تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری برنامه نویسی الکترونیک و ...

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 64
  • بازدید دیروز : 51
  • بازدید کل : 292323

وجود و اهمیت آب در طبیعت


وجود آب و اهميت آن در طبيعت
آب مايه حيات است. شصت و هفت درصدوزن بدن انسان را آب تشكيل ميدهدكه حدود نيمي ار آن در سلول هاي بدن و باقيمانده آن در خون و ساير مايعات بدنيافت مي شود.آب مواد غذايي و همچنين موادي را كه بايند دفع شوند در بدن جابجا ميكند . اكسيژن هوا به وسيله ي هموگلوبين خون از ششها به سلول هاي بدن مي رسد.غذاييكه مي خوريم در محيط آبي هضم مي شود و محصولات هضم غذا بوسيله خون به سلول ها ميرسند و محصولات غير مفيد تنفس سلول ها به وسيله ي خون به عضوهايي كه براي دفع آنهانقش دارند،منتقل مي شوند.آب تنها ماده اي است كه در شرايط عادي موجود در زمين به هرسه حالت جامد،مايع و گاز يافت مي شود .آب خالص ماده اي بيرنگ ،بي بو و عملاًبي طعماست،در C100(درفشار يك جو مي جوشد) و در C0منجمد مي شود.آب در رودخانه ها درياهادرياچه ها و اقيانوس ها وجود داردو به صورت برف و يخ نيز نواحي قطبي و قله هايكوههاي بلند را مي پوشاند.
خواص فيزيكي آب
دماهاي ذوب و جوش آب و چند ماده مولكولي ديگر كه وزن مولكول هايآنها به هم نزديك استدرزير داده شدهاست.به طوري كه ملاحظه مي كنيد دماهاي ذوب و جوشآب به ميزان قابل توجهي از ساير مواد مولكولي بيشتر است .علت آن را بايد در ساختاروپيوندهاي مولكول آب جستجو كرد.
 
خاصيت قطبي آب
براي نشان دادن خاصيت قطبي مولكولهاي آب چنانچه يك شانه پلاستيكيرا به موهاي خشك خود كشيده ايد يا ميله اي را كه بر اثر مالش بار دار شده است بهجريان بار يك و مداوم آب از شير آزمايشگاه مطابق شكل نزديك كنيد مشاهده مي كنيد كهجريان آب منحرف مي شود زيرا مولكول هاي قطبي آب به سمت بار الكتريكي ساكني كه درشانه يا ميله ايجاد شده است جذب مي شود.
 
تجزيه الكتريكي آب
آب تركيبي از هيدروژن و اكسيژن است و اجزاي تشكيل دهنده ي آن رامي توان با عبور دادن جريان برق از درون آب معين كرد . اين عمل الكتروليز ناميده ميشود .الكتروليز آب در ظرفي به نام ولتا متر انجام مي گيرد.الكترود هاي ولتامتر رابه دوسر يك باتري مناسب وصل مي كنيم.الكترودي كه به قطب مثبت باطري وصل مي شود آندو الكترودي كه به قطب منفي وصل مي شوت كاتد ناميده مي شود.
آب مقطر جريان آب را از خود عبور نمي دهداز اين رو بايد مقداريمحلول سود يا اسيدسولفوريك به آن بيفزاييم و به هم بزنيم نا جرريا عبور كند.حبابهاي گاز روي الكترودها ظاهر مي شود و گازها زير لوله ها ي پر از آب روي الكترود هاجمع مي شوند .آزمايش نشان مي دهد كه مقدار سود يا اسيد تغيير نمي كند،يعني گازها ازتجزيه آب بدست مي آيند .حجم گاز در كاتد تقريباًدو برابر حجم گاز دز آند است.
گازهايي كه در لوله ها جمع مي شوند،يكسان نيستند.در آند گازيبيرنگ بدست مي آيد و يك چوب كبريت نيم افروخته در آن شعله ور مي شود. اين گازاكسيژن است.
 
در كاتد گازي بيرنگ بدست مي ايد كه در مجاورت هوا به كمك شعله ميسوزدو انفجار كوچكي توليد مي كند.اين گاز هيدروژن است
اكسيژن و هيدروژن را كه از الكتروليز آب بدست مي آيند ،مي توانباهم تركيب كرد و دوباره آب بوجود آورد.آزمايش تركيب شدن اين دو گاز را در دستگاهيبه نام آب سنج انجا ممي دهند.اين دستگاه از يك لوله با جدار ضخيم تشكيل شده است كهدر آن دو ميله فلزي براي عبور جريان برق و ايجاد جرقه قرار دارد.اين لوله بر رويتشتك پر از جيوه واژگون مي كنند.
براي انجام دادن آزمايش ،10 ميلي ليتر اكسيژن و 20 ميلي ليترهيدروژن را وارد آب سنج كرده كرده جريان برق را وصل مي كنيم .باايجاد جرقه واكنشبين اين دوگازانجام ميشودوجيوه
درلوله بالا مي رودوآب به صورت قطره هايي برجدارلوله مينشيند.
با دانستن اين كه از تجزيه آب 2 حجم هيدروژن و 1 حجم اكسيژن بدستمي آيد و تشكيل آن نيز همين نسبت حجمي مصرف مي شوند،مي توان نسبت حجمي اين دو عنصررا در آب حساب كرد. فرض كنيم كه در تجزيه آب يك ليتر اكسيژن و دو ليتر هيدروژندرشرايط متعارفي آزاد شده باشد . يك ليتر هيدروژن089/0گرم و يك ليتر اكسيژن 924/1گرم وزن دارد.در نتيجه نسبت وزني اكسيژن به هيدروژن 871/0:934/1يا1:8 است.يعني درتشكيل آب يك قسمت وزني هيدروژن و 8 قسمت وزني اكسيژن لازم است.
آب به عنوان حلال
يكي از خواص قابل توجه آب توانايي آن در حل مواد ديگر است . پارهاي از نمك ها مانند كلريد سديم در آب حل مي شوند.علت حل شدن موارد جامد يوني در آباثر جاذبه مولكولهاي قطبي آب براي يون هاي مثبت و منفي تشكيل دهندهي شبكه بلوراست.به اين ترتيب مولكول هاي آب به درون شبكه بلور نفوز مي كنند و بر نيروهايي كهيون ها را در شبكه در شبكه بلور به يكديگر متصل نگهداشته اند غلبه كرده يون ها رااز هم جدا مي كنند.به طوري كه يون ها در آب حل مي شوند . يون هاي مثبت و منفي بهوسيله لايه اي از مولكول ها ي آب احاطه مي شوندو اين گونه يون هاي آب پوشيده مينامند.در مقابل آن دسته از مواد جامد يوني كه انحلال پذيرند،مواد مولكولي غير قطبيمانند نفت و بنزين در آب (كه قطب است)حل نمي شوند.
 
گاز ها نيز درآب انحلال پذيرند اما وقتي محلول بيشتر گاز ها درآب را مي جوشانيم گاز ها از آن خارج مي شوند. گازهايي مانند اكسيژن و نيتروژن بهمقدار كم در آب حل مي شونداما همين مقدار كم اكسيژن براي آبزيان مهم است .دي اكسيدكربن در آب به نسبت خوب حل مي شوند و در اثر انحلال در آب باران محلولي مي دهدكهاندكي اسيدي است.در شهر هاي بزرگ و مناطق صنعتي در نتيجه استفاده از زغال سنگ،كك يامواد نفتي گوگرد دار مقادير زيادي دي اكسيد گوگرد به وجود مي آيد.انحلال پذيري اينگاز در آب باران زياد است و محلول اسيدي مي دهد.ذره هاي كربن (دوده)موجود در هوا ميتوانند بخار آب و گاز هاي اسيديبه خود جذب مي كند در نتيجه در درون اين ذره ها يكربن غلظتهاي موضعي بالايي از اسيد به وجود مي آيد.گاز هاي ديگر به ويژه اكسيدهاينيتروژن،از تخليه الكتريكي ميان ابر ها يا از واكنش اكسيژن و نيتروژن در موتوراتوموبيل ها حاصل مي شوند،نيز ممكن است در آب باران موجود باشند.اسن گازهاي اسيديبه سنگ بنا ها آسيب مي رسانندو خوردگي آهن را سريعتر مي كند.
چرخه آب در طبيعت
چهار پنجم از سطح زمين پوشيده از آب است اما تنها 3 درصد به صورتآب شيرين است. آب رودخانه ها كه درصد كمي از كل آب را تشكيل مي دهد بخشي است كهبيشترين مورد مصرف انسان قرار مي گيرد.آب از سطح در ياها و اقيانوس ها بخار مي شودو بخار آب بوسيله جريان باددر سطح زمين جابجا مي شود. بخار آب نامئي با تبديل شدنبه قطره هاي بسيار كوچك آب،ابر را بوجود مي آوردو اين قطره ها بر اثر سرد شدنسرانجام به صورت برف يا باران فرو مي ريزند.آب باران يا آب حاصل از ذوب شدن برف ،خاك را مرطوب مي كند و رودخانه ها را پرمي كند.آب با نفوذ در خاك مقداري مواد حلشدني آن را حل مي كند و با خود مي برد.آب بيستر رودخانه ها به دريا مي ريزد از اينرو دريا انباري از مواد شيميايي است.
آب سخت
سختي آب معمولاًمربوط به وجود يونهاي كلسيم است.كربنات كلسيم درآب حل نمي شود اما آب باران كه داراي مقداري دي اكسيد كربن باشد مي توان سنگهايآهكي را در خود حل كند.در اين واكنش كربنات هيدروژن كلسيم تشكيل مي شود كه انحلالپذير است:
 
اين واكنش برگشت پذير است و چنانچه آب رابجوشانيم كربنات كلسماز نو حاصل مي شودو اين همان رسوب سفيد رنگي است كه در كتري يا ديگ بخا ر مشاهدهميشود:
 
چند يون فلزي كه به طور عمده يون هاي كلسيم،منيزيم و آهن باشندتوليد سختي مي كنند.اين يون ها با صابون يا با بعضي شوينده ها واكنش مي دهند. صابونمعمولي با يون كلسيم تولي رسوب مي كنند . از اين رو صابون در /اب سخت به خوبي كفنمي كند و براي انجام دادن شست و شو بايد مقدار صابون بيشتري به كاربرده شود در ضمنپارچه هم لك مي شود.
چنانچه سختي آب مربوط به يون هاي كلسيم و منيزيم به صورت نمكانحلال پذير كربنات هيدروژن باشد ان را سختي موقتي مي نامند و اين نوع سختي باجوشاندن آب و تشكيل نمكهاي انحلال نا پذير كربنات كلسيم و كربنات منيزيم بر طرف ميشود.يكي از روش هاي ملايم كردن آب استفاده از روش تقطير است ،دستگاهي كه درآزمايشگاهها براي تقطير به كار مي رود . اين دستگاه شامل بالن با لوله جانبي برايجوشاندن آب،يك خنك كننده براي خنك كردن بخارآب و يك بالن تخت براي جمع آوري آب مقطراست . اين روش تقطير نسبتاًگران است و معمولاً در مقياس وسيع به كار برده نمي شود. يكي از موارد مصرف آب مقطر در پزشكي و داروسازي براي تهيه آمپولها و سرم هاست.روشديگري كه براي ملايم كردن آب بكار مي رود شامل اضافه كردن كربنات سديم است . كربناتسديم در آب به طور كامل جدا مي شود و يون هاي كربنات آن با يون هاي كلسيم و منيزيمموجود در آب تركيب شده به صورت رسوب جدا مي شوند.
 
كشش سطحي آب
به طوري كه قبلاً ديديم مولكول هاي آب خاصيت قطبي دارند و يكديگررا جذب مي كنند.در زير سطح آب هر مولكول از هر جهت تحت تاثير نيروهاي جاذبه يمولكولهاي ديگر است اما مولكول هاي موجود در سطح تحت تاثير كششي از سمت بالا نيستند . نتيجه ي آن كه مولكول هاي سطح آب به وسيله ي مولكول هايي كه در زير آنها قراردارند به سمت درون كشيده مي شوند و اين درست مثل اين مي ماند كه روي آس ((پوستنازكي))وجود دارد . اين پوست نازك سبب مي شود كه آب نتواند به خوبي در پارچه نفوزكند و آن را تر كند. اما اگر بخواهيم چيزي را بشوييم بايد كاملاً((تر))شود . درنتيجه براي بالا بردن قدرت تر كنندگي آب بايد ماده اي اضافه كرد تا پوست نازك آبرا سست كند.صابون و شوينده هاي سنتزي مي تواند اين كار را انجام دهند.
 
تصفيه آب طبيعي
براي تامين آب آشاميدني شهر هاي بزرگ ابتدا آب رودخانه ها را درحوضهاي بزرگ زخيره مي كنند بر اثر تابش نور خورشيد بسياري از باكتريهاي مولد بيماريها كه در آب موجودندكشته ميشوند.آب داراي مواد ريز كلوييدي است كه منشا آنها به طورعمده خاك رس است . اين ذره ها باره الكتريكي دارند و يكديگر را دفع مي كنند و ازاين رو به صورن معلق انداين ذره ها در اين حوض ها به كندي ته نشين مي شوند . برايتسريع در ته نشين شدن ذره هاي كلوييدي مي توان تركيب هاي آلومينيم به آن افزود اينيون ها ذره هاي كلوييدي را خنثي كرده ته نشين مي شوند.
عيب زخيره كردن آب در حوض اين است كه گاهي جلبك ها در آن رشد ميكنند و رشد آنها سبب برگشتن طعم آب مي شوند.براي جلوگيري از رشد جلبك ها سولفات مساضافه مي كنند ول مقدار آن خيلي كم بايد باشد چون كه مقدار زياد آن موجب مسموميتانسان ميشود.
آب را پس از حوض ته نشيني از روي صافي شني عبور مي دهند و درمرحله بعد باكتري هاي باقيمانده را با كلر زدن از بين مي برند . در انجام دادن اينكار بايد دقت شود زيرا زيرا اگر مقدار كلر از 1/0 قسمت در ميليون قسمت باشد باكتريهارا نمي كشد و اگر بيش از يك قسمت در يك ميليون قسمت باشد آب بد مزه مي شود. نسبتكلر مصرف شده را بر حسب فصول سال و احتمال شيوع بيماريها ي منتقل شده بوسيله ي آب ،كم و زياد مي كنند.
آلودگي هاي آب
آب جاري در جويها و آبي كه در منازلپس از مصرف در آشزخانه،حمام،توالت وارد فاضلاب مي شود ،آلوده است و در شهر هاي بزرگ كه از سيستم فاضلابشهري استفاده مي شود لازم است كه آب را پيش از رها كردن به رودخانه ها يا برايمصارف كشاورزي ؤتصفيه كنند،تصفيه فاضلاب شهري در سه مرحله صورت مي گيرد.مرحله اولشامل حذف مواد جامد است براي اين منظور از تورهاي سيمي استفاده مي شود تا تكه هايچوب و كهنه جمع آوري شوند . پس از آنكه فاضلاب را با سرعت كم در كانالهايي وارد ميكنند تا ذره هاي نخاله و شن آن ته نشين شوند سرانجام در مخزن هاي بزرگي نگه ميدارندتا در آنجا مواد جامد باقيمانده ته نشين شوند . به اين ترتيب در ته مخازن لجنجمع مي شود كه از آن با استفاده از باكتري هاي غير هوا زي گاز متان براي مصرف سوختتوليد مي كنند . مرحله دوم شامل حذف مواد آلي زائد است .براي اين منظور فاضلاب رااز روي يك بازوي گردان روي بستري از شن هاي درشت مي پاشند اين فاضلاب قطره قطره ازلا به لاي دانه هاي درشت شن رد مي شوند باكتري هاي هوازي در سطح شن ها رشد مي كنندو در معرض هوا از فاضلاب تغذيه مي كنند و به اين ترتيب ماده ي آلي بهنيتراتها،فسفاتها و گازهايي مثل دي اكسيد كربن شكسته مي شوند.آبي كه از اين بسترخارج مي شود پس از عبور از مخزن ته نشيني و سپس كلر زني خلوص آن در حدي است كه بهرودخانه هدايت مي شود يا براي آبياري به كار مي رود. مرحله سوم شامل حذف نيترات هاو فسفات هاست.اين نا خالصي هاي انحلال پذير براي گياهان مادهي غذايي مناسبس به شمارمي رودو از اين رو موجب رشد بيش از حد جلبك ها مي شوند در اين صورت با مصرفاكسيژنحل شده درآب زندگي آبزيان از جمله ماهيها به مخاطره مي افتد. در پودر هايشوينده نيز از فسفاتها استفاده مي شود و اين امر به نوبه خود به افزايش مقدار فسفاتدر فاضلاب كمك مي كند.
مقادير زيادي كودهاي نيتروژن دار و فسفر دار در زمين هاي كشاورزيبه كار مي رود.آب باران مقاديري از اين مواد را با خود به رودخانه ها و آبهايزيرزميني مي برد وموجب آلودگي اين آبها مي شود.
كار خانه هاي توليد مواد شيميايي اجازه ندارد فاضلاب كارخانه رابه سيستم فاضلاب شهري يا رودخانه سرازير كنند

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 794

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی (آپدیت خرداد97) کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه

کتاب مقدمه ای برنظریه های یادگیری، یکی از منابع مهم در دوره کارشناسی ارشد و دکترا و منبع دکترای روانشناسی تربیتی می باشد که داشتن این کتاب ارزشمند درکتابخانه همه دوستان محقق و پژوهشگر رشته تکنولوژی آموزشی توصیه می شود. فایل ذیل که خلاصه ای از کتاب مقدمه ای بر نظریه های ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

این پکیج مناسب افرادی است که میخواهن در آزمون های ادواری شرکت کنند و قبولی خود را تضمین کنند محتوای پکیج: عنـوان رشته : سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید سری اول135:بدون جواب سری دوم30:با جواب فرمت فایل:pdf تعداد سوالات:165 ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت دوم

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت دوم

معجزه شامل تلاوت و ترجمه قرآن حکیم می باشد که با ترجمه استاد طاهره صفارزاده و صدای گویندگان مشهور فارسی زبان ایران است..این محصول امکان این را به شما می دهد که در زمان های مختلف در زندگی ( در هنگام رانندگی، پیاده روی، انجام کارهای روزانه و ....) به تلاوت و ترجمه صوتی فارسی قرآن ...

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت اول

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت اول

معجزه شامل تلاوت و ترجمه قرآن حکیم می باشد که با ترجمه استاد طاهره صفارزاده و صدای گویندگان مشهور فارسی زبان ایران است..این محصول امکان این را به شما می دهد که در زمان های مختلف در زندگی ( در هنگام رانندگی، پیاده روی، انجام کارهای روزانه و ....) به تلاوت و ترجمه صوتی فارسی قرآن ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی در این بخش جزوه کامل اصول فقه ابولحسن که بسیار مهم و بسیاری از سوالات حقوق و کنکور و ازمونها از این کتاب می اید را برای دانلود شما عزیزان قرر دادیم با تخفیف ویژه امیدوارم لذت ببرید ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

Angular 5 Projects

Angular 5 Projects

Title: Angular 5 Projects | Author(s): Mark Clow | Publisher: Apress | Year: 2018 | Language: English | Pages: 458 | Size: 4 MB (3838888 bytes) Extension: pdf Learn to build single page web apps using Angular 5 and TypeScript by working through 70+ mini-projects. With hundreds of code examples you gain a thorough understanding of the Angular 5 ecosystem and how to work within it. Youll begin by understanding the benefits of Angular 5 vs older versions, and how this benefits your ...

دریافت فایل : Angular 5 Projects

مطالب تصادفی

  • طرح کارآفرینی تأسیس کافی نت
  • دزدگیر وایفای کامپیوتر
  • برنامه برج هانوی بزبان C++
  • برنامه الگوریتم وارشال بزبان C++
  • کتاب آموزش تعمیرات موبایل

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir