تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری برنامه نویسی الکترونیک و ...

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 84
  • بازدید دیروز : 208
  • بازدید کل : 339024

وجود و اهمیت آب در طبیعت


وجود آب و اهميت آن در طبيعت
آب مايه حيات است. شصت و هفت درصدوزن بدن انسان را آب تشكيل ميدهدكه حدود نيمي ار آن در سلول هاي بدن و باقيمانده آن در خون و ساير مايعات بدنيافت مي شود.آب مواد غذايي و همچنين موادي را كه بايند دفع شوند در بدن جابجا ميكند . اكسيژن هوا به وسيله ي هموگلوبين خون از ششها به سلول هاي بدن مي رسد.غذاييكه مي خوريم در محيط آبي هضم مي شود و محصولات هضم غذا بوسيله خون به سلول ها ميرسند و محصولات غير مفيد تنفس سلول ها به وسيله ي خون به عضوهايي كه براي دفع آنهانقش دارند،منتقل مي شوند.آب تنها ماده اي است كه در شرايط عادي موجود در زمين به هرسه حالت جامد،مايع و گاز يافت مي شود .آب خالص ماده اي بيرنگ ،بي بو و عملاًبي طعماست،در C100(درفشار يك جو مي جوشد) و در C0منجمد مي شود.آب در رودخانه ها درياهادرياچه ها و اقيانوس ها وجود داردو به صورت برف و يخ نيز نواحي قطبي و قله هايكوههاي بلند را مي پوشاند.
خواص فيزيكي آب
دماهاي ذوب و جوش آب و چند ماده مولكولي ديگر كه وزن مولكول هايآنها به هم نزديك استدرزير داده شدهاست.به طوري كه ملاحظه مي كنيد دماهاي ذوب و جوشآب به ميزان قابل توجهي از ساير مواد مولكولي بيشتر است .علت آن را بايد در ساختاروپيوندهاي مولكول آب جستجو كرد.
 
خاصيت قطبي آب
براي نشان دادن خاصيت قطبي مولكولهاي آب چنانچه يك شانه پلاستيكيرا به موهاي خشك خود كشيده ايد يا ميله اي را كه بر اثر مالش بار دار شده است بهجريان بار يك و مداوم آب از شير آزمايشگاه مطابق شكل نزديك كنيد مشاهده مي كنيد كهجريان آب منحرف مي شود زيرا مولكول هاي قطبي آب به سمت بار الكتريكي ساكني كه درشانه يا ميله ايجاد شده است جذب مي شود.
 
تجزيه الكتريكي آب
آب تركيبي از هيدروژن و اكسيژن است و اجزاي تشكيل دهنده ي آن رامي توان با عبور دادن جريان برق از درون آب معين كرد . اين عمل الكتروليز ناميده ميشود .الكتروليز آب در ظرفي به نام ولتا متر انجام مي گيرد.الكترود هاي ولتامتر رابه دوسر يك باتري مناسب وصل مي كنيم.الكترودي كه به قطب مثبت باطري وصل مي شود آندو الكترودي كه به قطب منفي وصل مي شوت كاتد ناميده مي شود.
آب مقطر جريان آب را از خود عبور نمي دهداز اين رو بايد مقداريمحلول سود يا اسيدسولفوريك به آن بيفزاييم و به هم بزنيم نا جرريا عبور كند.حبابهاي گاز روي الكترودها ظاهر مي شود و گازها زير لوله ها ي پر از آب روي الكترود هاجمع مي شوند .آزمايش نشان مي دهد كه مقدار سود يا اسيد تغيير نمي كند،يعني گازها ازتجزيه آب بدست مي آيند .حجم گاز در كاتد تقريباًدو برابر حجم گاز دز آند است.
گازهايي كه در لوله ها جمع مي شوند،يكسان نيستند.در آند گازيبيرنگ بدست مي آيد و يك چوب كبريت نيم افروخته در آن شعله ور مي شود. اين گازاكسيژن است.
 
در كاتد گازي بيرنگ بدست مي ايد كه در مجاورت هوا به كمك شعله ميسوزدو انفجار كوچكي توليد مي كند.اين گاز هيدروژن است
اكسيژن و هيدروژن را كه از الكتروليز آب بدست مي آيند ،مي توانباهم تركيب كرد و دوباره آب بوجود آورد.آزمايش تركيب شدن اين دو گاز را در دستگاهيبه نام آب سنج انجا ممي دهند.اين دستگاه از يك لوله با جدار ضخيم تشكيل شده است كهدر آن دو ميله فلزي براي عبور جريان برق و ايجاد جرقه قرار دارد.اين لوله بر رويتشتك پر از جيوه واژگون مي كنند.
براي انجام دادن آزمايش ،10 ميلي ليتر اكسيژن و 20 ميلي ليترهيدروژن را وارد آب سنج كرده كرده جريان برق را وصل مي كنيم .باايجاد جرقه واكنشبين اين دوگازانجام ميشودوجيوه
درلوله بالا مي رودوآب به صورت قطره هايي برجدارلوله مينشيند.
با دانستن اين كه از تجزيه آب 2 حجم هيدروژن و 1 حجم اكسيژن بدستمي آيد و تشكيل آن نيز همين نسبت حجمي مصرف مي شوند،مي توان نسبت حجمي اين دو عنصررا در آب حساب كرد. فرض كنيم كه در تجزيه آب يك ليتر اكسيژن و دو ليتر هيدروژندرشرايط متعارفي آزاد شده باشد . يك ليتر هيدروژن089/0گرم و يك ليتر اكسيژن 924/1گرم وزن دارد.در نتيجه نسبت وزني اكسيژن به هيدروژن 871/0:934/1يا1:8 است.يعني درتشكيل آب يك قسمت وزني هيدروژن و 8 قسمت وزني اكسيژن لازم است.
آب به عنوان حلال
يكي از خواص قابل توجه آب توانايي آن در حل مواد ديگر است . پارهاي از نمك ها مانند كلريد سديم در آب حل مي شوند.علت حل شدن موارد جامد يوني در آباثر جاذبه مولكولهاي قطبي آب براي يون هاي مثبت و منفي تشكيل دهندهي شبكه بلوراست.به اين ترتيب مولكول هاي آب به درون شبكه بلور نفوز مي كنند و بر نيروهايي كهيون ها را در شبكه در شبكه بلور به يكديگر متصل نگهداشته اند غلبه كرده يون ها رااز هم جدا مي كنند.به طوري كه يون ها در آب حل مي شوند . يون هاي مثبت و منفي بهوسيله لايه اي از مولكول ها ي آب احاطه مي شوندو اين گونه يون هاي آب پوشيده مينامند.در مقابل آن دسته از مواد جامد يوني كه انحلال پذيرند،مواد مولكولي غير قطبيمانند نفت و بنزين در آب (كه قطب است)حل نمي شوند.
 
گاز ها نيز درآب انحلال پذيرند اما وقتي محلول بيشتر گاز ها درآب را مي جوشانيم گاز ها از آن خارج مي شوند. گازهايي مانند اكسيژن و نيتروژن بهمقدار كم در آب حل مي شونداما همين مقدار كم اكسيژن براي آبزيان مهم است .دي اكسيدكربن در آب به نسبت خوب حل مي شوند و در اثر انحلال در آب باران محلولي مي دهدكهاندكي اسيدي است.در شهر هاي بزرگ و مناطق صنعتي در نتيجه استفاده از زغال سنگ،كك يامواد نفتي گوگرد دار مقادير زيادي دي اكسيد گوگرد به وجود مي آيد.انحلال پذيري اينگاز در آب باران زياد است و محلول اسيدي مي دهد.ذره هاي كربن (دوده)موجود در هوا ميتوانند بخار آب و گاز هاي اسيديبه خود جذب مي كند در نتيجه در درون اين ذره ها يكربن غلظتهاي موضعي بالايي از اسيد به وجود مي آيد.گاز هاي ديگر به ويژه اكسيدهاينيتروژن،از تخليه الكتريكي ميان ابر ها يا از واكنش اكسيژن و نيتروژن در موتوراتوموبيل ها حاصل مي شوند،نيز ممكن است در آب باران موجود باشند.اسن گازهاي اسيديبه سنگ بنا ها آسيب مي رسانندو خوردگي آهن را سريعتر مي كند.
چرخه آب در طبيعت
چهار پنجم از سطح زمين پوشيده از آب است اما تنها 3 درصد به صورتآب شيرين است. آب رودخانه ها كه درصد كمي از كل آب را تشكيل مي دهد بخشي است كهبيشترين مورد مصرف انسان قرار مي گيرد.آب از سطح در ياها و اقيانوس ها بخار مي شودو بخار آب بوسيله جريان باددر سطح زمين جابجا مي شود. بخار آب نامئي با تبديل شدنبه قطره هاي بسيار كوچك آب،ابر را بوجود مي آوردو اين قطره ها بر اثر سرد شدنسرانجام به صورت برف يا باران فرو مي ريزند.آب باران يا آب حاصل از ذوب شدن برف ،خاك را مرطوب مي كند و رودخانه ها را پرمي كند.آب با نفوذ در خاك مقداري مواد حلشدني آن را حل مي كند و با خود مي برد.آب بيستر رودخانه ها به دريا مي ريزد از اينرو دريا انباري از مواد شيميايي است.
آب سخت
سختي آب معمولاًمربوط به وجود يونهاي كلسيم است.كربنات كلسيم درآب حل نمي شود اما آب باران كه داراي مقداري دي اكسيد كربن باشد مي توان سنگهايآهكي را در خود حل كند.در اين واكنش كربنات هيدروژن كلسيم تشكيل مي شود كه انحلالپذير است:
 
اين واكنش برگشت پذير است و چنانچه آب رابجوشانيم كربنات كلسماز نو حاصل مي شودو اين همان رسوب سفيد رنگي است كه در كتري يا ديگ بخا ر مشاهدهميشود:
 
چند يون فلزي كه به طور عمده يون هاي كلسيم،منيزيم و آهن باشندتوليد سختي مي كنند.اين يون ها با صابون يا با بعضي شوينده ها واكنش مي دهند. صابونمعمولي با يون كلسيم تولي رسوب مي كنند . از اين رو صابون در /اب سخت به خوبي كفنمي كند و براي انجام دادن شست و شو بايد مقدار صابون بيشتري به كاربرده شود در ضمنپارچه هم لك مي شود.
چنانچه سختي آب مربوط به يون هاي كلسيم و منيزيم به صورت نمكانحلال پذير كربنات هيدروژن باشد ان را سختي موقتي مي نامند و اين نوع سختي باجوشاندن آب و تشكيل نمكهاي انحلال نا پذير كربنات كلسيم و كربنات منيزيم بر طرف ميشود.يكي از روش هاي ملايم كردن آب استفاده از روش تقطير است ،دستگاهي كه درآزمايشگاهها براي تقطير به كار مي رود . اين دستگاه شامل بالن با لوله جانبي برايجوشاندن آب،يك خنك كننده براي خنك كردن بخارآب و يك بالن تخت براي جمع آوري آب مقطراست . اين روش تقطير نسبتاًگران است و معمولاً در مقياس وسيع به كار برده نمي شود. يكي از موارد مصرف آب مقطر در پزشكي و داروسازي براي تهيه آمپولها و سرم هاست.روشديگري كه براي ملايم كردن آب بكار مي رود شامل اضافه كردن كربنات سديم است . كربناتسديم در آب به طور كامل جدا مي شود و يون هاي كربنات آن با يون هاي كلسيم و منيزيمموجود در آب تركيب شده به صورت رسوب جدا مي شوند.
 
كشش سطحي آب
به طوري كه قبلاً ديديم مولكول هاي آب خاصيت قطبي دارند و يكديگررا جذب مي كنند.در زير سطح آب هر مولكول از هر جهت تحت تاثير نيروهاي جاذبه يمولكولهاي ديگر است اما مولكول هاي موجود در سطح تحت تاثير كششي از سمت بالا نيستند . نتيجه ي آن كه مولكول هاي سطح آب به وسيله ي مولكول هايي كه در زير آنها قراردارند به سمت درون كشيده مي شوند و اين درست مثل اين مي ماند كه روي آس ((پوستنازكي))وجود دارد . اين پوست نازك سبب مي شود كه آب نتواند به خوبي در پارچه نفوزكند و آن را تر كند. اما اگر بخواهيم چيزي را بشوييم بايد كاملاً((تر))شود . درنتيجه براي بالا بردن قدرت تر كنندگي آب بايد ماده اي اضافه كرد تا پوست نازك آبرا سست كند.صابون و شوينده هاي سنتزي مي تواند اين كار را انجام دهند.
 
تصفيه آب طبيعي
براي تامين آب آشاميدني شهر هاي بزرگ ابتدا آب رودخانه ها را درحوضهاي بزرگ زخيره مي كنند بر اثر تابش نور خورشيد بسياري از باكتريهاي مولد بيماريها كه در آب موجودندكشته ميشوند.آب داراي مواد ريز كلوييدي است كه منشا آنها به طورعمده خاك رس است . اين ذره ها باره الكتريكي دارند و يكديگر را دفع مي كنند و ازاين رو به صورن معلق انداين ذره ها در اين حوض ها به كندي ته نشين مي شوند . برايتسريع در ته نشين شدن ذره هاي كلوييدي مي توان تركيب هاي آلومينيم به آن افزود اينيون ها ذره هاي كلوييدي را خنثي كرده ته نشين مي شوند.
عيب زخيره كردن آب در حوض اين است كه گاهي جلبك ها در آن رشد ميكنند و رشد آنها سبب برگشتن طعم آب مي شوند.براي جلوگيري از رشد جلبك ها سولفات مساضافه مي كنند ول مقدار آن خيلي كم بايد باشد چون كه مقدار زياد آن موجب مسموميتانسان ميشود.
آب را پس از حوض ته نشيني از روي صافي شني عبور مي دهند و درمرحله بعد باكتري هاي باقيمانده را با كلر زدن از بين مي برند . در انجام دادن اينكار بايد دقت شود زيرا زيرا اگر مقدار كلر از 1/0 قسمت در ميليون قسمت باشد باكتريهارا نمي كشد و اگر بيش از يك قسمت در يك ميليون قسمت باشد آب بد مزه مي شود. نسبتكلر مصرف شده را بر حسب فصول سال و احتمال شيوع بيماريها ي منتقل شده بوسيله ي آب ،كم و زياد مي كنند.
آلودگي هاي آب
آب جاري در جويها و آبي كه در منازلپس از مصرف در آشزخانه،حمام،توالت وارد فاضلاب مي شود ،آلوده است و در شهر هاي بزرگ كه از سيستم فاضلابشهري استفاده مي شود لازم است كه آب را پيش از رها كردن به رودخانه ها يا برايمصارف كشاورزي ؤتصفيه كنند،تصفيه فاضلاب شهري در سه مرحله صورت مي گيرد.مرحله اولشامل حذف مواد جامد است براي اين منظور از تورهاي سيمي استفاده مي شود تا تكه هايچوب و كهنه جمع آوري شوند . پس از آنكه فاضلاب را با سرعت كم در كانالهايي وارد ميكنند تا ذره هاي نخاله و شن آن ته نشين شوند سرانجام در مخزن هاي بزرگي نگه ميدارندتا در آنجا مواد جامد باقيمانده ته نشين شوند . به اين ترتيب در ته مخازن لجنجمع مي شود كه از آن با استفاده از باكتري هاي غير هوا زي گاز متان براي مصرف سوختتوليد مي كنند . مرحله دوم شامل حذف مواد آلي زائد است .براي اين منظور فاضلاب رااز روي يك بازوي گردان روي بستري از شن هاي درشت مي پاشند اين فاضلاب قطره قطره ازلا به لاي دانه هاي درشت شن رد مي شوند باكتري هاي هوازي در سطح شن ها رشد مي كنندو در معرض هوا از فاضلاب تغذيه مي كنند و به اين ترتيب ماده ي آلي بهنيتراتها،فسفاتها و گازهايي مثل دي اكسيد كربن شكسته مي شوند.آبي كه از اين بسترخارج مي شود پس از عبور از مخزن ته نشيني و سپس كلر زني خلوص آن در حدي است كه بهرودخانه هدايت مي شود يا براي آبياري به كار مي رود. مرحله سوم شامل حذف نيترات هاو فسفات هاست.اين نا خالصي هاي انحلال پذير براي گياهان مادهي غذايي مناسبس به شمارمي رودو از اين رو موجب رشد بيش از حد جلبك ها مي شوند در اين صورت با مصرفاكسيژنحل شده درآب زندگي آبزيان از جمله ماهيها به مخاطره مي افتد. در پودر هايشوينده نيز از فسفاتها استفاده مي شود و اين امر به نوبه خود به افزايش مقدار فسفاتدر فاضلاب كمك مي كند.
مقادير زيادي كودهاي نيتروژن دار و فسفر دار در زمين هاي كشاورزيبه كار مي رود.آب باران مقاديري از اين مواد را با خود به رودخانه ها و آبهايزيرزميني مي برد وموجب آلودگي اين آبها مي شود.
كار خانه هاي توليد مواد شيميايي اجازه ندارد فاضلاب كارخانه رابه سيستم فاضلاب شهري يا رودخانه سرازير كنند

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 911

برچسب های مهم

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

کسب درآمد از اینترنت روزی یک/1 میلیون تومان تست

کسب درآمد از اینترنت روزی یک/1 میلیون تومان تست

بسم الله الرحمن الرحیم محصول آپدیت شد 1397/07/04 اضافه شدن ویدیو و فایل جدید حتما متن توضیحات و کامنت ها را بخوانید *نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به راه های ارتباطی با ما پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب مرجان جادو که بزرگ ترین و بهترین کتاب در زمینه علوم غریبه میباشد که شامل1273 صفحه است. همراه رمز یاب حروف ( این کتاب بعضی از کلماتش بصورت رمز نوشته شده) مشخصات کتاب مرجان جادو : تعداد صفحه : 1273 صفحه حجم فایل : 324 مگابایت فرمت : PDF نویسنده: قیحائیل ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج جدیدقالب وافزونه وردپرس

پکیج جدیدقالب وافزونه وردپرس

مجموعه بی نظیر قالب و افزونه وردپرس (پکیج قالب های وردپرس) پکیج قالب های وردپرس فریش تم که با قیمت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان (با تخفیف ۷۹۹٫۰۰۰ تومان) به فروش می رسد.شمادوست عزیزمی توانیدازسایت مابا قیمت بسیار ناچیزی خریداری کنید. قیمت باتخفیف ویژه فقط: 14/500 تومان حجم ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

شما با خواندن این پکیج قبولی خود را 100%تضمین کنید محتوای این پکیج: نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش و پیرایش زنانه در زمینه های ذیل است :نمونه سوالات رشته ی آرایش مو با جوابنمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جوابنمونه سوالات میزانپلی با جوابنمونه سوالات رشته ...

بازنشسته شدن فقط در2 ماه با درآمد میلیونی+تضمینی

بازنشسته شدن فقط در2 ماه با درآمد میلیونی+تضمینی

بازنشسته شدن فقط در 2 ماه ➕ تست شده و تضمینی ➕ فیلم اثبات با سلام خدمت دوستان امروز با روشی اومدیم پیشتون که شما رو شگفت زده کنیم !! شما در این پکیج آموزشی ما یاد میگیرید که چطور بتونید با روزانه ۲ ساعت کار کردن به درآمد ماهانه حداقل 3/000/000 الی 10/000/000 تومان در طی یک ماه برسید. شما ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...


مطالب تصادفی

  • طرح کارآفرینی تأسیس کافی نت
  • دزدگیر وایفای کامپیوتر
  • برنامه برج هانوی بزبان C++
  • برنامه الگوریتم وارشال بزبان C++
  • کتاب آموزش تعمیرات موبایل

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir