تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری برنامه نویسی الکترونیک و ...

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 62
  • بازدید دیروز : 51
  • بازدید کل : 292321

سوالات تشریحی شیمی


1) واکنش زیررابه روش وارسی موازنه کنید

 

 

 

Cu SO4(aq)+ AL (s) AL2 (SO4 )3 (aq) + Cu(s)

 

 

2) درجای خالی هریک ازواکنش های زیرفرمول چه ماده ای باید نوشته شود؟

 

هرواکنش جزوکدام دسته ازواکنش ها است؟

 

…………. + H2(g) K(s) + H2 O (L) (آ

 

 

 

) NH4 CL (s + HCL(g) ………..( ب

 

 

 

3) برای تهیه ی 500 mL محلول ./250 mol . L-1 هیدرولیک اسید، HCL (aq) ، به چند میلی لیتر از محلول 2/00 mol .L -1 آن نیاز است ؟

 

4) متانول یک حلال صنعتی پر مصرف و سوختنی تمیز برای خودروها است که

 

می توان آن را مطابق واکنش زیر تهیه کرد .

 

CH3 OH(g) Zno؛D CO (g) +2H 2 (g)

 

أ‌) هریک ازنمادهای « Zno» و« D» چه اطلاعاتی دراختیارماقرارمی دهد ؟

 

ب‌) چندگرم متانول ازواکنش کامل gCO 60/35 6/50 gH2 به دست می آید ؟

 

5) درموازنه معادله زیر، بر طبق روش وارسی ، موازنه را با کدام ترکیب و ازکدام

 

گونه شروع می کنید ؟ Al(s) + Cu SO4(aq) Al2 (SO4)3 (aq) + Cu (s)

 

آ) درمعادله فوق یون چنداتمی رامشخص کنید.ضریب مس پس ازموازنه چند است؟

 

 

 

6) برای هریک ازتوصیف های زیریک معادله نوشتاری ویک معادله نمادی بنویسید.

 

 

 

أ‌) آلومینیوم وآهن III اکسید با یکدیگر واکنش می دهند . آلومینیوم اکسید وفلز آهن

 

تولید می شود .

 

 

ب‌) کلسیم هیدروکسید وهیدروکلریک اسید بایکدیگرترکیب شده ، کلسیم کلرید و

 

آب تولید می شود .

 

 

پ) گازپروپان به طور کامل می سوزد. کربن دی اکسید وآب وگرما تولید می کند.

 

 

7) معادلات شیمیایی زیررا موازنه کنید .

 

1) P4 + KClO3 KCl + P4 O10

 

2) C6 H12 O6 + O2 CO2 + H2 O

 

3) CaO + H3 PO4 Ca2 (PO4)2 + H2 O

 

8) یک معادله شیمیایی کدام یک از اطلاعات زیررانمی تواند بیان کند ؟

 

1) روش انجام واکنش 2) گرما گیربودن یاگرماده بودن

 

3) شرایط انجام واکنش 4) حالت فیزیکی موادواکنش دهنده وفرآورده

 

9) کلسیم اکسید ( CaO ( ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان است . هنگامی که به آن آب اضا فه می شودکلسیم هیدرو کسیدCa(OH)2 تولیدمی کندکه خواص آن با کلسیم اکسیدتفاوت دارد.

 

آ) یک معادله نمادی برای آن بنویسید .

 

ب) به چه دلیل این تغییر شیمیایی است؟

 

پ) اگربدانیم واکنش شدیداگرماده است . نمادq رادرمعادله واکنش وارد کنید.

 

10) برای هریک ازمواردزیریک معادله موازنه شده بنویسید.

 

آ) اتانول ( C2H5OH ) به طور کامل می سوزدوگازهای CO2 وH2O تولید می کند.

 

ب) اسید معده ( HCl ) باآنتی اسید منیزیم هیدرو کسید 2 ( OH) Mg خنثی می شود.

 

11) حالت های فیزیکی وشرایطی راکه برای واکنش های زیربه کار رفته است ،

 

مشخص کنید.

 

) N H4 NO3(s) 200°C N2O(g) + 2H2O(g) +1

 

2) N2 (g) + 3H2(g) Ru ,500°C 2NH2 (g) + 92 KJ

 

107 Pa

 

معنی

نماد

D

12) جدول مقابل راکامل کنید.

 

 

 

 

 

13) مراحل چهارگانه موازنه یک معادله را به روش وارسی بنویسید ومرحله دوم رابرای معادله زیر نشان دهید.

 

C2H6 (g) + O2 (g) CO2 (g) + H2 O(l)

 

14) درهریک ازواکنش های زیرچه تغییری ایجادشده است؟

 

CH2OH + HBr CH2 CH2 Br + H2O 1) CH2

 

2) CH2 CH = CH2 + HBr CH3 CHBr CH2

 

 

15) چند مولکول I2 ازواکنش 42/. مول CuCl2 درواکنش زیربدست می آید؟

 

2CuCl2 (ag) + 4KI (aq) 2CuI (s) + 4KCI (aq) + I2 (aq)

 

16) درگاز اتان (C2H4 ) نسبت تعداد مول های کربن به هیدروژن چند است ؟ در2/. مول این گاز چند مولکول اتان ، چند اتم H وچند اتمC وجود دارد؟

 

17) دریک هیدروکربن نسبت تعداد اتم های کربن به هیدروژن به صورت 1:1است فرمول تجربی این ترکیب چیست ؟ در صورتی که درهرمول این ترکیب 6 مول اتم کربن وجود داشته باشد فرمول مولکولی آن رامشخص کنید.

 

18) درترکیب SOx اگر نسبت مولی 3:1=S:O باشد تعدادx رامشخص کنید. اگر جرم مولی S برابر ./32 گرم وجرم یک مول O برابر./16گرم باشد. نسبت جرمی S به O راتعیین کنید.

 

19) یک نوع کود شیمیایی ، آمونیوم نیترات (NH4 NO2 ) است که نیتروژن مورد نیاز گیاهان را تأ مین می کند. دراین ترکیب نسبت مولی درکدام موردبیشتراست؟

 

) H 2) H 3) N 4) N 1

 

N O H O

 

 

 

20) اگربنزین مورداستفاده درخودروها راایزواکتان خالص (C8H18 ) درنظربگیریم ومعادله شیمیایی سوختن آن به صورت زیرباشد.

 

2C8H18 + 2oO2 16 CC2 + 18H2O + 10900 KJ

 

 

نسبتهای زیرراکامل کنید.

 

g

 

مول C = 12/. = تسبت مولی ایزواکتان به آب

 

g

 

مول O = 16/. = نسبت مولی اکسیژن به ایزواکتان

 

g

 

مول H = 1/. = نسبت جرمی اکسیژن به ایزواکتان

 

 

21) برای تصفیه هوای سفینه های فضایی می توان ازواکنش کربن دی اکسید ولیتیم پراکسیدمطابق واکنش زیر استفاده کرد.

 

2Li2 O2 (s) + 2CO2 (g) 2Li2 CO3 (g) + O2 (g)

 

 

 

 

22) واکنش های زیرراکامل کنید.ونوع هریک رامشخص کنید

 

 

1) Ca (s) + O2 (g) -----------

 

 

2) nH2C = CHCl -----------

 

 

3) NH3 (g) + HCl (g)

 

 

4) Cu (s) + AgNo3 (aq) Ag (s) +

 

 

C2H4 (g) + گرما H2SO4 5) C2Ho OH (g)

 

 

6) nCH2 = CH2 (g) پلیمرشدن

 

 

7) CuSO4 5H2O(s) + 5H2O (g)

 

 

 

8) Al (s) + CuSO4 (aq) + Al2 (SO4) 3 (aq)

 

 

23) به جای نقطه چین، واژه ها یا عبارت های مناسب بنویسید.

 

آ) یک معادله شیمیا یی نشان دهنده ی ----------- و------------ واکنش دهنده ها و فرآورده ها ونیز شرایط لازم برای انجام واکنش است .

 

ب) به واکنشی سوختنی می گویند که طی آن یک ماده به ----------- با اکسیژن ترکیب شده وطی آن مقدارزیادی انرژی به صورت ----------- و------------- آزاد شود .

 

پ) واکنشی که درآن یک ماده به موادساده تر تبدیل می شود واکنش ------------ گویند.

 

ت) واکنش CuO(s) O2(g) + 2Cu (s) یک نوع واکنش --------- است.

 

ث) درواکنش های شیمیایی همبشه بازده ---------- بیشتر ازبازده ----------- است.

 

ج) درحین انجام کار برای تأمین مقدارمعینی ازیک ماده ی خالص همواره باید مقدار

 

----------- ازماده ناخالص رابه کاربرد.

 

چ) ماده ای که تعیین کننده مقدارپیشرفت واکنش ومقدارفرآورده های تولیدشده است

 

----------- نامیده می شود.

 

 

24) معادلات زیررابه روش وارسی موازنه کنید.

 

 

1) H2SO4 + NaOH Na2 SO4 + H2O

 

2) Al + HCl AlCl3 + H2

 

3) C2H6 + O2 CO2 + H2O

 

4) Fe2O4 + H2 Fe + H2O

 

5) Ca(OH)2 + H2PO4 Ca3(PO4)2 + H2O

 

6) C6H10 + O2 CO2 + H2O

 

7) Cu2S + O2 Cu2O + SO2

 

8) SiO2 + HF SiF4 + H2O

 

25) چندمول گازH2 ازواکنش 5/118گرم فسفریک اسید ( H2PO4) باتوجه به واکنش زیربدست می آید؟ جرم گاز H2 تولید شده چند گرم است؟

 

2Cr(s) + 2H2PO4 (aq) 3H2 (g) + 2CrPO4 (aq)

 

26) چندگرم مس II نیترات Cu(NO2)2 باید تجزیه شود تاg1500 مس II اکسید (CuO) تشکیل شود ؟

 

2Cu(NO2) 2CuO(s) + 4NO2 (g) + O2 (g)

 

27) بااستفاده ازمعادله زیرتعیین کنید چند گرم (HI) ازواکنش 5کرم PI3 با آب بدست

 

می آید ؟ ( معادله موازنه نشده است .)

 

PI3(s) + H2O(l) HI(g) + H3PO3(l)

 

28) چند گرم اکسیژن 90% خالص برای واکنش با 860 گرم کربن بر طبق معادله زیر مصرف می شود؟

 

C(s) + O2(g) CO2(g)

 

29) ازتجزیه 5/0 گرم کلسیم کربنات خالص چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط

 

STP تولید می شود؟

 

30) برای تهیه 20 گرم گاز کلر چند گرم نمونه ناخالص منگنزدی اکسید باخلوص 80%

 

نیاز است؟ ( ناخالصی ها وارد واکنش نمی شوند.)

 

4HCl(aq) + MnO2(s) MnCl2(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l )

 

31) هرگاه 1/5.L گازاتان به طور کامل بسوزد . حجم گازاکسیژن مورد نیاز وحجم گاز

 

کربن دی اکسید تولید شده چند لیتر است ؟

 

32) چندلیترگاز N2 با 5/. لیتر گازH2 واکنش می دهد ،دراین واکنش چند لیتر گاز آمونیاک (NH2) تولید می شود ؟

 

33) برای سوختن کامل 445g گلوکز C6H12O6 چند لیترگاز اکسیژن در شرایط استاندارد لازم است؟

 

34) از واکنش فلز روی ومحلول اسید هیدروگلریک 504 سانتی متر مکعب گاز درشرایط STP تولید شده است؟ جرم فلز روی مصرف شده دراین واکنش چند گرم است؟

 

35) ازواکنش 2/4 گرم فلز منیزیم با مقدار اضافی هیدرو کلریک اسید چند لیتر گاز H2 در شرایط STP تولید می شود؟

 

36) درواکنش 27 گرم منگنز دی اکسید با خواص 90% چند لیتر گاز کلر درشرایط استاندارد می توان تهیه کرد؟( مطابق معادله شیمیایی زیر )

 

4HCl (aq) + MnO2 (s) MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + H2O(l)

 

37) ازتجزیه 5/2 گرم سدیم آزید ( NaN3) چند لیتر گاز N2 بدست می آید؟ چگالی گاز N2 حدود 10/1 گرم بر لیتر است ؟

 

38) ازتجزیه سدیم هیدروژن کربنات 350 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می شود. اگر چگالی این گازحدود 1/10g/l باشد .جرم سدیم هیدروژن کربنات تجزیه شده چند گرم است؟

 

39) 100 گرم کلسیم کربنات را گرما می دهیم اگر 10% آن تجزیه شود جرم کلسیم اکسید حاصل چند گرم است؟ چند لیتر گاز کربن دی اکسید در این واکنش تولید می شود ؟ چگالی گاز کربن دی اکسید در این شرایط 1/1 گرم برلیتر است.

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 612

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 36

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی (آپدیت خرداد97) کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه

کتاب مقدمه ای برنظریه های یادگیری، یکی از منابع مهم در دوره کارشناسی ارشد و دکترا و منبع دکترای روانشناسی تربیتی می باشد که داشتن این کتاب ارزشمند درکتابخانه همه دوستان محقق و پژوهشگر رشته تکنولوژی آموزشی توصیه می شود. فایل ذیل که خلاصه ای از کتاب مقدمه ای بر نظریه های ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

دانلود نمونه سوالات سیستم سوخت رسانی انژکتور

این پکیج مناسب افرادی است که میخواهن در آزمون های ادواری شرکت کنند و قبولی خود را تضمین کنند محتوای پکیج: عنـوان رشته : سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید سری اول135:بدون جواب سری دوم30:با جواب فرمت فایل:pdf تعداد سوالات:165 ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت دوم

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت دوم

معجزه شامل تلاوت و ترجمه قرآن حکیم می باشد که با ترجمه استاد طاهره صفارزاده و صدای گویندگان مشهور فارسی زبان ایران است..این محصول امکان این را به شما می دهد که در زمان های مختلف در زندگی ( در هنگام رانندگی، پیاده روی، انجام کارهای روزانه و ....) به تلاوت و ترجمه صوتی فارسی قرآن ...

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت اول

آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن(معجزه) - قسمت اول

معجزه شامل تلاوت و ترجمه قرآن حکیم می باشد که با ترجمه استاد طاهره صفارزاده و صدای گویندگان مشهور فارسی زبان ایران است..این محصول امکان این را به شما می دهد که در زمان های مختلف در زندگی ( در هنگام رانندگی، پیاده روی، انجام کارهای روزانه و ....) به تلاوت و ترجمه صوتی فارسی قرآن ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی در این بخش جزوه کامل اصول فقه ابولحسن که بسیار مهم و بسیاری از سوالات حقوق و کنکور و ازمونها از این کتاب می اید را برای دانلود شما عزیزان قرر دادیم با تخفیف ویژه امیدوارم لذت ببرید ...

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

آپلود بالا 2 دقیقه اینستاگرام برای اولین بار در

بلاخره توسط تیم ما این مشکل حل شد آپلود فایل و ویدیو نامحدود فیلم ها- نرم افزارها-عکس های با حجم بالای خود را به راحتی آپلود کنید فیلم ها و سریال های خود را با سرعت بالا و بدون اخطار آپلود کنید. اختصاصی دیجی دانلود جدیدا که در اینستاگرام مشغول گشت و گذار باشید ، حتما با ...

Angular 5 Projects

Angular 5 Projects

Title: Angular 5 Projects | Author(s): Mark Clow | Publisher: Apress | Year: 2018 | Language: English | Pages: 458 | Size: 4 MB (3838888 bytes) Extension: pdf Learn to build single page web apps using Angular 5 and TypeScript by working through 70+ mini-projects. With hundreds of code examples you gain a thorough understanding of the Angular 5 ecosystem and how to work within it. Youll begin by understanding the benefits of Angular 5 vs older versions, and how this benefits your ...

دریافت فایل : Angular 5 Projects

مطالب تصادفی

  • طرح کارآفرینی تأسیس کافی نت
  • دزدگیر وایفای کامپیوتر
  • برنامه برج هانوی بزبان C++
  • برنامه الگوریتم وارشال بزبان C++
  • کتاب آموزش تعمیرات موبایل

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir