تغییرات ایجاد شده را به درستی نشان می دهد ؟

 

 

 

1) K افزایش می یابد ، رنگ مخلوط خرمایی و سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد .

 

 

 

2) K کاهش می یابد ، مخلوط کم رنگ می شود و سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد .

 

 

 

3) K کاهش می یابد ، رنگ مخلوط خرمایی می شود و سرعت واکنش رفت افزایش می یابد .

 

 

 

4) Kافزایش می یابد ، مخلوط کم رنگ می شود و سرعت واکنش رفت کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

19) کدام گزینه در مورد فرایند هابر نادرست است ؟

 

 

 

1) فرایند هابر تا آنجا که به دستگاه های آسیب نرسد ، در فشارهای بالا انجام می شود .

 

 

 

2) افزودن کاتالیزگر موجب افزایش عمر دستگاه ها می شود .

 

 

 

3) مایع کردن نیتروژن ، واکنش را در جهت کامل کردن و تولید بیشتر پیش می برد .

 

 

 

4) هیدروژن به عنوان ماده اولیه از پالایش نفت خام به دست می آید .

 

 

 

 

 

20- کدام یک از گزینه ها ، مثالی از یک سامانه تعادلی ناهمگن می باشد ؟

 

 

 

1) واکنش هیدروژن و نیتروژن و تولید NH3 در یک محیط بسته

 

 

 

2) یخ زدن آب دریا

 

 

 

3) تجزیه کلسیم کربنات بر اثر گرما در طبیعت

 

 

 

4) واکنش منیزیم با هیدروکلریک اسید

 

 

 

 

 

21- واکنش :

 

 

 

Co(H2O) 62+(aq) + 4Cl-(aq) CoCl42-(aq) + 6HO(aq)

 

 

 

((صورتي رنگ))

 

((آبی رنگ))

 

 

 

 

 

 

 

یک واکنش گرماگیر است . حال اگر بالن محتوی مخلوط تعادلی به رنگ صورتی را در آب گرم قرار دهیم ......................

 

 

 

1) رنگ صورتی پررنگ می شود و ثابت تعادل افزایش می یابد .

 

 

 

2) مخلوط آبی رنگ می شود و ثابت تعادل افزایش می یابد .

 

 

 

3) رنگ صورتی پررنگ می شود و ثابت تعادل کم می شود .

 

 

 

4) مخلوط آبی رنگ می شود و ثابت تعادل تغییر نمی کند .

 

 

 

 

 

22- کدام یک از عوامل زیر در واکنش تعادلی مقابل اثر یکسانی بر واکنش رفت و برگشت ندارند ؟

 

 

 

A2(g) + B2(g) 2AB(g) + q

 

 

 

1) كاهش حجم ظرف 2) کتالیزگر 3) افزایش دما 4) کاهش دما

 

 

 

 

 

23- اگر در تعادل گازی 2SO2 + O2 2SO3 (k=2) ، 4 مول از هر یک از مواد شرکت کننده در واکنش داشته باشیم ، حجم ظرف چقدر باشد تا واکنش در جهت برگشت پیش رود ؟

 

 

 

1) V<2 2) V>4 3) V<16 4) V>8

 

 

 

 

 

24- در تعادل گازی 2SO2 + O2 2SO3 با افزایش حجم ظرف ، مقدار SO3 و غلظت O2 به ترتیب چه تغییری می کند ؟

 

 

 

1) کاهش – افزایش 2) افزایش – کاهش 3) افزایش – افزایش 4) کاهش – کاهش

 

 

 

 

 

25- مخلوط گازی شکل N2 + 3H2 2NH3 را از یک ظرف 3 لیتری به یک ظرف 1 لیتری منتقل می کنیم ، کدام گزینه نادرست است ؟

 

 

 

1) سرعت واکنش در جهت برگشت زیاد می شود .

 

 

 

2) غلظت N2 و H2 کاهش می یابد .

 

 

 

3) ثابت تعادل واکنش ثابت می ماند .

 

 

 

4) غلظت گاز NH3 افزایش می یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی

 

 

 

امینی - علمدار

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 2017

برچسب های مهم

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

  فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت     مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می ... ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (جلد 1) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (جلد 1) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

  فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56     این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و ... ...

تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی

تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل (جلد اول)   حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

آموزش نرم افزار شالی

آموزش نرم افزار شالی

آموزش نرم افزار حسابداری شالی (شرکت داده پردازی کاشان) آدرس سایت شرکت: https://kdps.ir/ مجموعه فایل PDF آموزش نرم افزار شالی شامل حساب و انبار + تمرین و حل تمرین ... ...

دریافت فایل : آموزش نرم افزار شالی
پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ... ...

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار هلو

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار هلو

کار با نرم افزار هلو     فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 29     بخشی از محتوا: کار با نرم‌افزار هلو طی 4 بخش انجام می‌شود: بخش اول (اطلاعات اول دوره) بخش دوم (انتهای عملیات اول دوره) بخش سوم (ورود اطلاعات طی دوره) بخش آخر (بستن حسابها) اجرای اولیه برنامه ... ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس     ******** ... ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو

آموزش نرم افزار حسابداری پیشرو     فرمت فیلم: mp4 مدت زمان پخش: 9 دقیقه و 44 ثانیه حجم فیلم: 21 مگابایت     فرمت فایل: pdf تعداد اسلایدها: 76 حجم فایل: 36 مگابایت     تصاویری از محیط فایل pdf: فایل pdf شامل موارد زیر است: عنوان پیشرو یک سیستم ... ...

خلاصه کتاب اخلاق و مسولیت اجتماعی+- دکتر رمضان علی رویایی

خلاصه کتاب اخلاق و مسولیت اجتماعی+- دکتر رمضان علی رویایی- منطبق با سرفصلهای دکتری  ...

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری

جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری   تایپ شده( با رنگ های مختلف همراه با جدول بندی به صورت کاملا جذاب) pdf آماده پرینت 33 صفحه مناسب همه دانشجویان رشته حسابداری و مرتبط در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، ... ...

جزوه حسابداری مالی استاد کرمی دستنویس

جزوه دستنویس حسابداری مالی استاد کرمی در دو بخش به صورت دستنویس و بسیار مفید ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت (دکتر نیکبخت)

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت (دکتر نیکبخت)

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ... ...

دانلود پاورپوینت عدم اطمینان در محیط اقتصادی (تئوری حسابداری) با توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت عدم اطمینان در محیط اقتصادی (تئوری حسابداری) با توضیحات کامل

پاورپوینت با موضوع عدم اطمینان در محیط اقتصادی (از کتاب تئوری حسابداری دکتر ساسان مهرانی فصل دهم جلد دوم) با توضیحات کامل در 35 اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. در پاورپوینت حاضر به موارد زیر پرداخته می شود: بسم الله الرحمن الرحیم ... ...

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری   ارائه مبحث ریسک و بازده - 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت ارائه فصل 15 کتاب تصمیم ...

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

دانلود پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم     نوع فایل: PowerPoint تعداد اسلاید (ها): 32     مقدمه: پیش بینی تولید جهت شناسایی مواد مورد نیاز برای تولیدات مختلف کاربرد دارد و به کاربر کمک می کند که اگر می خواهد تعدادی محصول با فرمول های مختلف کند به چه مواد اولیه ای ... ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون ترجمه توسط دکتر پارساییان)

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون ترجمه توسط دکتر پارساییان)

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه ... ...

جزوه درس تئوری حسابداری2 (بر اساس کتاب دکتر ساسان مهرانی)

جزوه درس تئوری حسابداری2 (بر اساس کتاب دکتر ساسان مهرانی)

این جزوه برگرفته از مطالب تئوری حسابداری2-دکتر مهرانی تنظیم گردیده است تعداد صفحات:43  این جزوه توسط دکتر موسوی شیری تدریس شده است.   دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه شده بهره مند شوند. همچنین دانشجویانی که کتاب را مطالعه نموده ... ...

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری

جزوه مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی مخصوص دانشجویان حسابداری     pdf آماده پرینت اسکن شده با کیفیت بسیار عالی دستنویس، خوش خط و خوانا 31 صفحه فهرست مطالب: مستند سازی مکاتبات تجاری یا بازرگانی مکاتبات اداری تفاوت بین دفتر روزنامه و سند ارکان نامه های ... ...

دانلود کاملترین پکیج آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

دانلود کاملترین پکیج آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

محتوای فیلم های آموزشی نرم افزار پارمیس پلاس تعداد ویدئو ها : 20 فایل نوع فایل : MP4 قابل پخش در موبایل،کامپیوتر و سایر دستگاه ها نمونه ای از فیلم آموزشی       محتوای فایل های ویدئویی تعداد ویدئوها : 20 نوع فایل : MP4 قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و... فیلم ... ...

دانلود کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده مرجع اصلی پیام نور

دانلود کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده مرجع اصلی پیام نور

کتاب اصول حسابداری 1 تالیف عبدالکریم مقدم- علی شفیع زاده  به عنوان منبع اصلی دانشگاه پیام نور در رشه های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ....شامل 418 صفحه به همراه نمونه سوالات چند سال اخیر مخصوص ورودی های 94و 95 به بعد در قالب pdf و پاور پوینت شامل فهرست مطالب زیر ارائه می ... ...

دانلود جزوه حسابداری مالیاتی 2 کریمی

دانلود جزوه حسابداری مالیاتی 2 کریمی

جزوه حسابداری مالیاتی 2 آماده برای دانلود مشخصات استاد: کریمی تعداد صفحات: 311 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 9.32 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی (اسلاید) ... ...

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی

جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی     مناسب همه دانشجویان رشته حسابداری و مرتبط در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و... pdf آماده پرینت   90 صفحه   اسکن شده با کیفیت ... ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

متن کامل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی

متن کامل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی تا پایان فصل 7 به تعداد 392 صفحه pdf   ...

دانلود فایل اکسل حسابداری

دانلود فایل اکسل حسابداری

عنوان پروژه : فایل اکسل حسابداری تعداد صفحات : 12 فرمت فایل : excel توضیحات فایل :  این فایل شامل موارد زیر می باشد . - ارتباط - سند حسابداری - دفتر روزنامه - دفتر کل - تراز آزمایشی - صورت سود و زیان - صورت حساب سرمایه - ترازنامه  - بستن حسابهای موقت - تراز ... ...

آموزش نرم افزارمحک ( pdf + فیلم)

آموزش نرم افزارمحک ( pdf + فیلم)

  عنوان: آموزش نرم افزار محک بصورت کاربردی نوع فایل: pdf + فیلم این آموزش شامل بخش های زیر می باشد:       -تعریف اطلاعات پایه: در این قسمت نحوه وارد کردن اطلاعات در سیستم نرم افزار محک را فرا می گیرید. انبار صندوق بانک دستگاه های کارتخوان حساب های کل حساب ... ...

دانلود فایل اکسل صورت مالی و حسابداری شرکت

دانلود فایل اکسل صورت مالی و حسابداری شرکت

عنوان پروژه : صورت مالی و حسابداری شرکت تعداد صفحات : 13 فرمت فایل : excel توضیحات فایل : این فایل شامل موارد زیر می باشد . - ساعات کاری - فیش حقوقی - صفحه بانکی جهت واریز وجه گروهی - خلاصه وضعیت دریافتی ها و کسورات - ساعات کاری روی پروژه - بیمه - خلاصه وضعیت ... ...

جزوه حسابداری و حسابرسی آزمون حسابدار رسمی

جزوه حسابداری و حسابرسی آزمون حسابدار رسمی

جزوه حسابداری و حسابرسی آزمون حسابدار رسمی(استاندارد های حسابداری ایران )   حجم فایل 107 مگابایت   ... ...

فرمول های مدیریت مالی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

فرمول های مدیریت مالی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

با سلام به دانشجویان گرامی دوره : کارشناسی و کارشناسی ارشد فرمول های کتاب مدیریت مالی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری بصورت روان و سلیس در تعداد 24 صفحه بصورت pdf که شامل: ( ارزش زمانی پول,بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان,بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ... ...


مطالب تصادفی

 • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
 • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
 • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
 • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
 • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
 • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
 • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir