تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین فروشگاه فروش محصولات الکترونیکی در الکترونیک110ایسام

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 129
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 709127

آنتروپي در مقياس نانومتري


آنتروپي در مقياس نانومتري

خلاصه

اين مقاله از كشف يك پديده خبر مي دهد كه - يك لوله نانومتري معلق درمحلول كلوئيدي به هنگام مجاورت با ديواره، بر اثر نيروهايي كه منشأ آنتروپيك دارند،ابتدا يك سر لوله به ديواره برخورد مي كند و سپس در يك مسير معين و غير رندم بهموازات ديواره قرار مي گيرد و در آن حالت به دام مي افتد - نويسندگان مقاله حدس ميزنند كه اساس مجاورت ابتدايي پروتئنهايي كه در سيستمهاي بيولوژيك از يك سر به يكجاي مشخص از سطح قفل مي شوند، به عبارت ديگر كليد مسير رسيدن به قفل را مي يابد،همين اثر مي باشد. در پايان نويسندگان اشاره مي كنند كه علي الاصول مهندسان نانو بههنگام طراحيهاي خود با اين پديدة دنياي نانومتر مواجهند و بايد از اين پديده درابتكارات خود استفاده كنند و حداقل آنرا در طراحيهاي خود لحاظكنند.

آنتروپي در مقياس نانومتري

15 آگوست 2002- نيروهاي بازدارنده- فعل و انفعالاتآنتروپيك كه ذرات كلوئيدي را جذب يكديگر ميكند- ميتوانند گشتاوري را بر روي يك ميلهنانومتري ايجاد نمايند كه آن را در يك جهت خاص در نزديكي يك ديواره هدايت نمايد.
در مقياس مولكولي و نانومتري، اگر يك شئ ميله مانند به ديوارهاي نزديك شود، تحتتاثير آنتروپي به جهت خاصي خواهد چرخيد. اين نتيجه، حاصل تحقيقات تيمي از دانشمندانآلماني است كه بيان ميدارد "نيروي بازدارنده" كه بر روي ذرات كلوئيدي عمل ميكند، نهتنها يك نيروي جاذبه، بلكه يك گشتاور جهتدار نيز ايجاد ميكند.
براي مثال، يكميله نانومتري معلق در محلول و نزديك به ديواره ظرف را در نظر بگيريد. هرچه اينميله به ديواره نزديكتر ميشود از توانايي چرخش آزدانه آن كاسته ميشود و در عوض،بيشتر در جهت خاصي نسبت به ديواره به تله ميافتد. اگر از نوسانات گرمايي ميله دراين جهت خاص صرفنظر شود براي بازگرداندن آن به حالت اوليه يك گشتاور لازم است.
رولند روت از انيستيتو ماكس – پلانك در اشتوتگارت آلمان و همكارانش معتقدند كهاين گشتاور آنتروپيك ممكن است در سيستمهاي بيولوژيكي بر روي فعل و انفعالات بين يكپروتئين و زيرلايهاي كه به آن متصل ميگردد مؤثر باشد. اتصال پروتئين به زيرلايه بهصورت نوعي قفل و كليد عمل ميكند كه در آن، زير لايه كاملاً در داخل حفرة قفل مانندپروتئين چِفت ميشود. اما براي اينكه اين چفت شدن اتفاق بيافتد اين زير لايه بايد درجهت درستي قرار بگيرد. آيا ممكن است حفرة پروتئين به منظور فراهم آوردن بهترين جهتنسبت به زير لايه شكل دهي گردد به طوري كه تحت تاثير نيروهاي آنتروپيك قرار گيرد وبدين ترتيب احتمال يك انطباق خوب به حداكثر برسد؟
چنين موضوعاتي ممكن است برايايجاد وسايل نانومتري داراي چفت و بستهايي كه آزادانه در حركتند مورد نظر باشد. مثلاً اگر يك گشتاور آنتروپيك موجب تغيير جهت و انحراف راس يك نانولوله كربني شود،قرار دادن آنرا در داخل يك حفره دشوار خواهد ساخت.
نيروهاي بازدارنده حاصلتغيير در "فضاي آزاد" قابل دسترسي براي ذرات كوچك (مثلاً مولكولهاي حلال) ، هنگامنزديك شدن دو ذره بزرگتر (مثلاً ذرات كلوئيدي) به يكديگر هستند. به خاطر دافعه بينهسته مركزي ذرات، در نزديكي سطح ذرات كلوئيدي ناحيهاي وجود دارد كه از تجمع تودهايذرات حلال جلوگيري ميكند. اما اگر دو ذره كلوئيدي با هم تماس پيدا كنند نواحيجلوگيري كننده آنها بر هم منطبق ميشود و بنابراين فضاي قابل دسترسي براي ذرات حلالو نيز آنتروپي افزايش مييابد و اين باعث جاذبه بين ذرات بزرگتر ميگردد.
از آنجاكه اين اثر صرفاً يك اثر آنتروپيك است، نيروهاي جاذبه فقط در سيستمهايي با هستةثابت نمود پيدا ميكند كه نيروهاي جاذبه طبيعي (نظير نيروي واندرووالس) بين ذراتوجود ندارد. نيروهاي بازدارنده ميتوانند رفتار فازي كلوئيدها را كنترل كنند. مثلاًبا افزايش غلظت ذرات كلوئيدي در يك سوسپانسيون، اين نيروها باعث جدايي فازي درمخلوطهاي كلوئيدي و يا موجب جابجايي فازهاي چگالتر ميگردند. به نظر ميرسد كهنيروهاي بازدارنده در سيستمهاي بيولوژيكي نيز حضور داشته باشند (هرچند چنين رفتاريممكن است در يك حلال كاملاً ساختاري مانند آب، بسيار پيچيدهتر باشد) .
به خاطرنيروي بازدارنده، مناسبترين وضعيت يك ميله توپر در برخورد با يك ديواره، در حالتياست كه ميله به موازات اين ديواره قرار گرفته و بيشترين سطح برخورد با ديواره راداشته باشد. اما روت و همكارانش ميگويند كه نزديك شدن چنين ميلهاي به ديواره بسيارپيچيدهتر از اين ميباشد زيرا در صورت چرخش ميله، نيروي بازدارنده به شكل ظريفيتغيير ميكند.
در حالت رو در رو ممكن است انتظار رود كه اين ميله در جهت موازيبه اين ديواره نزديك شود. عملاً اين پژوهشگران براي پي بردن به اينكه پتانسيلبازدارندگي در اين حالت حداقل مقدار را دارد، از تئوري دانسيته كاركردي - روشي براييافتن حداقل انرژي برپايه نيروهاي درون ذرهاي- استفاده كردند.
اما مقادير كمينةديگري نيز وقتي كه ميله از ديواره كاملاً دور ميشود وجود دارد. اين مقادير راميتوان با بررسي تغييرات گشتاور ميله نسبت به زاوية آن با ديواره تعيين كرد. درحالت كمينة پتانسيل، اين گشتاور صفر بوده و شيب تغييرات آن نسبت به افزايش زاويهمنفي است. به عبارت ديگر نوعي نيروي بازگرداننده وجود دارد كه اين ميله را در يكجهت خاص نگه ميدارد. در حالتي كه ميله دور از ديواره قرار دارد، اين مقادير صفر درزواياي بسيار كمتر از 90 درجه (نسبت به حالت موازي) اتفاق ميافتد. اين پژوهشگرانپيبردهاند كه مدلسازيهاي رايانهاي آنان از چنين سيستمي كاملاً منطبق بر محاسباتياست كه با استفاده از تئوري دانسيته كاركردي صورت گرفته است.
از آنجا كه هر چهميله به ديواره نزديكتر ميشود موانع پتانسيلي براي تغييرجهت آن افزايش مييابد، اينميله در حين نزديك شدن به ديواره در يكي از اين جهات غيرموازي به دام افتاده ونميتواند تغيير جهت دهد؛ با آنكه جهت موازي، عموماً پايدارترين حالت است. از اين رواين محققين ميگويند كه اين ميله در مسير خاصي به ديواره نزديك خواهد شد. به طوري كهابتدا يك انتهاي آن به ديواره برخورد كرده و پس از آن، اين ميله به تدريج خواهدچرخيد تا از حالت موازي خارج گردد. به هر حال، وضعيت اين ميله به صورت تصادفي تعييننميشود زيرا برخي جهات متقدم وجود دارد. يك مهندس باهوش نانوتكنولوژي ممكن استبهرهبرداري از اين خاصيت را مد نظر قرار دهد.

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1063

برچسب های مهم

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

پاسخ تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید

دانلود پاسخ نامه تست ها و حل المسائل حسابداری میانه 1 - جمشید اسکندری مفید برای کلیه دانشجویان حسابداری ...

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی

شامل 3 سری سوالات رسمی و اساسی رایانه کار مالی همراه با جواب و همچنین شامل 2 سری سوالات پراکنده و عمومی مطرح درباره موضوع درس ******** ...

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر

متن کامل کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر - دکتر علی سعیدی به تعداد 392 صفحه pdf ...

حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی

دانلود حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی و کلاس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مالی ...

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :60 سال انتشار : 1395 چکیده مجموعه منحصر به فرد حل المسائل نسخه اصلی کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور) واژگان کلیدی ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک شرکت

تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک مؤسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک مؤسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن مؤسسه می نمایند. صورتحساب سود و زیان: در یک مؤسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش ...

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و

کتاب تئوری حسابداری 1 تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی اسکن کامل کتاب (جلد اول) حجم این فایل 126 مگابایت می باشد لطفا تا دانلود کامل شکیبا باشید. ...

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت در 73 اسلاید فابل ویرایش مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فهرست مطالب پیشگفتار کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری گرایش های اقلام بهای تمام شده مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده روش های برآورد اقلام بهای ...

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

نوع فایل : PDF با قابلیت چاپ تعداد صفحات : 43 عناوین: تعریف کلی سیستم حسابداری مالی امکانات و ویژگی های اصلی سیستم گردش کار سیستم به طور خلاصه نمودار گردش کار سیستم حسابداری مالی امکانات سیستم بخش حساب ها: کل و معین حساب های تفصیلی مجموعه ها بخش اسناد: ویرایش ...

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

دانلود پکیج فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار

پکیج فیلم آموزش ویدئویی + کتاب PDF به همراه نرم افزار حسابداری رافع نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،کامپیوتر،تبلت و سایر دستگاه های پخش تعداد : 14 فایل ویدئویی زمان کل : 1 ساعت و 20 دقیقه عناوین ویدئو ها : 1-ویدئوی آموزش صدور سند افتتاحیه در رافع 7 2-ویدئوی آموزش صدور ...

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 56 این فایل شامل موارد زیر است: عنوان مقدمه دیدگاه های مختلف در مورد صورتهای مالی رابطه بین صورت های مالی رویکرد ترازنامه ای (دارائی - بدهی) صورت های مالی ترازنامه گروه حسابهای ترازنامه ای دارایی ها مفهوم قابلیت مبادله و قابلیت ...

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

دانلود سوالات و پاسخ های کتاب حسابداری مدیریت

این کتاب شامل سوالات و تمرین های فصول و پاسخ های آنها می باشد فرمت فایل :pdf تعداد صفحات: 102 ...

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

دانلود فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و

اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 10 تعداد اصلاحات: 266 در این فایل تعداد 266 لغات و اصطلاحات (انگلیسی) تخصصی بیمه وجود دارد که به زبان شیرین فارسی ترجمه شده است. ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری

آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری تیزپرداز زمان : 2 ساعت و 13 دقیقه نوع فایل : ویدئویی قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر و سایر دستگاه ها تعداد : 48 فایل ویدئویی عناوین فیلم های آموزشی : 1-شروع كار - تيزپرداز 2-سند ابتداي دوره -تيزپرداز 3-سند ازاد - تيزپرداز 4-سند پرداخت - تيز ...

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

فایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دوم الدن اس . هندریکسن - مایکل اف . ون بردا 572 صفحه ویرایش دوم ترجمه دکتر پارسائیان انتشارات ترمه 1384 ...

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری

فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 23 حجم فایل: 3 مگابایت مقدمه: در فصل های قبل پیرامون واکنش بازار سرمایه به انتشار اطلاعات حسابداری بحث شد، تحقیقات بازار سرمایه بر دو رویداد انتشار اطلاعات و واکنش بازار سرمایه تمرکز دارند .در تئوری نمایندگی این موضوع مطرح می شود که ...

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت حسابداری دولتی

پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی تالیف دکتر جعفر باباجانی 330 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو ...

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

جزوه درس تئوری حسابداری 1 ( بر اساس کتاب هندریکسون

این جزوه بر اساس کتاب تئوری حسابداری هندریکسون که توسط دکتر علی پارسیان ترجمه شده ،گردآوری و تنظیم شده است. در این جزوه سعی شده است به مطالب مهم و کاربردی پرداخته شود و نکات کلیدی هر فصل مشخص شده است. دانشچویانی که فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارند می توانند از این جزوه خلاصه ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع مالیات

موسسه آموزش عالی علامه جعفری گروه حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری مالیات بر ارزش افزوده استاد راهنما: جناب آقای دکتر انصاری دانشجو: محمد شمس چکیده : هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و ...

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت و pdf -مدیریت استراتژیک پیشرفته-در

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته 229 اسلاید... عناوین تاکتیک های اجراییاستراتژی رقابتیتاکتیک های زمانیتاکتیک های رقابتی تاکتیک های زمانیپیش قراولپس گام تاکتیک های موقعیت بازارتاکتیک تهاجمیتاکتیک ...

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

کتاب مجموعه پرسش‌های تستی حسابداری صنعتی همراه

فهرست مندرجات عنوان فصل اول - کلیات، مفاهیم و طبقه بندی هزینه ها......... فصل دوم - گزارشات هزینه برای برنامه ریزی و کنترل ........... فصل سوم - سربار پیش بینی شده، جذب شده و واقعی فصل چهارم - حسابداری مواد، دستمزد و سربار... فصل پنجم - تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر . فصل ششم - هزینه یابی ...

حل تمرین بهای تمام شده حجم و سود دکتر ایرج نوروش

بهای تمام شده حجم و سود حل تمام مسائل فصل 5 حسابداری مدیریت تعداد صفحات 8 با فرمت pdf بصورت دست نویس و روان و سلیس و قابل فهم فرمول ها و سوالات کتاب کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت تالیف دکتر ایرج نوروش و بیتا مشایخی و فریما نوروش ...

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی -

دانلود جزوه حسابداری صنعتی دکتر محمد قسیم عثمانی شامل صنعتی 1 (56صفحه) صنعتی 2(62 صفحه) و صنعتی 3(56صفحه) .مفید برای دانشجویان کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری حسابداریجامع ترین منبع حسابداری صنعتی 1 و 2 و3 ...

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز - زیمرمن فصل هشتم فرایند بستن قراردادها به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه داستان مالک خود مدیر مدیر و شرکا مدير چندبار حاضر است به چنين سفرهايي برود؟ حمایت قیمتی تمایل به ...

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری پیشرفته 1 پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور تألیف و ترجمه سید محمود موسوی شیری - محمد ابراهیم زاده کاریزکی - علی اصغرترابی __________________________ دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 1 پیام نور نوشته سید محمود موسوی ...

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

کاربرگ حسابرسی ونحوه رسیدگی به هر حساب

این محصول شامل کاربرگ های حسابرسی جهت رسیدگی به حسابهای مختلف( فایل خام کاربرگ های حسابرسی) و هم چنین فهرست رسیدگی به هر حساب می باشد شامل حسابهای موجودی نقدو بانک دارایی ثابت بدهکاران وبستانکاران و........... ...

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی بودجه بندی سرمایه ای به تعداد 52 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری ...


مطالب تصادفی

  • 1200 روش مات کردن حریف در شطرنج فقط با 2 حرکت کاملاً تصویری و واضح
  • فارسی نویس فارسی نویسی در نرم افزارهای گرافیکی و تدوین فیلم فتوشاپ افتر افکت اتوکد و ....
  • پاورپوینت ترس فوبی انواع فوبیا آثار و علائم فوبیا فوبی مربوط به درس روانشناسی
  • آموزش ساخت تابلو ثابت و روان بهمراه برنامه ها و فیلمها
  • ماشین حساب بورس تحت ویندوز ماشین حساب بازار سرمایه حسابگر بورسی دقیق
  • کوره القایی 150 وات قدرتمند سیم داغ کن و ذوب کردن
  • اینورتر 12 ولت به 220 ولت 300 وات مجهز به فن خنک کننده و خروجی درگاه usb

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir