تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 72
  • بازدید دیروز : 79
  • بازدید کل : 691605

بررسی سرویس دهنده SSH در لینوکس


بررسی سرویس دهنده SSHدر لینوكس

فرض كنید مسئول یك شبكه كامپیوتری هستید و بخشی از شبكه در شهردیگری مستقر است وشمابرای مدیریت سیستم ها مجبورید روزانه چندین دفعه با هر سیستماز راه دورارتباط برقراركنید. برای هر سیستم باید یك عملیاتpassphrase را انجامدهیدواین،وقت وانرژی زیادی از شما خواهدگرفت. فرمان ssh-agent این امكانرابه شما میدهدكه فقط یك بار مجبورباشید به سیستم راه دور متصل شویدوبر روی سیستم مقصدسرویسagent را فعال كنید.

در هنگام نصب لینوكس، اگر دقت كرده باشید،این امكان رادارید كه سرویس دهنده(ssh secure shell) رافعال كنید. SSH سرویسی برای مدیریت ودسترسی به كامپیوتر یاشبكه ازراه دور است.rsh و telnet و ftpدیگر ابزارهای برقراری ارتباط ومدیریت یك سیستم راهدورهستند اما مكانیزهای امنیتی در آن هااستفاده نشده است و به راحتی می توان باشنود كردن ارتباط میان دو كامپیوتر در سطح شبكه ، به اطلاعات بسیار ارزشمندی ماننداسم ورمز كاربری كامپیوتری راه دور دست یافت.SSH یك تونل ارتتاطی رمز شده میان دوكامپیوتر به وجود می آورد و داده های به صورت كد شده میان دو كامپیوتر تبادل میشوندودر نتیجه حتی در صورت به دست آوردن اطلاعات تبادل شده میان این دو كامپیوتر،امكان بهره برداری از آنها وجود ندارد. SSH یك سرویس امنیتی برای مقابله باطیفگسترده ای از حملا ت اینترنتی است. SSH ذاتا یك پروتكل است و استانداردهای یكارتباط رمز شده برای اداره یك سیستم از راه دور را فراهم می كند.۱SSHاولین نسخه ازاین پروتكل است كه با اصلاحاتیSSH۲تبدیل شده است. SSH۲ازامكانات وقابلیت هایبیشتری به نسبت نسخه قبلی برخوردار است ودستورات وبرنامه های گسترده تری دارد.نسخهرایگان وآزاد این پروتكل، با نام open SSH توسط گروه سیستم عامل openBSD منتشرمیشود.SSH یك ابزار كاملا خط فرمان است كه فقط در كنسول های متنی قابل استفاده میباشدو برای به كارگیری درسیستم های mac و ویندوزنیز به كنسول خط فرمان نیازدارد.ارائه راهنمای كاملی از راه اندازی ، پیكربندی واستفاده از سرویس SSH به طورموثر وكارا،كاری خارج از عهده یك مقاله است وكتابی مفصل وجامع را طلب می كند.هد فاین نوشتار شناخت این سرویس امنیتی در كنار قابلیت های آن درسیستم عامل لینوكسوارائه كلیدهایی به خواننده برای
پیگری و مطالعه هدفمند موضوع است.
● شروعكار باSSH
SSH یك برنامه سرویس دهنده/سرویس گیرنده است.بر روی كامپیوتر راهدوری كه باید به آن متصل شد،برنامه سرویس دهنده sshd نصب می شود وبرنامه هایكاربردی بر روی سیستم های كاربران یا مدیر سیستمی كه می خواهد از راه دوركامپیوترمورد نظررااداره كند،اجرا می شوند.همچنین می تواناز شاخه etc/ssh/ به فایلهای پیكربندی برنامه دسترسی داشت.sshdconfig فایل پیكربندی سرویس دهنده sshd است.دایركتوری HIME/ssh$ برروی سیستم هركاربرشامل فایل هایی مانندكلیدعمومی وفایلهای پیكربندی خود كاربرمی باشد.دربسیاری از توزیع های لینوكس هردو سرویس به صورتپیش فرض نصب و تنظیم می شوند.SSH از پروتكل SSL برای تبادل اطلاعات رمز شده میانسیستم ها استفاده می كند. بنابراین برای كار با SSH به نصب openSSL نیاز دارید.درصورتی كه این دو سرویس برروی توزیع لینوكس نصب نباشند، می توان با دریافت بسته هاینرم افزاری آن ها، به نصب وپیكربندی این دوسرویس اقدام نمود.
جدول۱
SSH ازدو كلیدعمومی(public) وخصوصی (private) برای احرازهویت و رمز گشایی اطلاعات استفادهمی كند. كلید عمومی میان تمامی كاربران به اشتراك گذاشته می شود،اما هر كاربر فقطیك كلید خصوصی منحصربه فرد داردكه با استفاده از آن،شناسایی واحرازهویت می گردد.۱ SSH ازالگوریتم رمزنگاریRSA برای كد كردن اطلاعات استفاده می كند،ولی علاوه برازالگوریتم DSA نیز استفاده می كند.پس از نصب وپیكربندیSSH، باید كلیدهای عمومی تولیدو میان سیستم هابه اشتراك كذاشته شوند.
برای راه اندازی یك سرویسSSH پس ازنصببرنامه،مراحل كاربه صورت زیرخواهد بود:
۱- تولید كلید های عمومی و خصوصی برایهركاربر.
۲- به اشتراك گذاری كلید عمومی میان تمامی كامپیوترهایی كه می خواهنداز سرویسSSH استفاده كنند.
۳- دسترسی به حساب كاربری سیستمی كه باید از راه دوربا آن ارتباط داشت.
● تولید كلید های RSA
پس از نصب سرویس SSH، در اولینگام باید كلید عمومی وخصوصی ساخته شود.در۲ SSH این امكان وجود دارد كه از هر دوالگوریتم رمزنگاریrsa و dsa برای ساخت كلیدها استفاده شود،ولی در۱ SSH فقطالگوریتمrsa به كار برده می شود.برای تولید كلیدهایrsa یا dsaازفرمان sshkeygenدرحساب ریشه استفاده می كنیم
–keygen-trsa [ [misagh@teamset
بااجرا ایندستوراز مكانی كه می خواهید فایل های شما در آن جا ذخیره شوند سوال می شود.آرگومان t باعث نشان دادن مراحل كار ونام ومكان فایل می شود.می توانید با كمك صفحات manازآرگومان های دیگر این فرمان هم كمك بگیرید. پارامترrsa هم به برنامه می گوید كهبرای رمز كردنusemame وpasswordاز این الگوریتم استفاده شود.اصطلاحا به عملیات رمزنمودن اطلاعات ویا رمز گشایی آن هاpassphrase گفته می شود.می توانیداز الگوریتمdsa هم در SSH۲استفاده كنید. به صورت پیش فرض سیستم، دایركتوری مخفیssh رادر دایركتوریخانگی شما برای ذخیره فایل هادرنظر می گیرد. (HOME/.ssh$) درssh۱نامidentity.pub ودرSSH۲idrsa.pub برای فایل كلید عمومی انتخاب می شود. در ادامه یك رمز برای كدكردن اسم ورمز كاربری شما و تولید كلید عمومی و خصوصی درخواست می شود.اگر این رمزرا وارد نكنید،ممكن است سیستم به صورت پیش فرض یك عدد را انتخاب كند یا مجددا ازشما تقاضای یكpassphrase كند. بعداز اتمام عملیات،اكنون در دایركتوری HOME/.ssh/idrsa$ یاHOME/.ssh/identity$ می توانید كلیدعمومی وخصوصی تولید شده رامشاهده كنید.HOME/.ssh/authorizedkeys$ دایركتوری مهم دیگری است كه درهمین شاخهوجود دارد وباید كلید عمومی تمام كاربران در این دایركتوری به اشتراك گذاشته شود. پس ازاینكه كلید عمومی ساخته شد،یك كپی ازآن را باید در دایركتوری به همین نام، ولیبرروی كامپیوتری كه می خواهید از راه دوربه آن متصل شوید، كپی كنید. فرمانkeygen این قابلیت را دارد كه بتوانید یك passphrase جدید برای خود درست كنید یا آن راتغییر دهید.برای این منظور می توان از آرگومان-p استفاده كرد.اگر تمایل دارید ازالگوریتم رمزنگاری dsa درpassphrsae استفاده كنید، درهمان فرمان بالا das را بهجایrsa به كار ببرید.
● برقراری یك نشست SSH با سرویس راه دور
برای راهاندازی سرویس دهندهSSH برروی یك سیستم، از دستورزیراستفاده می شود:etc/init.d/ssh start/برنامه های كاربردی زیادی تحت سرویسSSH قابل اجرا هستند. مهمترین آن ها خودبرنامهSSH است، با استفاده ازاین برنامه می توان با یك كامپیوتر راه دور (كامپیوتریخارج از یك شبكهlan ) به یك كامپیوتر شبكه متصل شد و رامین و دستورات خود را درشبكه اجرا كرد ودر اصطلاح ازراه دور به یك كامپیوترlogin كرد. برای آن كه بتوانیدبهیك كامپیوترراه دوردسترسی داشته باشید، نیاز است برروی كامپیوتر مقصد، سرویسدهندهssh فعال باشد وكلیدعمومی شما نیزبه اشتراك گذاشته شده باشد. برنامهSSH اینمكان را می دهد كه وارد ترمینال سیستم راه دور شوید.درست مانند آن كه الان در مقابلآن سیستم ایستاده اید ومی خواهید دستورات خود را اجرا كنید. یا از طریق كنسولX window بتوانید با محیط های گرافیكی سیستم كار كنید. شكل كلی فرمانSSH به صورت زیرمی باشد: ssh hostname
كافی است نام شبكه یا ماشینی كه می خواهیداز راه دور بهآنlogin كنید را مقابل فرمانssh وارد كنید.به مثال های زیر توجه كنید:
ssh kemel.linuxteam.com
ssh ۶۹۱.۷۱.۱۵۱.۷
ssh rootrobin


دراین فرمان می توان نام ماشین یك كاربر خاص را نیز وارد كرد وپس از واردپسورد سیستم ،مانند این است كه اكنون در مقابل آن سیستم نشسته اید:

۸ masteam.totule.com-۱client[lient۱۲@masteamclient۱۲]
client@masteam.totule.com&#۰۳۹;s password:
lastlogin:sat may۱۹۱۲:۴۰:۰۳۲۰۰۵ form masteam. Totule.com
$ [lient۸@mateam client]


برای خاتمه ارتباط با ماشین راه دور، از فرمان logout استفاده می شود.

$ logout [client۸@mateamclient۸]
Connection to mastteam closed


انتقال فایل با برنامه هایscp وsftp
در یك ارتباط راه دور با SSH میتوان فایل راازیك ماشین به ماشین راه دور دیگری انتقال داد. برنامه scp این امكانرا تحت یك نشست SSH فراهم می كند. ساختارفرمان به صورت زیر خواهد بود.
Scp name-of source file name –of –distination file
$ scp myfileclient۸[client۲۱ masteam client۲۱]
masteam.totule.com:/lib/myfile


دراین دستورهمیشه نام كامپیوتروكاربر پیش از نام دایركتوری یا فایل آورده میشود.همچنین برای كپی كردن یك دایر كتوری ، بایداز آرگومانr استفاده كنید.
$ scp r reportsclinet۸masteam.totule[clinet۲۱masteam clinet۲۱]
.com:/lib/myfile


اگر بخواهید ازسیستم راه دوری كه به آن login كرده اید فایلی را به سیستمخود منتقل كنید، ابتدا با دستور ssh به سیستم راه دور متصل شوید ودر گام بعدی بادستورscp فایل های مورد نظر را به سیستم خود منتقل نمایید.
Scp به تمام نیازشما پاسخ می دهد.اما گروهی از كاربران با پروتكل FTP آشنایی بیشتری دارند وبا تكنیكهای این روش انتقال فایل در اینترنت،خو گرفته اند.درSSH۲ ،فراهم آورنده این سرویس sftp است. با این ویژگی كه شما از یك كنسول حفاظت شده برای تبادل اطلاعات وفایل هایخود استفاده می كنید.
● جلوگیری از تكرار
فرض كنید مسئول یك شبكه كامپیوتریهستید و بخشی از شبكه در شهر دیگری مستقر است وشمابرای مدیریت سیستم ها مجبوریدروزانه چندین دفعه با هر سیستم از راه دورارتباط برقراركنید. برای هر سیستم باید یكعملیاتpassphrase را انجام دهیدواین،وقت وانرژی زیادی از شما خواهدگرفت. فرمان ssh-agent این امكانرابه شما می دهدكه فقط یك بار مجبورباشید به سیستم راه دور متصلشویدوبر روی سیستم مقصد سرویسagent را فعال كنید.در مراجعات بعدی فقط كافی استكهشما دستورات خود را بدون login كردن به سیستم انجام دهید. پروسه agent كلید خصوصیشما را درحافظه خود نگهداری می كند تا در ارتباط های بعدی ، خود سرویس دهنده عملیاتاحرازهویت را انجام دهد. به دوطریق می توان ازسرویس agent استفاده كرد.دراولین حالتبا استفاده از مد ssh-agent دستورات وعملیات خود را انجام می دهید. مثلا فرض كنیدمی خواهید به كنسول خط فرمان سیستم راه دوردسترسی داشته باشیدوفرامین خود را در آنتایپ واجرا كنید :
ssh-agent xterm
این دستور به شما اجازه می دهد تمامیدستورات وفرامین خود را بدون نیاز به احرازهویت برروی سیستم راه دور انجام دهید .هربرنامه ای كه درxterm اجرا شود، به كلیدخصوصی شما دسترسی خواهدداشت وبا مقایسهآن با كلید عمومی به صورت خودكار، مجوز شما صادرخواهدشد. گفتنی است در نخستین باركه به سیستم راه دور دسترسی پیدا كردید، قبل ازهرعملیاتی باید سرویس agent را فعالكنید تا در دسترسی های بعدی بتوانیدازاین سرویس استفاده كنید.
درروش دوم میتوان با استفاده ازمد eval به اجرای سرویسagent در پس زمینه اقدام كرد:
Ssh
Eval ssh-agent $


● پیكربندی
از بین فایل های ودایركتوری های سرویسSSH ، شما بیشتر بافایل های sshdconfig وssh/config . كارخواهیدداشت وباید گزینه های آن ها را تنظیمكنید.
Sshdconfig فایل پیكربندی سرویس دهنده sshd است كه تنظیمات امنیتیوسیستمی ازجمله تعیین شماره پورتSSH ، شماره نسخه پروتكلSSL ،مدیریت رمزهای وعبوركاربران وكاردر بالاترین مجوز دسترسی را دراختیار شمامی گذارد. مهمترین تنظیماتكاربران درفایلssh/config . قرارداردكه هركاربر می تواندبه صورت مستقیم به آندسترسی وسرویس SSH سیستم خود را به طوردلخواه تنظیم كند. مهمترین پارامترهای اینفایل عبارتند از: :
▪ Catchmod : برای غیر فعال كردن عملیات پرس وجو
▪ Compression : امكان استفاده از قابلیت فشرده سازی فایل ها
▪ Escapechar : تنظیمات مرتبط با كاراكترهای ویژه در سرویسSSH
▪ Forwardagent :امكان استفادهاز سرویسagent
▪ Forwardx۱۱ :امكان برقراری یك نشست بامحیط های گرافیكی به صورتامن
▪ Hostname : تنظیم شدن نام حقیقی ماشینی كه به آنlogin می شود
▪ Identityfile : تنظیمات مربوط به فایل های شناسهRSA
▪ passwordAuthentication : فعال كردن رمزعبوردرفرایند احراز

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 564

برچسب های مهم

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** ...

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی به تعداد 392 صفحه pdf ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :60 سال انتشار : 1395 چکیده مجموعه منحصر به فرد حل المسائل نسخه اصلی کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور) واژگان کلیدی ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می نمایند. صورتحساب سود و زیان: در یک مؤسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش ...

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل کتاب (جلد اول) حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت در 73 اسلاید فابل ویرایش مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فهرست مطالب پیشگفتار کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری گرایش های اقلام بهای تمام شده مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده روش های برآورد اقلام بهای ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

نوع فایل : PDF با قابلیت چاپ تعداد صفحات : 43 عناوین: تعریف کلی سیستم حسابداری مالی امکانات و ویژگی های اصلی سیستم گردش کار سیستم به طور خلاصه نمودار گردش کار سیستم حسابداری مالی امکانات سیستم بخش حساب ها: کل و معین حساب های تفصیلی مجموعه ها بخش اسناد: ویرایش ...

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

پکیج فیلم آموزش ویدئویی + کتاب PDF به همراه نرم افزار حسابداری رافع نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،کامپیوتر،تبلت و سایر دستگاه های پخش تعداد : 14 فایل ویدئویی زمان کل : 1 ساعت و 20 دقیقه عناوین ویدئو ها : 1-ویدئوی آموزش صدور سند افتتاحیه در رافع 7 2-ویدئوی آموزش صدور ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56 این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و قابلیت ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ...

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 10 تعداد اصلاحات: 266 در این فایل تعداد 266 لغات و اصطلاحات (انگلیسی) تخصصی بیمه وجود دارد که به زبان شیرین فارسی ترجمه شده است. ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری تیزپرداز زمان : 2 ساعت و 13 دقیقه نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و سایر دستگاه ها تعداد : 48 فایل ویدئویی عناوین فیلم های آموزشی : 1-شروع كار - تيزپرداز 2-سند ابتداي دوره -تيزپرداز 3-سند ازاد - تيزپرداز 4-سند پرداخت - تيز ...

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم الدن اس . هندریکسن - مایکل اف . ون بردا 572 صفحه ویرایش دوم ترجمه دکتر پارسائیان انتشارات ترمه 1384 ...

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می شود که ...

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی تالیف دکتر جعفر باباجانی 330 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

موسسه آموزش عالی علامه جعفری گروه حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده استاد راهنما: جناب آقای دکتر انصاری دانشجو: محمد شمس چکیده : هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و ...

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته 229 اسلاید... عناوین تاکتیک های اجراییاستراتژی رقابتیتاکتیک های زمانیتاکتیک های رقابتی تاکتیک های زمانیپیش قراولپس گام تاکتیک های موقعیت بازارتاکتیک تهاجمیتاکتیک ...

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

فهرست مندرجات عنوان فصل اول - کلیات، مفاهیم و طبقه بندی هزینه ها......... فصل دوم - گزارشات هزینه برای برنامه ریزی و کنترل ........... فصل سوم - سربار پیش بینی شده، جذب شده و واقعی فصل چهارم - حسابداری مواد، دستمزد و سربار... فصل پنجم - تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر . فصل ششم - هزینه یابی ...

حل تمرین بهای تمام شده حجم و سود دکتر ایرج نوروش

بهای تمام شده حجم و سود حل تمام مسائل فصل 5 حسابداری مدیریت تعداد صفحات 8 با فرمت pdf بصورت دست نویس و روان و سلیس و قابل فهم فرمول ها و سوالات کتاب کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت تالیف دکتر ایرج نوروش و بیتا مشایخی و فریما نوروش ...

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

دانلود جزوه حسابداری صنعتی دکتر محمد قسیم عثمانی شامل صنعتی 1 (56صفحه) صنعتی 2(62 صفحه) و صنعتی 3(56صفحه) .مفید برای دانشجویان کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری حسابداریجامع ترین منبع حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 ...

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز - زیمرمن فصل هشتم فرایند بستن قراردادها به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه داستان مالک خود مدیر مدیر و شرکا مدير چندبار حاضر است به چنين سفرهايي برود؟ حمایت قیمتی تمایل به ...

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 1 پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور تألیف و ترجمه سید محمود موسوی شیری - محمد ابراهیم زاده کاریزکی - علی اصغرترابی __________________________ دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور نوشته سید محمود موسوی ...

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

این محصول شامل کاربرگ های حسابرسی جهت رسیدگی به حسابهای مختلف( فایل خام کاربرگ های حسابرسی) و هم چنین فهرست رسیدگی به هر حساب می باشد شامل حسابهای موجودی نقدو بانک دارایی ثابت بدهکاران وبستانکاران و........... ...

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی بودجه بندی سرمایه ای به تعداد 52 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری ...


مطالب تصادفی

  • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
  • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
  • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
  • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
  • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
  • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
  • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir