تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری برنامه نویسی الکترونیک و ...

سایت جعفر0023فورکیا ارائه ی بهترین ها، کمیاب ترین ها و پرارزش ترین فایلها را سرلوحه ی کار خود قرار داده است ....


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

آیا شما از سایت جعفرفورکیا و مطالب و محصولات آن راضی هستید؟

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 61
  • بازدید دیروز : 208
  • بازدید کل : 339001

سوالات تشریحی شیمی


1) واکنش زیررابه روش وارسی موازنه کنید

 

 

 

Cu SO4(aq)+ AL (s) AL2 (SO4 )3 (aq) + Cu(s)

 

 

2) درجای خالی هریک ازواکنش های زیرفرمول چه ماده ای باید نوشته شود؟

 

هرواکنش جزوکدام دسته ازواکنش ها است؟

 

…………. + H2(g) K(s) + H2 O (L) (آ

 

 

 

) NH4 CL (s + HCL(g) ………..( ب

 

 

 

3) برای تهیه ی 500 mL محلول ./250 mol . L-1 هیدرولیک اسید، HCL (aq) ، به چند میلی لیتر از محلول 2/00 mol .L -1 آن نیاز است ؟

 

4) متانول یک حلال صنعتی پر مصرف و سوختنی تمیز برای خودروها است که

 

می توان آن را مطابق واکنش زیر تهیه کرد .

 

CH3 OH(g) Zno؛D CO (g) +2H 2 (g)

 

أ‌) هریک ازنمادهای « Zno» و« D» چه اطلاعاتی دراختیارماقرارمی دهد ؟

 

ب‌) چندگرم متانول ازواکنش کامل gCO 60/35 6/50 gH2 به دست می آید ؟

 

5) درموازنه معادله زیر، بر طبق روش وارسی ، موازنه را با کدام ترکیب و ازکدام

 

گونه شروع می کنید ؟ Al(s) + Cu SO4(aq) Al2 (SO4)3 (aq) + Cu (s)

 

آ) درمعادله فوق یون چنداتمی رامشخص کنید.ضریب مس پس ازموازنه چند است؟

 

 

 

6) برای هریک ازتوصیف های زیریک معادله نوشتاری ویک معادله نمادی بنویسید.

 

 

 

أ‌) آلومینیوم وآهن III اکسید با یکدیگر واکنش می دهند . آلومینیوم اکسید وفلز آهن

 

تولید می شود .

 

 

ب‌) کلسیم هیدروکسید وهیدروکلریک اسید بایکدیگرترکیب شده ، کلسیم کلرید و

 

آب تولید می شود .

 

 

پ) گازپروپان به طور کامل می سوزد. کربن دی اکسید وآب وگرما تولید می کند.

 

 

7) معادلات شیمیایی زیررا موازنه کنید .

 

1) P4 + KClO3 KCl + P4 O10

 

2) C6 H12 O6 + O2 CO2 + H2 O

 

3) CaO + H3 PO4 Ca2 (PO4)2 + H2 O

 

8) یک معادله شیمیایی کدام یک از اطلاعات زیررانمی تواند بیان کند ؟

 

1) روش انجام واکنش 2) گرما گیربودن یاگرماده بودن

 

3) شرایط انجام واکنش 4) حالت فیزیکی موادواکنش دهنده وفرآورده

 

9) کلسیم اکسید ( CaO ( ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان است . هنگامی که به آن آب اضا فه می شودکلسیم هیدرو کسیدCa(OH)2 تولیدمی کندکه خواص آن با کلسیم اکسیدتفاوت دارد.

 

آ) یک معادله نمادی برای آن بنویسید .

 

ب) به چه دلیل این تغییر شیمیایی است؟

 

پ) اگربدانیم واکنش شدیداگرماده است . نمادq رادرمعادله واکنش وارد کنید.

 

10) برای هریک ازمواردزیریک معادله موازنه شده بنویسید.

 

آ) اتانول ( C2H5OH ) به طور کامل می سوزدوگازهای CO2 وH2O تولید می کند.

 

ب) اسید معده ( HCl ) باآنتی اسید منیزیم هیدرو کسید 2 ( OH) Mg خنثی می شود.

 

11) حالت های فیزیکی وشرایطی راکه برای واکنش های زیربه کار رفته است ،

 

مشخص کنید.

 

) N H4 NO3(s) 200°C N2O(g) + 2H2O(g) +1

 

2) N2 (g) + 3H2(g) Ru ,500°C 2NH2 (g) + 92 KJ

 

107 Pa

 

معنی

نماد

D

12) جدول مقابل راکامل کنید.

 

 

 

 

 

13) مراحل چهارگانه موازنه یک معادله را به روش وارسی بنویسید ومرحله دوم رابرای معادله زیر نشان دهید.

 

C2H6 (g) + O2 (g) CO2 (g) + H2 O(l)

 

14) درهریک ازواکنش های زیرچه تغییری ایجادشده است؟

 

CH2OH + HBr CH2 CH2 Br + H2O 1) CH2

 

2) CH2 CH = CH2 + HBr CH3 CHBr CH2

 

 

15) چند مولکول I2 ازواکنش 42/. مول CuCl2 درواکنش زیربدست می آید؟

 

2CuCl2 (ag) + 4KI (aq) 2CuI (s) + 4KCI (aq) + I2 (aq)

 

16) درگاز اتان (C2H4 ) نسبت تعداد مول های کربن به هیدروژن چند است ؟ در2/. مول این گاز چند مولکول اتان ، چند اتم H وچند اتمC وجود دارد؟

 

17) دریک هیدروکربن نسبت تعداد اتم های کربن به هیدروژن به صورت 1:1است فرمول تجربی این ترکیب چیست ؟ در صورتی که درهرمول این ترکیب 6 مول اتم کربن وجود داشته باشد فرمول مولکولی آن رامشخص کنید.

 

18) درترکیب SOx اگر نسبت مولی 3:1=S:O باشد تعدادx رامشخص کنید. اگر جرم مولی S برابر ./32 گرم وجرم یک مول O برابر./16گرم باشد. نسبت جرمی S به O راتعیین کنید.

 

19) یک نوع کود شیمیایی ، آمونیوم نیترات (NH4 NO2 ) است که نیتروژن مورد نیاز گیاهان را تأ مین می کند. دراین ترکیب نسبت مولی درکدام موردبیشتراست؟

 

) H 2) H 3) N 4) N 1

 

N O H O

 

 

 

20) اگربنزین مورداستفاده درخودروها راایزواکتان خالص (C8H18 ) درنظربگیریم ومعادله شیمیایی سوختن آن به صورت زیرباشد.

 

2C8H18 + 2oO2 16 CC2 + 18H2O + 10900 KJ

 

 

نسبتهای زیرراکامل کنید.

 

g

 

مول C = 12/. = تسبت مولی ایزواکتان به آب

 

g

 

مول O = 16/. = نسبت مولی اکسیژن به ایزواکتان

 

g

 

مول H = 1/. = نسبت جرمی اکسیژن به ایزواکتان

 

 

21) برای تصفیه هوای سفینه های فضایی می توان ازواکنش کربن دی اکسید ولیتیم پراکسیدمطابق واکنش زیر استفاده کرد.

 

2Li2 O2 (s) + 2CO2 (g) 2Li2 CO3 (g) + O2 (g)

 

 

 

 

22) واکنش های زیرراکامل کنید.ونوع هریک رامشخص کنید

 

 

1) Ca (s) + O2 (g) -----------

 

 

2) nH2C = CHCl -----------

 

 

3) NH3 (g) + HCl (g)

 

 

4) Cu (s) + AgNo3 (aq) Ag (s) +

 

 

C2H4 (g) + گرما H2SO4 5) C2Ho OH (g)

 

 

6) nCH2 = CH2 (g) پلیمرشدن

 

 

7) CuSO4 5H2O(s) + 5H2O (g)

 

 

 

8) Al (s) + CuSO4 (aq) + Al2 (SO4) 3 (aq)

 

 

23) به جای نقطه چین، واژه ها یا عبارت های مناسب بنویسید.

 

آ) یک معادله شیمیا یی نشان دهنده ی ----------- و------------ واکنش دهنده ها و فرآورده ها ونیز شرایط لازم برای انجام واکنش است .

 

ب) به واکنشی سوختنی می گویند که طی آن یک ماده به ----------- با اکسیژن ترکیب شده وطی آن مقدارزیادی انرژی به صورت ----------- و------------- آزاد شود .

 

پ) واکنشی که درآن یک ماده به موادساده تر تبدیل می شود واکنش ------------ گویند.

 

ت) واکنش CuO(s) O2(g) + 2Cu (s) یک نوع واکنش --------- است.

 

ث) درواکنش های شیمیایی همبشه بازده ---------- بیشتر ازبازده ----------- است.

 

ج) درحین انجام کار برای تأمین مقدارمعینی ازیک ماده ی خالص همواره باید مقدار

 

----------- ازماده ناخالص رابه کاربرد.

 

چ) ماده ای که تعیین کننده مقدارپیشرفت واکنش ومقدارفرآورده های تولیدشده است

 

----------- نامیده می شود.

 

 

24) معادلات زیررابه روش وارسی موازنه کنید.

 

 

1) H2SO4 + NaOH Na2 SO4 + H2O

 

2) Al + HCl AlCl3 + H2

 

3) C2H6 + O2 CO2 + H2O

 

4) Fe2O4 + H2 Fe + H2O

 

5) Ca(OH)2 + H2PO4 Ca3(PO4)2 + H2O

 

6) C6H10 + O2 CO2 + H2O

 

7) Cu2S + O2 Cu2O + SO2

 

8) SiO2 + HF SiF4 + H2O

 

25) چندمول گازH2 ازواکنش 5/118گرم فسفریک اسید ( H2PO4) باتوجه به واکنش زیربدست می آید؟ جرم گاز H2 تولید شده چند گرم است؟

 

2Cr(s) + 2H2PO4 (aq) 3H2 (g) + 2CrPO4 (aq)

 

26) چندگرم مس II نیترات Cu(NO2)2 باید تجزیه شود تاg1500 مس II اکسید (CuO) تشکیل شود ؟

 

2Cu(NO2) 2CuO(s) + 4NO2 (g) + O2 (g)

 

27) بااستفاده ازمعادله زیرتعیین کنید چند گرم (HI) ازواکنش 5کرم PI3 با آب بدست

 

می آید ؟ ( معادله موازنه نشده است .)

 

PI3(s) + H2O(l) HI(g) + H3PO3(l)

 

28) چند گرم اکسیژن 90% خالص برای واکنش با 860 گرم کربن بر طبق معادله زیر مصرف می شود؟

 

C(s) + O2(g) CO2(g)

 

29) ازتجزیه 5/0 گرم کلسیم کربنات خالص چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط

 

STP تولید می شود؟

 

30) برای تهیه 20 گرم گاز کلر چند گرم نمونه ناخالص منگنزدی اکسید باخلوص 80%

 

نیاز است؟ ( ناخالصی ها وارد واکنش نمی شوند.)

 

4HCl(aq) + MnO2(s) MnCl2(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l )

 

31) هرگاه 1/5.L گازاتان به طور کامل بسوزد . حجم گازاکسیژن مورد نیاز وحجم گاز

 

کربن دی اکسید تولید شده چند لیتر است ؟

 

32) چندلیترگاز N2 با 5/. لیتر گازH2 واکنش می دهد ،دراین واکنش چند لیتر گاز آمونیاک (NH2) تولید می شود ؟

 

33) برای سوختن کامل 445g گلوکز C6H12O6 چند لیترگاز اکسیژن در شرایط استاندارد لازم است؟

 

34) از واکنش فلز روی ومحلول اسید هیدروگلریک 504 سانتی متر مکعب گاز درشرایط STP تولید شده است؟ جرم فلز روی مصرف شده دراین واکنش چند گرم است؟

 

35) ازواکنش 2/4 گرم فلز منیزیم با مقدار اضافی هیدرو کلریک اسید چند لیتر گاز H2 در شرایط STP تولید می شود؟

 

36) درواکنش 27 گرم منگنز دی اکسید با خواص 90% چند لیتر گاز کلر درشرایط استاندارد می توان تهیه کرد؟( مطابق معادله شیمیایی زیر )

 

4HCl (aq) + MnO2 (s) MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + H2O(l)

 

37) ازتجزیه 5/2 گرم سدیم آزید ( NaN3) چند لیتر گاز N2 بدست می آید؟ چگالی گاز N2 حدود 10/1 گرم بر لیتر است ؟

 

38) ازتجزیه سدیم هیدروژن کربنات 350 میلی لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می شود. اگر چگالی این گازحدود 1/10g/l باشد .جرم سدیم هیدروژن کربنات تجزیه شده چند گرم است؟

 

39) 100 گرم کلسیم کربنات را گرما می دهیم اگر 10% آن تجزیه شود جرم کلسیم اکسید حاصل چند گرم است؟ چند لیتر گاز کربن دی اکسید در این واکنش تولید می شود ؟ چگالی گاز کربن دی اکسید در این شرایط 1/1 گرم برلیتر است.

 

برای خرید و دانلود پروژه های الکترونیک برنامه نویسی کامپیوتر و پروژه های آماری ما، به قسمت (آرشیو فایلهای فروشگاه) بروید ......

  انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 695

برچسب های مهم

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

کسب درآمد از اینترنت روزی یک/1 میلیون تومان تست

کسب درآمد از اینترنت روزی یک/1 میلیون تومان تست

بسم الله الرحمن الرحیم محصول آپدیت شد 1397/07/04 اضافه شدن ویدیو و فایل جدید حتما متن توضیحات و کامنت ها را بخوانید *نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به راه های ارتباطی با ما پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب مرجان جادو که بزرگ ترین و بهترین کتاب در زمینه علوم غریبه میباشد که شامل1273 صفحه است. همراه رمز یاب حروف ( این کتاب بعضی از کلماتش بصورت رمز نوشته شده) مشخصات کتاب مرجان جادو : تعداد صفحه : 1273 صفحه حجم فایل : 324 مگابایت فرمت : PDF نویسنده: قیحائیل ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج جدیدقالب وافزونه وردپرس

پکیج جدیدقالب وافزونه وردپرس

مجموعه بی نظیر قالب و افزونه وردپرس (پکیج قالب های وردپرس) پکیج قالب های وردپرس فریش تم که با قیمت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان (با تخفیف ۷۹۹٫۰۰۰ تومان) به فروش می رسد.شمادوست عزیزمی توانیدازسایت مابا قیمت بسیار ناچیزی خریداری کنید. قیمت باتخفیف ویژه فقط: 14/500 تومان حجم ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

شما با خواندن این پکیج قبولی خود را 100%تضمین کنید محتوای این پکیج: نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش و پیرایش زنانه در زمینه های ذیل است :نمونه سوالات رشته ی آرایش مو با جوابنمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جوابنمونه سوالات میزانپلی با جوابنمونه سوالات رشته ...

بازنشسته شدن فقط در2 ماه با درآمد میلیونی+تضمینی

بازنشسته شدن فقط در2 ماه با درآمد میلیونی+تضمینی

بازنشسته شدن فقط در 2 ماه ➕ تست شده و تضمینی ➕ فیلم اثبات با سلام خدمت دوستان امروز با روشی اومدیم پیشتون که شما رو شگفت زده کنیم !! شما در این پکیج آموزشی ما یاد میگیرید که چطور بتونید با روزانه ۲ ساعت کار کردن به درآمد ماهانه حداقل 3/000/000 الی 10/000/000 تومان در طی یک ماه برسید. شما ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...


مطالب تصادفی

  • طرح کارآفرینی تأسیس کافی نت
  • دزدگیر وایفای کامپیوتر
  • برنامه برج هانوی بزبان C++
  • برنامه الگوریتم وارشال بزبان C++
  • کتاب آموزش تعمیرات موبایل

بزرگترین پورتال فروش پروژه های آماری، برنامه نویسی، الکترونیک، ریاضی و فیزیک، کارآموزی، کامپیوتر، اندروید و ....آدرس سایت ما: jafar0023.4kia.ir