تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری برنامه نویسی الکترونیک و ...

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 55
  • بازدید دیروز : 287
  • بازدید کل : 314941

سوالات تشریحی شیمی


1) واکنش زیررابه روش وارسی موازنه کنید

 

 

 

Cu SO4(aq)+ AL (s) AL2 (SO4 )3 (aq) + Cu(s)

 

 

2) درجای خالی هریک ازواکنش های زیرفرمول چه ماده ای باید نوشته شود؟

 

هرواکنش جزوکدام دسته ازواکنش ها است؟

 

…………. + H2(g) K(s) + H2 O (L) (آ

 

 

 

) NH4 CL (s + HCL(g) ………..( ب

 

 

 

3) برای تهیه ی 500 mL محلول ./250 mol . L-1 هیدرولیک اسید، HCL (aq) ، به چند میلی لیتر از محلول 2/00 mol .L -1 آن نیاز است ؟

 

4) متانول یک حلال صنعتی پر مصرف و سوختنی تمیز برای خودروها است که

 

می توان آن را مطابق واکنش زیر تهیه کرد .

 

CH3 OH(g) Zno؛D CO (g) +2H 2 (g)

 

أ‌) هریک ازنمادهای « Zno» و« D» چه اطلاعاتی دراختیارماقرارمی دهد ؟

 

ب‌) چندگرم متانول ازواکنش کامل gCO 60/35 6/50 gH2 به دست می آید ؟

 

5) درموازنه معادله زیر، بر طبق روش وارسی ، موازنه را با کدام ترکیب و ازکدام

 

گونه شروع می کنید ؟ Al(s) + Cu SO4(aq) Al2 (SO4)3 (aq) + Cu (s)

 

آ) درمعادله فوق یون چنداتمی رامشخص کنید.ضریب مس پس ازموازنه چند است؟

 

 

 

6) برای هریک ازتوصیف های زیریک معادله نوشتاری ویک معادله نمادی بنویسید.

 

 

 

أ‌) آلومینیوم وآهن III اکسید با یکدیگر واکنش می دهند . آلومینیوم اکسید وفلز آهن

 

تولید می شود .

 

 

ب‌) کلسیم هیدروکسید وهیدروکلریک اسید بایکدیگرترکیب شده ، کلسیم کلرید و

 

آب تولید می شود .

 

 

پ) گازپروپان به طور کامل می سوزد. کربن دی اکسید وآب وگرما تولید می کند.

 

 

7) معادلات شیمیایی زیررا موازنه کنید .

 

1) P4 + KClO3 KCl + P4 O10

 

2) C6 H12 O6 + O2 CO2 + H2 O

 

3) CaO + H3 PO4 Ca2 (PO4)2 + H2 O

 

8) یک معادله شیمیایی کدام یک از اطلاعات زیررانمی تواند بیان کند ؟

 

1) روش انجام واکنش 2) گرما گیربودن یاگرماده بودن

 

3) شرایط انجام واکنش 4) حالت فیزیکی موادواکنش دهنده وفرآورده

 

9) کلسیم اکسید ( CaO ( ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان است . هنگامی که به آن آب اضا فه می شودکلسیم هیدرو کسیدCa(OH)2 تولیدمی کندکه خواص آن با کلسیم اکسیدتفاوت دارد.

 

آ) یک معادله نمادی برای آن بنویسید .

 

ب) به چه دلیل این تغییر شیمیایی است؟

 

پ) اگربدانیم واکنش شدیداگرماده است . نمادq رادرمعادله واکنش وارد کنید.

 

10) برای هریک ازمواردزیریک معادله موازنه شده بنویسید.

 

آ) اتانول ( C2H5OH ) به طور کامل می سوزدوگازهای CO2 وH2O تولید می کند.

 

ب) اسید معده ( HCl ) باآنتی اسید منیزیم هیدرو کسید 2 ( OH) Mg خنثی می شود.

 

11) حالت های فیزیکی وشرایطی راکه برای واکنش های زیربه کار رفته است ،

 

مشخص کنید.

 

) N H4 NO3(s) 200°C N2O(g) + 2H2O(g) +1

 

2) N2 (g) + 3H2(g) Ru ,500°C 2NH2 (g) + 92 KJ

 

107 Pa

 

معنی

نماد

D

12) جدول مقابل راکامل کنید.

 

 

 

 

 

13) مراحل چهارگانه موازنه یک معادله را به روش وارسی بنویسید ومرحله دوم رابرای معادله زیر نشان دهید.

 

C2H6 (g) + O2 (g) CO2 (g) + H2 O(l)

 

14) درهریک ازواکنش های زیرچه تغییری ایجادشده است؟

 

CH2OH + HBr CH2 CH2 Br + H2O 1) CH2

 

2) CH2 CH = CH2 + HBr CH3 CHBr CH2

 

 

15) چند مولکول I2 ازواکنش 42/. مول CuCl2 درواکنش زیربدست می آید؟

 

2CuCl2 (ag) + 4KI (aq) 2CuI (s) + 4KCI (aq) + I2 (aq)

 

16) درگاز اتان (C2H4 ) نسبت تعداد مول های کربن به هیدروژن چند است ؟ در2/. مول این گاز چند مولکول اتان ، چند اتم H وچند اتمC وجود دارد؟

 

17) دریک هیدروکربن نسبت تعداد اتم های کربن به هیدروژن به صورت 1:1است فرمول تجربی این ترکیب چیست ؟ در صورتی که درهرمول این ترکیب 6 مول اتم کربن وجود داشته باشد فرمول مولکولی آن رامشخص کنید.

 

18) درترکیب SOx اگر نسبت مولی 3:1=S:O باشد تعدادx رامشخص کنید. اگر جرم مولی S برابر ./32 گرم وجرم یک مول O برابر./16گرم باشد. نسبت جرمی S به O راتعیین کنید.

 

19) یک نوع کود شیمیایی ، آمونیوم نیترات (NH4 NO2 ) است که نیتروژن مورد نیاز گیاهان را تأ مین می کند. دراین ترکیب نسبت مولی درکدام موردبیشتراست؟

 

) H 2) H 3) N 4) N 1

 

N O H O

 

 

 

20) اگربنزین مورداستفاده درخودروها راایزواکتان خالص (C8H18 ) درنظربگیریم ومعادله شیمیایی سوختن آن به صورت زیرباشد.

 

2C8H18 + 2oO2 16 CC2 + 18H2O + 10900 KJ

 

 

نسبتهای زیرراکامل کنید.

 

g

 

مول C = 12/. = تسبت مولی ایزواکتان به آب

 

g

 

مول O = 16/. = نسبت مولی اکسیژن به ایزواکتان

 

g

 

مول H = 1/. = نسبت جرمی اکسیژن به ایزواکتان

 

 

21) برای تصفیه هوای سفینه های فضایی می توان ازواکنش کربن دی اکسید ولیتیم پراکسیدمطابق واکنش زیر استفاده کرد.

 

2Li2 O2 (s) + 2CO2 (g) 2Li2 CO3 (g) + O2 (g)

 

 

 

 

22) واکنش های زیرراکامل کنید.ونوع هریک رامشخص کنید

 

 

1) Ca (s) + O2 (g) -----------

 

 

2) nH2C = CHCl -----------

 

 

3) NH3 (g) + HCl (g)

 

 

4) Cu (s) + AgNo3 (aq) Ag (s) +

 

 

C2H4 (g) + گرما H2SO4 5) C2Ho OH (g)

 

 

6) nCH2 = CH2 (g) پلیمرشدن

 

 

7) CuSO4 5H2O(s) + 5H2O (g)

 

 

 

8) Al (s) + CuSO4 (aq) + Al2 (SO4) 3 (aq)

 

 

23) به جای نقطه چین، واژه ها یا عبارت های مناسب بنویسید.

 

آ) یک معادله شیمیا یی نشان دهنده ی ----------- و------------ واکنش دهنده ها و فرآورده ها ونیز شرایط لازم برای انجام واکنش است .

 

ب) به واکنشی سوختنی می گویند که طی آن یک ماده به ----------- با اکسیژن ترکیب شده وطی آن مقدارزیادی انرژی به صورت ----------- و------------- آزاد شود .

 

پ) واکنشی که درآن یک ماده به موادساده تر تبدیل می شود واکنش ------------ گویند.

 

ت) واکنش CuO(s) O2(g) + 2Cu (s) یک نوع واکنش --------- است.

 

ث) درواکنش های شیمیایی همبشه بازده ---------- بیشتر ازبازده ----------- است.

 

ج) درحین انجام کار برای تأمین مقدارمعینی ازیک ماده ی خالص همواره باید مقدار

 

----------- ازماده ناخالص رابه کاربرد.

 

چ) ماده ای که تعیین کننده مقدارپیشرفت واکنش ومقدارفرآورده های تولیدشده است

 

----------- نامیده می شود.

 

 

24) معادلات زیررابه روش وارسی موازنه کنید.

 

 

1) H2SO4 + NaOH Na2 SO4 + H2O

 

2) Al + HCl AlCl3 + H2

 

3) C2H6 + O2 CO2 + H2O

 

4) Fe2O4 + H2 Fe + H2O

 

5) Ca(OH)2 + H2PO4 Ca3(PO4)2 + H2O

 

6) C6H10 + O2 CO2 + H2O

 

7) Cu2S + O2 Cu2O + SO2

 

8) SiO2 + HF SiF4 + H2O

 

25) چندمول گازH2 ازواکنش 5/118گرم فسفریک اسید ( H2PO4) باتوجه به واکنش زیربدست می آید؟ جرم گاز H2 تولید شده چند گرم است؟

 

2Cr(s) + 2H2PO4 (aq) 3H2 (g) + 2CrPO4 (aq)

 

26) چندگرم مس II نیترات Cu(NO2)2 باید تجزیه شود تاg1500 مس II اکسید (CuO) تشکیل شود ؟

 

2Cu(NO2) 2CuO(s) + 4NO2 (g) + O2 (g)

 

27) بااستفاده ازمعادله زیرتعیین کنید چند گرم (HI) ازواکنش 5کرم PI3 با آب بدست

 

می آید ؟ ( معادله موازنه نشده است .)

 

PI3(s) + H2O(l) HI(g) + H3PO3(l)

 

28) چند گرم اکسیژن 90% خالص برای واکنش با 860 گرم کربن بر طبق معادله زیر مصرف می شود؟

 

C(s) + O2(g) CO2(g)

 

29) ازتجزیه 5/0 گرم کلسیم کربنات خالص چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط

 

STP تولید می شود؟

 

30) برای تهیه 20 گرم گاز کلر چند گرم نمونه ناخالص منگنزدی اکسید باخلوص 80%

 

نیاز است؟ ( ناخالصی ها وارد واکنش نمی شوند.)

 

4HCl(aq) + MnO2(s) MnCl2(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l )

 

31) هرگاه 1/5.L گازاتان به طور کامل بسوزد . حجم گازاکسیژن مورد نیاز وحجم گاز

 

کربن دی اکسید تولید شده چند لیتر است ؟

 

32) چندلیترگاز N2 با 5/. لیتر گازH2 واکنش می دهد ،دراین واکنش چند لیتر گاز آمونیاک (NH2) تولید می شود ؟

 

33) برای سوختن کامل 445g گلوکز C6H12O6 چند لیترگاز اکسیژن در شرایط استاندارد لازم است؟

 

34) از واکنش فلز روی ومحلول اسید هیدروگلریک 504 سانتی متر مکعب گاز درشرایط STP تولید شده است؟ جرم فلز روی مصرف شده دراین واکنش چند گرم است؟

 

35) ازواکنش 2/4 گرم فلز منیزیم با مقدار اضافی هیدرو کلریک اسید چند لیتر گاز H2 در شرایط STP تولید می شود؟

 

36) درواکنش 27 گرم منگنز دی اکسید با خواص 90% چند لیتر گاز کلر درشرایط استاندارد می توان تهیه کرد؟( مطابق معادله شیمیایی زیر )

 

4HCl (aq) + MnO2 (s) MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + H2O(l)

 

37) ازتجزیه 5/2 گرم سدیم آزید ( NaN3) چند لیتر گاز N2 بدست می آید؟ چگالی گاز N2 حدود 10/1 گرم بر لیتر است ؟

 

38) ازتجزیه سدیم هیدروژن کربنات 350 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می شود. اگر چگالی این گازحدود 1/10g/l باشد .جرم سدیم هیدروژن کربنات تجزیه شده چند گرم است؟

 

39) 100 گرم کلسیم کربنات را گرما می دهیم اگر 10% آن تجزیه شود جرم کلسیم اکسید حاصل چند گرم است؟ چند لیتر گاز کربن دی اکسید در این واکنش تولید می شود ؟ چگالی گاز کربن دی اکسید در این شرایط 1/1 گرم برلیتر است.

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 657

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل٣٠٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل٣٠٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

پکیج کسب درامد اسان از اینترنت قانونی و واقعی آیا می دانید با همین گوشی موبایل می توانید ماهیانه 1000.000تومان درآمد خالص داشته باشید؟ این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ فاصله رسیدن به درامد میلیونی فقط خواندن این ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 110نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 فنی حرفه ای تعداد مجموع سوالات: 110نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارگر عمومی گچ کار درجه 3 می ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 110نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 فنی حرفه ای تعداد مجموع سوالات: 110نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارگر عمومی گچ کار درجه 3 می ...

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء(مجموعه

عنوان کتاب:کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء نام نویسنده:شیخ بهاء الدین محمد نقشبندی تهیه و تنظیم و گردآوری:حسین نمینی نوع فایل:pdf تعدادصفحات:314 فهرست مطالب: چند نمونه از دعا های آمده در این کتاب: دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها دعا برای جلب محبت دعا برای رفع ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای رشته نصاب و عیب

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای رشته نصاب و عیب

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل جزوء و و 150نمونه سوال با جواب آزمون فنی و حرفه ای رشته نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی امنیتی می باشد که در ادامه با قیمت بدون رقیب در سطح اینترنت می توانید دانلود کنید: قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...


مطالب تصادفی

  • طرح کارآفرینی تأسیس کافی نت
  • دزدگیر وایفای کامپیوتر
  • برنامه برج هانوی بزبان C++
  • برنامه الگوریتم وارشال بزبان C++
  • کتاب آموزش تعمیرات موبایل

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir